Ana Sayfa Duyurular&Mevzuat Emekli hekimlere ilave ödeme

Emekli hekimlere ilave ödeme

03.08.2018 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7146 sayılı Torba Yasa uyarınca 1.1.2019 tarihinden itibaren emekli hekimlerden bazılarına aylık 1500-2000 lira tutarında ilave ödeme yapılmıştır.

Yasa’da, ilave ödemenin, bütün emekli hekimlere değil sadece Emekli Sandığı emeklisi olup, makam tazminatı almayan ve emekli olduktan sonra herhangi bir sosyal güvenlik kurumu ile ilişkilendirilebilecek şekilde çalışmayanlara verilmesi kararlaştırılmıştır.

İlave ödemeden yararlanabilenlerin sınırlılığı ve emekli hekimler arasında yapılan bu haksız ayrım, Yasa’nın Komisyon görüşmeleri sırasında Türk Tabipleri Birliği tarafından dile getirilmiş ise de Adalet ve Kalkınma Partisi ile Milliyetçi Hareket Partisi milletvekillerinin karşı çıkması sebebiyle bütün emekli hekimlerin yararlanabileceği bir düzenleme yapılmamıştır (İlgili haber için tıklayınız)

 1. Emekli hekimlere verilen ilave ödemenin şartları ve ayrıntıları şöyledir:
  1. Bu ilave ödeme sadece;
   1. Emekli Sandığına bağlı olarak emekli olanlardan,
    1. Makam tazminatı almayan ve
    2. Herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı olarak çalışmayanlara verilir.
  2. Emekli olup da muayenehanede çalışanlar herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşu ile ilişkilendirilmediklerinden bu hekimlere ilave ödeme yapılır,
  3. Herhangi bir şekilde ücretli çalışanlara bu madde uyarınca ilave aylık ödemesi yapılmaz.
  4. Hekimlerin dul ve yetimlerine yapılan ödemede de bu madde ile getirilen ilave ödeme aylık ödeme oranına göre hesaplanıp ödenir,
 2. İlave ödeme 1.1.2019 tarihinden sonra ödenmeye başlamıştır, öncesine ilişkin herhangi bir ödeme yapılmayacaktır.
 3. 2008 yılından sonra ilk defa memuriyete başlamış olan meslektaşlarımız emekli olduğunda bu ödemeden yararlanamayacaklardır.

Emeklilikte herkes eşittir, emekliler arasında ücret farklılığı yaratılmasını gerekli kılan herhangi bir hiyerarşi veya statü yoktur. Bu nedenle, emeklilere verilecek ilave ödemede, hangi sosyal güvenlik kurumuna bağlı olarak emekli olduğuna bakılmamalıdır.

Emekli aylıklarının emsalleri ile kıyaslanamayacak ölçüde düşük olması sebebiyle hekimler emekli olduktan sonra da çalışmak zorunda kalmaktadır. Getirilen ilave ödeme miktarı emekliyi çalışmaktan alıkoyabilecek bir miktar değildir. Bu bakımdan, söz konusu ilave ödemeden yararlanmak için çalışmama şartının getirilmesi doğru değildir. Kaldı ki ülkemizde yürütülen sağlık politikası sebebiyle her geçen gün hasta sayısı daha da artmakta, bu yoğun talebe cevap verebilmek için daha çok sağlık çalışanına gereksinim duyulmaktadır. Bu nedenle, emekli hekimlere ilave ödeme yapılması için hizmetten çekilmelerini şart koşmak mevcut hekimlerin iş yükünün daha da artmasına veya çalışmayı sürdürerek olağanüstü düşük emekli maaşını almayı sürdürmelerine sebep olacaktır. Diğer yandan, başka meslek gruplarında emeklilikte ödenen bir takım ek zam ve tazminatlar bulunmakta ancak bunlar özelde çalışmaları halinde kesilmemektedir.

Bütün bu haksızlıkların yeni bir yasal düzenlemeyle giderilmesi için Türk Tabipleri Birliği çeşitli girişimlerde bulunmaktadır. Meslektaşlarımızın da bu adaletsizliği her zeminde dile getirmeleri suretiyle haksızlığı görünür hale getirme çabamıza destek olmalarında yarar vardır.

Ayrıca, emekli olup da şartlardan herhangi birini taşımadığı için ilave ödeme alamayan meslektaşlarımız maaş ödemesinden sonraki 60 gün içinde idare mahkemesinde açacakları davada bu Yasa hükmünün Anayasa’ya aykırılığını ileri sürerek Mahkemeden Anayasa Mahkemesinde iptal davası açmasını talep edebilir; İdare Mahkemesi bu talebi yerinde bulursa yasa hükmünün iptali için dava açabilir. Bu yönde talebi olan meslektaşlarımıza, odalarımızda ve Merkez Konseyinde görevli hukukçularımız destek olabilecektir.

-Basın açıklaması

-Komisyona sunulan metin

-Yasa metni

İlgili yasa maddesi:

MADDE 4- 8/6/1949 tarihli ve 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununa aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

“EK MADDE 84- Bu Kanuna göre tabip veya diş tabibi kadro ve pozisyonları esas alınarak emekli, adi malullük veya vazife malullüğü aylığı bağlanmış olup, aylıklarıyla birlikte makam tazminatı ödenmesine hak kazanamamış olan tabip ve diş tabiplerinden ilgili mevzuatına göre uzman olanlara (17.000) gösterge rakamının, uzman olmayanlara (13.000) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda her ay emekli aylıklarıyla birlikte ilave ödeme yapılır.

Birinci fıkra kapsamında yapılacak ödeme, ölenlerin mülga 67 nci maddede belirtilen aylığa müstahak dul ve yetimlerine mülga 68 inci maddede belirtilen oranlar üzerinden ödenir.

Bu madde kapsamında yapılacak ilave ödeme tutarları, ödemeyi izleyen iki ay içinde faturası karşılığında Hazineden tahsil edilir.

Bu madde uyarınca verilecek ilave ödeme, 5454 sayılı Kanunun 1 inci maddesi uyarınca yapılacak ek ödemenin matrahına dâhil edilmez.

Bu madde kapsamında ilave ödemeden yararlanacaklardan, sosyal güvenlik destek primi ödemek suretiyle çalışanlar dâhil herhangi bir sosyal güvenlik kurumuna tabi olarak çalışanların ilave ödemeleri, çalışmaya başladıkları tarihi takip eden ay başından itibaren kesilir. Bu ödemeden yararlanma şartlarını kaybedenler en geç bir ay içinde durumu Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirmekle yükümlüdürler. Zamanında bildirimde bulunmayanlara yapılan ödemeler kanuni faiziyle birlikte geri alınır. Bu fıkra uyarınca ilave ödemeleri kesilenlerin, çalışmalarının sona erdiği tarih yazılı istek tarihi kabul edilerek ilave ödemeleri, çalışmalarının sona erdiği tarihi takip eden ay başından itibaren yeniden ödenmeye başlanır.

Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önceki dönem için geçmişe dönük herhangi bir ödeme yapılmaz.”