Ana Sayfa Duyurular&Mevzuat SAĞLIK MESLEK MENSUPLARI İLE SAĞLIK HİZMETLERİNDE ÇALIŞAN DİĞER MESLEK MENSUPLARININ İŞ...

SAĞLIK MESLEK MENSUPLARI İLE SAĞLIK HİZMETLERİNDE ÇALIŞAN DİĞER MESLEK MENSUPLARININ İŞ VE GÖREV TANIMLARINA DAİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK

20 Kasım 2021 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 31665

YÖNETMELİK

Sağlık Bakanlığından:

SAĞLIK MESLEK MENSUPLARI İLE SAĞLIK HİZMETLERİNDE ÇALIŞAN

DİĞER MESLEK MENSUPLARININ İŞ VE GÖREV TANIMLARINA DAİR

YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 22/5/2014 tarihli ve 29007 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sağlık Meslek Mensupları ile Sağlık Hizmetlerinde Çalışan Diğer Meslek Mensuplarının İş ve Görev Tanımlarına Dair Yönetmeliğin Ek-1/B’sinde yer alan “Anestezi teknisyeni/teknikeri” başlıklı bölümüne aşağıdaki bentler eklenmiştir.

“h) Anesteziyoloji ve reanimasyon uzmanı sorumluluğunda ameliyata girecek hastayı entübe eder.  Acil durumlarda da tabip sorumluluğunda hastayı entübe edebilir.

ı) Tabip sorumluluğunda parenteral girişimleri yapar, hastaya gerekli ilaç ve sıvıları uygun parenteral girişim ile uygular.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin Ek-1/B’sinde yer alan “Tıbbi görüntüleme teknisyeni/teknikeri” başlıklı bölümün (f) ve (g) bentleri aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

“f) Uzman tabip gözetiminde radyonüklid görüntüleme ve floroskopi yapar.

 1. g) Tabip sorumluluğundaradyoopakmadde enjeksiyonu ”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin Ek-1/B’sinde yer alan “Acil tıp teknikeri” başlıklı bölümün (a), (b), (c) ve (d) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Hastaneye ulaştırıncaya kadar hastaya Bakanlıkça belirlenen acil ilaçları ve sıvıları uygun yollardan herhangi biriyle uygular.

 1. b) Temel ve ileri hava yolu uygulamaları,endotrakealentübasyon, gerekli hallerde krikotirotomi, invaziv/noninvaziv mekanik ventilasyon ve oksijen uygulamaları yapar.
 2. c) Travma stabilizasyonu, kırık, çıkık ve burkulmalardastabilizasyon, yara kapatma ve basit kanamakotrolü ve iğne dekompresyon uygulaması yapar.”

“d) EKG ve monitörizasyon ile ritim değerlendirmesi yapar, defibrilasyon, kardiyoversiyon, external pacemaker uygulaması gibi elektriksel tedavileri uygular.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin Ek-1/B’sinde yer alan “Acil tıp teknisyeni” başlıklı bölümün (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Yetkili sağlık meslek mensubunun sorumluluğunda hastaya uygun paranteral girişim yapar.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin Ek-2’sine aşağıdaki bölümler eklenmiştir.

Biyomedikal mühendisi

 1. a) Sağlık hizmet sunumunda kullanılan biyomedikal teknoloji ürünlerinin geliştirilmesinde ve iyileştirilmesinde mühendislik teknik görüş ve yönetim becerilerini uygular.
 2. b) Tıbbi cihaz ve biyomedikal teknik hizmetlerin; bakım, onarım,kalibrasyongibi tedarik süreçlerinin teknik şartname hazırlığı, hizmeti ifa, muayene ve kabul bölümlerinde teknik uzman olarak görev alır.
 3. c) Tıbbi cihazların teknik performans ve finansal değerlendirmelerini yaparak tıbbi cihaz, mal ve hizmet alım komisyonlarında teknik bilgi desteği sağlar.

ç) Tıbbi cihazların güvenli ve verimli kullanımına ilişkin sağlık personelini bilgilendirir, eğitim verir ve gerekli tedbirleri alır.

 1. d) Biyomedikal teknoloji niteliğindeki tıbbi cihazların sağlık tesisi içerisindeenvanterkayıtlarının oluşturulmasını, güncellenmesini ve izlenebilirliğini sağlar.
 2. e) Dijital hastane yönetimi, verimlilik, kalite ve akreditasyon süreçlerinde biyomedikal mühendisliği ve tıbbi teknoloji yönetimine ilişkinkriterlerinmevzuata uygun olarak işletilmesini sağlar.
 3. f) Sağlık tesislerinde bulunan biyomedikal teknoloji niteliğindeki tıbbi cihazların aktif çalışma zamanlarının izlenebilirliğini sağlar ve ekonomik ömrünü tamamlayanekipmanların hurda, enkaz ve köhneye ayrılması ile bertaraf süreçlerinde teknik uzman olarak bilgi desteği sağlar.
 4. g) Tıbbi cihazların periyodik bakım, onarım,kalibrasyon, kurulum, söküm ve taşıma gibi teknik işlemleri planlar ve gerçekleştirir veya gerçekleştirilmesini sağlar.

Gerontolog

 1. a) Yaşlının kendisi, ailesi, bakım vereni ve çevresi ile birincil görüşmeleri yapar,geriatrikhizmeti planlar, takibini yapar ve ilgili birimlerle koordinasyonu sağlar.
 2. b) Yaşlının yararlandığı/yararlanacağı hizmetleri tespit eder ve tıbbi, sosyal, hukuki ve diğer hizmet süreçlerini düzenler, ilgili birimlerle iletişime geçer ve hizmet alanları bilgilendirir.
 3. c)GerontolojikDeğerlendirme Raporu (GDR) düzenler.

ç) Yaşlı ziyaretleri yaparak; yaşlının ihtiyaçlarını tespit eder, ölçer, değerlendirir ve ihtiyaçların giderilmesi için gerekli faaliyetleri yürütür.

 1. d) Sağlıklı yaşlanmayı sağlamak üzere; sosyalizolasyonunönlenmesine yönelik sosyal ilişki ağlarını güçlendirecek etkinlikler düzenler.
 2. e)Gerontolojikhizmet sunumuna dair ergonomik ihtiyaçları tespit eder ve düzenlenmesini sağlar.
 3. f) Yaşlının akut sağlık sorunları ve acil bakım ihtiyacında kriz yönetimini sağlar.
 4. g) İlgili birimler ile görüşerek ihtiyaç sahibi yaşlının, bakımevine yerleştirilmesini ve/veya maddi yardım almasını sağlar.”

MADDE 6 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 7 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
TarihiSayısı
22/5/201429007