Ana Sayfa Duyurular&Mevzuat Sağlık Bakanlığı Duyuru

Sağlık Bakanlığı Duyuru

Sağlik Bakanliği 4924 Sayılı kanuna tabi sözleşmeli sağlık Personeli atama ve yer değiştirme yönetmeliğinde Değişiklik yapilmasina dair yönetmelik Resmi Gazete’de yayımlandı.

MADDE 1- 11/2/2015 tarihli ve 29264 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sağlık Bakanlığı 4924 Sayılı Kanuna Tabi Sözleşmeli Sağlık Personeli Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının (h) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı fıkranın (g) bendinde yer alan “ile” ibaresinden sonra gelmek üzere “usulüne uygun veya usulüne uygun olmadan” ibaresi eklenmiştir.

“h) 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanununa göre; Devlet hizmet yükümlüsü olarak çalışmakta olanlardan, sözleşmeli pozisyonlara geçmek isteyenlerin görev yaptıkları birimde yerleştirilmelerine ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenir.”

MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.

 

KAYNAK –– Sağlık Bakanlığı 4924 Sayılı Kanuna Tabi Sözleşmeli Sağlık Personeli Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik