Ana Sayfa Manşet TTB’den Ek Ödeme Yönetmeliği ile İlgili Sağlık Bakanlığı’na ve YÖK’e Dava

TTB’den Ek Ödeme Yönetmeliği ile İlgili Sağlık Bakanlığı’na ve YÖK’e Dava

TTB’den Ek Ödeme Yönetmeliği ile İlgili Sağlık Bakanlığı’na Dava

Türk Tabipleri Birliği (TTB), 12 Ağustos 2022 tarihinde Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren, hekimlerin haklarını ihlal edip çalışma barışı bozabilecek nitelikte olan Sağlık Bakanlığı Ek Ödeme Yönetmeliği’ne 5 Ekim 2022 günü dava açtı.

Dava dilekçesinde, keyfiyete varan takdir yetkisi kullanılarak iş barışını bozacak, adalet ve eşitlik ilkeleriyle açıklanamayacak bir şekilde branşlar ve meslekler arasında fark yaratıldığı vurgulandı. Bakanlığın sağlık hizmetini bütünlüklü olarak değerlendirmeyen, nitelik yerine niceliğe önem veren bakış açısı ile bir yönetmelik hazırladığının belirtildiği dilekçede hizmete katkının doğrudan doğruya yüksek gelir getiren faaliyet olarak ele alındığı ifade edildi. Pratisyen hekimliğe, koruyucu sağlık hizmetlerine ve temel bilimlere verilen emeğin düzenlemelerde değerli görülmediği kaydedilen dilekçede; adalet ve eşitlik ilkeleri ile bağdaşmayan “Ek-2 Hizmet Alanı Kadro Unvan Katsayıları”, “Ek-3A Taban Ödeme Katsayıları” ve “Ek-3B Taban Ödeme Katsayıları”na ilişkin bir kısım düzenlemelerin iptali istendi.

Geçmişte hukuka aykırılık tespiti yapan yargı kararları bulunduğu hatırlatılan dilekçede, buna rağmen yeniden disiplin cezası alanlara taban ödeme yapılmamasına ilişkin getirilen düzenlemenin ikinci bir yaptırım anlamına geldiği, bir kişiye aynı eylem nedeniyle birden fazla ceza verilmesinin hukuka aykırı olduğu da belirtildi.

Dilekçede ayrıca yasaya göre sağlık tesisine fiilen katkı yapmanın ek ödemenin yapılmasında dikkate alınacak bir unsur olmadığının da altı çizildi. İzin sürelerinin tamamında ek ödeme yapılmaması düzenlemeleri ile temel mevzuatta öngörülmeyen bir çalışma şekli olarak getirilen mesai dışı çalışmanın yaşam, sağlık, dinlenme gibi hakları düzenleyen Anayasa maddelerine ve uluslararası sözleşmelere aykırı olduğu dile getirildi.

TTB’den Ek Ödeme Yönetmeliği ile İlgili YÖK’e Dava

Türk Tabipleri Birliği (TTB), 15 Eylül 2022 tarihinde Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren, hekimlerin haklarını ihlal edip çalışma barışı bozabilecek nitelikte olan Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğe 5 Ekim 2022 günü dava açtı.

İdari mesaisini tamamlamasına karşın üniversite öğretim üyesi hekimlere taban ödeme yapılmayacağına dair düzenlemenin Anayasa’ya ve yasaya aykırı olduğunun belirtildiği dilekçede Danıştay’ın ve Anayasa Mahkemesi’nin ilgili kararlarına atıf yapıldı.

Yönetmeliğe dayanak olan 2547 sayılı kanuna göre değişikliklerin 1 Temmuz 2022 ve 15 Temmuz 2022’de yürürlüğe girmesi gerektiğine, buna karşın yönetmelikte 1 Ağustos 2022 tarihinin belirlendiğine dikkat çekilen dilekçede şöyle denildi:

“Kanun koyucu, çalışanların mali haklarına ilişkin yapılan değişikliğin yürürlük tarihini açıkça belirlemiş ve yönetmelikle yapılacak düzenlemeye dair farklı hüküm de belirlenmemişken davalı idarece düzenleyici işlemin geriye doğru yürürlük tarihinde bir ay fark yaratılmış ve çalışanların parasal hakları eksik verilerek mülkiyet hakkı ihlal edilmiştir. Kanunun açık düzenlemesi hilafına, gerekçesiz olarak yürürlük tarihinin değiştirilmesi dava konusu işlem ve dayanağındaki açık hükümler nedeniyle idarenin takdir hakkı içinde olmadığından hukuka aykırı olup iptali gerekir.”

Dilekçede idari işlemin uygulanmasının telafisi güç veya imkansız zararlar doğurabileceği nedeniyle yürütmenin durdurulması da istendi.