Ana Sayfa Duyurular&Mevzuat Sağlık Bakanlığı 1527 Başasistan Alımı

Sağlık Bakanlığı 1527 Başasistan Alımı

3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanununun Ek 1. Maddesine dayanılarak hazırlanan ve 07.04.2012 tarihli ve 28257 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan, Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde Başasistanlık Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Sınavlara İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre, Bakanlığımız eğitim ve araştırma hastaneleri başasistanlık kadrolarına sınavla atama yapılacaktır.

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

BAŞASİSTANLIK SINAVI İLAN METNİ

3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu’nun Ek 1. maddesine dayanılarak hazırlanan ve 07.04.2012 tarihli ve 28257 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan, Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde Başasistanlık Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Sınavlara İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre, Bakanlığımız eğitim ve araştırma hastaneleri başasistanlık kadrolarına sınavla atama yapılacaktır. Atama yapılacak kadroya ait ilgili dalda uzman olan tabipler, tercih sırası belirterek, Bakanlığımız İnternet sitesinde ilan edilen kadrolardan en fazla üçüne başvurabileceklerdir.

Başvuru yapan adayların bilimsel çalışma ve eserleri, Bakanlığımızca oluşturulacak komisyon marifetiyle değerlendirilerek başvuruları uygun olanlar, Bakanlığımız internet sitesinde tarihi daha sonra ilan edilecek  yazılı mesleki bilim sınavına girmeye, yazılı mesleki bilim sınavında başarılı olanlar ise tarihi daha sonra duyurulacak olan sözlü sınava girmeye hak kazanacaklardır. Yapılan başvuruların değerlendirilmesi neticesi başvurusu uygun görülmeyen adaylar başvuru sonuçlarının Bakanlık internet sitesinde ilanını takip eden 5 iş günü içinde Bakanlığımıza dilekçe ile itiraz edebilirler. İtirazlar Başasistanlık Sınavı Bilimsel Danışma Komisyonu tarafından değerlendirilecek olup komisyon kararı kesindir.

Yönetmeliğin 13 üncü maddesi gereği; İlan edilen kadrolardan yerleştirme neticesinde veya atama için başvuru olmaması nedeniyle boş kalanlara, sınavlarda başarılı olup bir kadroya yerleştirilemeyen adaylardan yeniden tercih alınarak asıl yerleştirmedeki usule göre ilgili sınav döneminde bir defaya mahsus olmak üzere ek yerleştirme yapılır. Bir kadroya yerleştirildiği halde, atanmak için gerekli belgeleri tamamlamayan ya da atanma hakkından vazgeçen başvuru sahibi ek yerleştirme yapılacak kadrolara başvuru yapamaz. Atandığı eğitim kurumunda iki yılını tamamlamayanlar, atama işlemleri sonrasında ortaya çıkan eş durumu ya da sağlık mazereti halleri hariç tayin talebinde bulunamazlar.

Başvuru Şartları

 • Başvurduğu dalda uzman olmak,
 • Kamu görevlileri için terfiine engel hali bulunmamak,
 • Açıktan bu kadrolara atanacaklar için 657 sayılı Devlet Memuru Kanununa göre engel hali bulunmamak,
 • Başvuru tarihi itibariyle Devlet Hizmeti yükümlülüğünü tamamlamaya 180 günden az süre kalmış olmak,
 • İngilizce, Almanca, Fransızca dil sınavlarından herhangi birinden Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında (YDS) belge teslim tarihi itibariyle son beş yıl içinde 100 üzerinden 60 ve üzeri puan veya Yükseköğretim Kurulu tarafından uluslararası alanda geçerli sayılan diğer yabancı dil sınavlarından 60 puan barajına denk ve üzeri puan almış olmak,
 • Bilimsel çalışma ve eserleri bakımından aşağıdaki şartlardan en az birini sağlamak,
 1. Türk Tıp Dizininde kayıtlı dergilerde yayımlanmış, ikisi birinci isim olmak üzere en az üç orijinal araştırma makalesi bulunmak,

 

 1. SCI (Science Citation Index), SCI-E (Science Citation Index – Expanded), SSCI (Social Science Citation Index) veya AHCI (Arts and Humanites Citation Index) indeksine kayıtlı dergilerde yayımlanmış birinci isim en az bir orijinal araştırma makalesi bulunmak,

 

 1. SCI (Science Citation Index), SCI-E (Science Citation Index – Expanded), SSCI (Social Science Citation Index) veya AHCI (Arts and Humanites Citation Index) indeksine kayıtlı dergilerde yayımlanmış ikisi orijinal araştırma makalesi olmak üzere en az üç yayını bulunmak.

Şartlarını taşıyacaklardır.

Başvuruda istenen belgeler

 1. Başvuru dilekçesi: Ek-1 de yer alan dilekçe formunun çıktısı alındıktan sonra el yazısı ile doldurulup imzalanacaktır.
 2. Kimlik fotokopisi (Nüfus cüzdanı ya da ehliyet taranıp PDF formatına dönüştürüldükten sonra USB taşıyıcıya yüklenecektir.)
 3. Uzmanlık belgesi ya da uzman olduğuna dair onaylı bir belge (belge taranıp PDF formatına dönüştürüldükten sonra USB taşıyıcıya yüklenecektir.)
 4. Yabancı dil belgesi (Kamu kurumunda çalışanların yabancı dil belgelerini çalıştığı kurumun amirine, kamu kurumunda çalışmayanların ise bulundukları ilin İl Sağlık Müdürlüğüne onaylattıktan sonra taranıp PDF formatına dönüştürülerek USB taşıyıcıya yüklenecektir.)
 5. Bilimsel çalışma ve eser şartlarından en az birini sağlayan yayınların tam metni

Söz konusu eserler taranıp PDF formatına dönüştürüldükten sonra USB taşıyıcıya yüklenecektir.

Eserin SCI (Science Citation Index) veya SCI-E (Science Citation Index – Expanded)’de olduğunu gösterir dergi künyesi de taranıp PDF formatına dönüştürüldükten sonra USB taşıyıcıya yüklenecektir.

 1. Banka Dekontu (taranıp PDF formatına dönüştürüldükten sonra USB taşıyıcıya yüklenecektir.)

Aşağıda belirtilen kurumsal hesaba “Başasistanlık Sınav Başvuru Ücreti” ibaresi eklenerek 900 TL sınav ücreti yatırılacaktır.

Sınav ücretinin yatırılacağı hesap:

Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Döner Sermaye İşletme Birimi

Türkiye Halk Bankası Ankara  Söğütözü Kurumsal Şubesi

TR13 0001 2009 4520 0044 0000 14

Hesap No: 44 0000 14

Müşteri No: 23136768

 

 1. Özgeçmiş (yayın çizelgesi) İlan ekinde yer alan “Başvuru Sahibinin Yayın Künyesi” isimli excel tablosu indirilip eksiksiz ve tam olarak doldurulduktan sonra USB taşıyıcıya excel formatında yüklenecektir. Bu belge PDF formatına dönüştürülmeden excel olarak yüklenecektir.
 2. Beyan formu Ek-2 de yer alan Beyan Formunun çıktısı alındıktan sonra el yazısı ile doldurulup imzalanacak ve taranıp PDF formatına dönüştürüldükten sonra USB taşıyıcıya yüklenecektir.

 

Başvuru Şekli

Başvurular yukarıda belirtilen belgeler tamamladıktan sonra 2 (iki) adet USB taşıyıcıya (belleklerde oluşabilecek hasar göz önüne alınarak) yüklenip Başvuru Dilekçesi ekinde zarf içine konularak şahsen veya posta/kargo yoluyla Bakanlığımız Genel Evraka teslim edilecek/gönderilecektir.

Önemli Not: Şahsen veya posta/kargo yoluyla yapılan başvuruda sadece başvuru dilekçesi ve ekinde iki adet USB taşıyıcı kabul edilecek bunun dışında başka bir evrak ya da doküman kabul edilmeyecektir.

Başvuruda bulunan uzman tabiplerin, Başasistanlık Sınavı ile ilgili başvuru koşullarını sağlamadıklarının sonradan tespit edilmesi halinde bu kişilerin başvuruları geçersiz sayılacaktır.

Başvuru şartlarını taşıyanlar Bakanlığımız internet sitesinde (www.saglik.gov.tr) ilan edilen kadrolardan en fazla üçüne başvuru yaptığı hastane adlarını belirten bir dilekçe ekinde başvuru şartlarını sağladığını (yukarıda belirtilen belgeler) gösterir belgeler ile birlikte başvuru yapacaklardır.

İlan edilen kadrolara başvurular 18 Temmuz 2018 günü başlayacak 31 Temmuz 2018 günü saat 18.00’de  mesai bitiminde sona erecektir.

 

SINAV SÜREÇ TAKVİMİ

Başvurular T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Bilkent Yerleşkesi Üniversiteler Mahallesi Dumlupınar Bulvarı 6001 Cadde No:9 06800 Çankaya/ ANKARA
adresine 09.00-18.00 mesai saatleri arasında şahsen veya posta/kargo yoluyla yapılabilecektir.  Başvuru tarihi sona erdikten sonra yapılacak başvurular ile posta/kargoda oluşacak gecikmeler nedeniyle (31.07.2018 tarihinden sonra Bakanlık Genel Evrak Kaydına İntikal eden) süresi içinde ulaşmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.

Bilimsel çalışma ve eserlere ilişkin fazladan yayın sunulması dikkate alınmayacağından sadece istenilen nitelik ve sayıda yayın sunulması yeterli olacaktır.

Not: Başvuru dilekçesi ve ekinde yer alan zarf içindeki USB taşıyıcılar Bakanlığımız Genel Evrak kaydı alındıktan sonra Genel Müdürlüğümüz birim evrak havalesini takiben Eğitim, Sertifikasyon ve Tescil Hizmetleri Daire Başkanlığına teslim edilecektir.

 

Bilgi için:

Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Eğitim, Sertifikasyon ve Tescil Hizmetleri Daire Başkanlığı

Telefon           : 0.312.585 15 83

e-posta            : [email protected]

web adresi      : http://www.eshdb.saglik.gov.tr