Ana Sayfa Manşet Kardiyak Arrest, İlk Toplum Temelli Çalışma

Kardiyak Arrest, İlk Toplum Temelli Çalışma

Kardiyak arrest kalbin pompalama fonksiyonunun ortadan kalkması halidir. Bu durumda vücudun diğer dokularının ihtiyaç duyduğu kan dolaşımı desteği karşılanamayacağından doku ve organlar dolaşım yetersizliğine bağlı olarak fonksiyonlarını süratle kaybeder. Bu ise erken müdahale yapılmadığı takdirde kardiyak arrest gelişen hastanın ölümüyle sonuçlanabilir. Kardiyak arrest medikal acillerin en başında gelir ve kalp masajı olarak da bilinen kardiyopulmoner resusitasyon (KPR veya CPR) ile acil müdahale edilmesi gerekir.

Warning symptoms associated with imminent sudden cardiac arrest: a population-based case-control study with external validation

Çalışmada; Ani kalp durması, ölüm oranı %90’ın üzerinde olan küresel bir halk sağlığı sorunudur. Tutuklanma öncesi uyarı belirtileri, hayatta kalma sonuçlarını potansiyel olarak iyileştirmek için dijital teknoloji kullanılarak kullanılabilir. Semptomlar ile yaklaşan ani kalp durması arasındaki ilişkinin gücünü tahmin etmeyi amaçladık.

Hastane dışı ani kalp durması, yüksek ölüm oranıyla (>%90) yaygın bir ölüm nedenidir.

PRESTO çalışmasından ani kalp durması geçiren 1672 birey belirledik ve bunların 411’i (ortalama yaş 65.7 [SS 12.4] yıl; 125 kadın ve 286 erkek) keşif popülasyonunun analizine dahil edildi. Acil sağlık hizmetlerine yapılan toplam 76.734 çağrıdan 1.171 hasta (ortalama yaş 61.8 [SD 17.3] yıl; 643 kadın, 514 erkek ve cinsiyet bilgisi olmayan 14 katılımcı) kontrol grubuna dahil edildi. Ani kalp durması olan hastalarda dispne (411’de 168 [%41] vs 1171’de 262 [%22]; p<0.0001), göğüs ağrısı (136 [%33] vs 296 [%25]); p=0.0022), terleme (50 [%12] vs 90 [%8]; p=0.0059) ve nöbet benzeri aktivite (43 [%11] vs )77 [%7], p=0.011). Semptom sıklıkları ve kalıpları cinsiyete göre önemli ölçüde farklılık gösterdi. Erkekler arasında göğüs ağrısı (olasılık oranı [OR] 2.2, %95 GA 1.6–3.0), dispne (2.2, 1.6–3.0) ve terleme (1.7, 1) ·1–2·7) ani kalp durmasıyla önemli ölçüde ilişkiliyken, kadınlar arasında yalnızca dispne ani kalp durmasıyla anlamlı düzeyde ilişkiliydi (2·9, 1·9–4·3). Ani kalp krizi geçiren 427 hasta (ortalama yaş 62.2 [SS 13.5]; 122 kadın ve 305 erkek) replikasyon popülasyonu için analize dahil edildi ve 1238 hasta (ortalama yaş 59.3 [16.5] yıl; 689 kadın, 548 erkek ve bir katılımcının cinsiyet bilgileri eksik) kontrol grubuna dahil edildi.

Bu çalışmanın katma değeri
Acil sağlık hizmetleri (EMS) elektronik sağlık kayıtlarından elde edilen geniş bir veri kümesinde yürütülen bu çalışmaya bir karşılaştırma grubunu dahil edebildik. Bu vaka kontrol çalışması, yaklaşık 850.000 ABD sakininden oluşan bir nüfusta yürütülmüş ve yaklaşık 800.000 sakinden oluşan başka bir ABD topluluğunda tekrarlanmıştır. Ani kalp durması öncesinde EMS personeli tarafından kaydedilen semptomların prevalansını ve potansiyel gruplamasını (her çalışmada >400 ani kalp durması olan hasta), acil tıbbi bakım için EMS yanıtı olan kişilerle (her çalışmada>1000 karşılaştırma bireyi) karşılaştırarak değerlendirdik. . Bildiğimiz kadarıyla bu, toplum temelli bir kontrol grubuyla karşılaştırıldığında, yaklaşan ani kalp durması öncesi uyarı semptomlarının veya semptom dizilerinin ilişkisini değerlendiren ilk toplum temelli çalışmadır.
Mevcut tüm kanıtların sonuçları
Çalışmamızda uyarı semptomlarının prevalansı cinsiyete özeldi ve ani kalp krizi geçiren hastalarla kontrol katılımcıları arasında anlamlı farklılık gösteriyordu. Uyarı semptomları yaygındır ancak yaklaşan ani kalp durmasının daha iyi tahmin edilmesi için muhtemelen klinik profil ve biyometrik ölçümler gibi ek özelliklerle desteklenmesi gerekecektir. Dijital teknoloji ve tutuklanma öncesi semptomları olan hastalarda tanımlanan özelliklerin kullanılması, olası ani kalp durmasından kaynaklanan ölüm oranını azaltmak için daha ileri araştırmaları kolaylaştırabilir.
Hastane dışı ani kalp durması öncesindeki uyarı semptomlarını, başka nedenlerle 911’i arayan ancak önceden belirlenmiş aynı semptomları olan kişilerden oluşan bir karşılaştırma grubuyla karşılaştıran bu çalışmada, EMS elektronik sağlık kayıtlarından elde edilen geniş bir veri setini analiz edebildik. Ani kalp durması geçiren hastaların %30’undan fazlasında göğüs ağrısı ve nefes darlığı semptomları rapor edilmiştir. Ani kalp durması geçiren hastaların %18’inden azında diğer semptomlar mevcuttu. Vaka-kontrol karşılaştırmalarımız, ani kalp durması ile semptomların ilişkisinde anlamlı cinsiyet farklılıkları olduğunu gösterdi. Cinsiyete özgü modellerde, erkeklerde göğüs ağrısı, nefes darlığı ve terleme ani kalp durmasıyla ilişkilendirilirken, kadınlarda yalnızca nefes darlığı ani kalp durmasıyla ilişkilendirildi. Baş dönmesi, karın semptomları (yani ağrı veya rahatsızlık), halsizlik, ve mide bulantısı veya kusma, ani kalp durması olan hastalarda kontrol grubuna göre anlamlı derecede daha az yaygındı. Semptomların çoğu, semptom kümeleri yerine tek başına ortaya çıktı. Bu bulgular dış, coğrafi olarak farklı popülasyonda da tekrarlandı. Bildiğimiz kadarıyla bu, ani kalp krizi geçiren her iki hasta için rutin acil bakımın bir parçası olarak kaydedilen EMS ile belgelenmiş semptomlara sahip bir karşılaştırma grubu kullanarak, uyarı semptomları veya semptom dizileri ile olası ani kalp durması arasındaki ilişkiyi değerlendiren ilk toplum temelli çalışmadır.
Sonuç olarak, toplumda semptomatik hastane dışı ani kalp durması yaşayan bireyler arasında, erkeklerde göğüs ağrısı ve dispne, kadınlarda ise dispne en sık görülen semptomlardı ve kontrol grubu ile karşılaştırıldığında ani kalp durması ile orta düzeyde bir ilişkiye sahipti. acil bakım için 911’i de arayan kişiler. Semptom tipi ve semptom birlikteliği cinsiyete göre farklılık göstermektedir. Yaklaşan ani kalp durmasının öngörülmesi için tek başına kullanımı garanti edecek kadar yaygın olan hiçbir bireysel semptom veya semptom seti yoktu. Uyarı semptomları yaygındır ancak yaklaşan ani kalp durmasının daha iyi tahmin edilmesi için klinik profil ve biyometrik ölçümler gibi ek özelliklerle desteklenmesi gerekebilir.

TKD / CPR (Kardiyopulmoner Resüsitasyon) ve ECC (Acil Kardiyak Bakım) kılavuz değişiklikleri “ACLS 2005 update”