Ana Sayfa Eczacılık Eczanelerin e-İrsaliyeye Geçme Zorunluluğu

Eczanelerin e-İrsaliyeye Geçme Zorunluluğu

Eczanelerin e-İrsaliyeye Geçme Zorunluluğu Hakkında

T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından 9 Şubat 2021 Tarihli ve 31390 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde (Sıra No: 509);

Brüt satış hasılatı 2018, 2019 veya 2020 hesap dönemleri için 5 milyon TL ve üzeri, brüt satış hasılatı 2021 hesap dönemi için 4 milyon TL ve üzeri olan mükelleflerin e-fatura uygulamasına dâhil olmaları, e-fatura uygulamasına kayıtlı diğer kullanıcılara faturalarını e-fatura olarak düzenlemeleri ve bunlardan e-fatura olarak almaları zorunlu hale getirilmiştir.

Bu uygulamaya göre e-irsaliye uygulamasına zorunlu olarak dahil olması gereken mükelleflerin kapsamı da genişletilmiştir. E-fatura uygulamasına kayıtlı olup, 2021 ve müteakip yıllarda cirosu 10 milyon TL ve üzeri olan mükelleflerin izleyen yılın yedinci ayı başından (01.07.2022) itibaren e-irsaliye uygulamasına geçiş zorunluluğu getirilmiştir.

Bu doğrultuda, uygulamaya dahil olan mükelleflerin, e-irsaliye uygulamasına ilişkin başvurularını ve fiili geçiş hazırlıklarını 01.07.2022 tarihine kadar tamamlayarak e-irsaliye uygulamasına geçmeleri ve bu tarihten itibaren düzenleyecekleri sevk irsaliyelerini e-irsaliye olarak düzenlemeleri ve kayıtlı kullanıcılardan e-irsaliye olarak almaları zorunludur.

2021 yılı cirosu 10 milyon TL ve üzeri olan eczacılarımızın serbest muhasebeci mali müşavir (SMMM) ve e-fatura servis sağlayıcıları ile iletişime geçerek e-irsaliye uygulamasına geçmeleri gerekmekte olup, Birliğimiz tarafından Yeminli Mali Müşavirlikten alınan görüş aşağıdaki şekildedir;

 

1)  E-İrsaliye Açısından Eczanede İlaç Tesliminde Durum;

213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 230 maddesi 5. bendinde “Nihai tüketicilerin tüketim amacıyla perakende olarak satın aldıkları malları kendilerinin taşıması veya taşıttırması halinde bu mallara ait fatura veya perakende satış fişinin bulunması şartıyla sevk irsaliyesi aranmaz.” hükme bağlanmıştır.

Bu kapsamda,

– Eczanelerden ödeme kaydedici cihaz fişi ile satışı yapılan ve e-fatura, e-arşiv kapsamına girmeyen perakende teslimlerde sevk İrsaliyesi (e-İrsaliye) düzenlenme zorunluluğu yoktur.

 

– Ödeme kaydedici cihazlar (yeni nesil dahil) aracılığıyla gerçekleştirilen ve müşteriye e-fatura veya e-arşiv fatura verilerek belgelendirilen perakende mal ve hizmet satışlarında ise ödeme kaydedici cihazlardan satış anında düzenlenen bilgi fişleri (e-fatura / e-arşiv fatura bilgi fişi) satıcı veya yetkilisi tarafından imzalanmak şartıyla irsaliye yerine geçeceğinden, ayrıca matbu veya e-irsaliye şeklinde başka bir sevk irsaliye belgesinin düzenlenmesi zorunluluğu bulunmamaktadır.

2)  E-İrsaliye Açısından Eczanenin İlaç Deposuna “İlaç İadesi” Durumu;

Gelir idaresi tarafından yayınlanan E-irsaliye Düzenleme Kılavuzunda bu hususta uygulamanın nasıl yapılacağı açıklanmıştır. Şöyle ki:” İade E-irsaliye üzerinde yazan fiili sevk tarihinden itibaren 7 gün içinde e-İrsaliye muhteviyatı malların tamamı kabul yanıtı ile kabul edilebilir ya da kısmi kabul yanıtı ile bir kısım mallar kabul edilebilir bir kısmı ise reddedilebilir. Ancak kabul edilmeyen mallarla ilgili olarak ya da alıcının adresinde bulunamaması, başlanmış sevkiyatta alıcıya gidilememesi, alıcının malları kabul etmemesi vb. durumlar nedeniyle malların işletmeye geri getirilmesi ya da malların farklı bir alıcıya sevk edilmesi durumlarında; malı taşıyan ya da taşıttıran tarafından yeni bir e-İrsaliye düzenlenmesi zorunludur.” açıklamaları yer almaktadır.

– Alışlara ilişkin mal teslimatının henüz gerçekleşmemiş olması ve mal muhteviyatı ya da alıcının bilgileri hatalı olarak e-irsaliye düzenlenmesi halinde, 7 günlük ret süresinde e-irsaliye için sistem üzerinden ret yanıtı verilmesi,

– Kendisine e-İrsaliye düzenlenen eczacıların, istemeleri halinde, e-irsaliyeye konu malların ne kadarlık kısmının teslim alındığını/kabul edildiğini, teslim alınmayan mallara ilişkin olarak, kabul edilmeyen mal miktarını ve nedenini uygulama üzerinden e-İrsaliye yanıtı ile e-irsaliyeyi düzenleyene iletmeleri,

– Alışlara ilişkin mal teslimatı yapıldıktan sonra iade işleminin yapılmak istenmesi halinde ise eczane tarafından ilaçların satıcıya iadesi için yeni bir “e-irsaliyesi” düzenlenmesi, gerekmektedir.

Meslektaşlarımızın bilgisine sunarız.

TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ