Ana Sayfa Duyurular&Mevzuat Doktor öğretim üyelerinin görev süresi

Doktor öğretim üyelerinin görev süresi

‘Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’ mevzuat değişiklikleri dikkate alınarak yeniden hazırlanarak Resmi Gazete’de yayınlandı. Yönetmelikte doçent kadrolarına atamalarda sözlü sınavın nasıl uygulanacağı, doktor öğretim üyesi kadrolarına atamaların nasıl olacağı belirtildi. Buna göre doktor öğretim üyeleri en az bir, en çok da dört yıl süreyle atanabilecek.

‘Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’ yeniden hazırlanarak Resmi Gazete’de yayınlandı. Yönetmelikle doktor öğretim üyeliği, doçentlik ve profesörlüğe yükseltilme ve atanma işlemlerinin nasıl yapılacağı açıklandı. Yönetmelikte yer alan maddeler özetle şöyle:

– Üniversiteler doçent kadrolarına atama için ek koşul olarak sözlü sınav yapabilecek. Bu durumda doçent olabilmek için Üniversitelerarası Kurul’un (ÜAK) oluşturacağı jürinin yapacağı sınavda başarılı olmak gerekecek.

– Doktor öğretim üyesi ve doçent kadrolarına atama için belirlenecek jüride yer alacak birim yöneticisi, bölüm başkanı olacak.

– Doktor öğretim üyeleri, ilgili yönetim kurulunun görüşü alındıktan sonra fakültelerde ilgili dekanın, diğer birimlerde müdürün önerisiyle rektör tarafından en az bir en çok dört yıl süreyle atanacak. Görev süresi sona erenler ilgili yönetim kurulunun uygun görüşü üzerine rektör tarafından yeniden atanabilecek.

– Doktor öğretim üyesi kadrolarına başvurabilmek için tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olmak gerekiyor.

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/06/20180612.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/06/20180612.htm

2 Haziran 2018 SALIResmî GazeteSayı : 30449
YÖNETMELİK
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından:

ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Genel Şartlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı doktor öğretim üyeliği, doçentlik ve profesörlüğe yükseltilme ve atanma işlemlerini düzenlemektir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 65 inci maddesinin (a) fıkrasının dördüncü bendi hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Genel şartlar

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerine göre doktor öğretim üyesi, doçent ve profesör kadrolarına atanabilmek için;

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesindeki genel şartlara sahip olmak,

b) Yükseköğretim kurumlarının, 2547 sayılı Kanunun 23 üncü, 24 üncü ve 26 ncı maddeleri uyarınca belirlenerek Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış öğretim üyeliğine yükseltilme ve atanmayla ilgili ek koşullar varsa, bu koşulları sağlamış olmak,

gerekir.

(2) 2547 sayılı Kanunun yabancı uyruklu öğretim elemanları ile ilgili hükümleri saklıdır.