Ana Sayfa Eczacılık Türk Eczacıları Vakfı Hakkında

Türk Eczacıları Vakfı Hakkında

Türk Eczacıları Vakfının Kurucular Kurulu Genel Kurul Toplantısı için 1 Şubat 2020 tarihine çağrı yapıldığını öğrenmiş bulunmaktayız. Vakıf kurucular kurulu üyelerine gönderilen gündem ve eki değişiklik taslağına göre, genel kurulda vakıf senedinde önemli yapısal değişikliklerin yapılmak istendiği anlaşılmaktadır.

Türk Eczacıları Birliği 42. Olağan Büyük Kongresinde değişiklik taslağının Eczacı Odalarımızla paylaşılacağının söylenmesine ve Odalarımızın ısrarlı taleplerine rağmen Merkez Heyeti bugüne kadar Odalarımızla taslağı paylaşmamış, 54 Eczacı Odasının konuya ilişkin bilgilenmesine, görüş ve önerilerini sunmasına engel olmaya çalışmıştır.

Merkez Heyeti tarafından vakfın kurucu üyelerine gönderilen genel kurul gündemi ve eki taslak metin, bir kurucu üyemizden temin edilerek tarafımızca incelenmiştir.

Eczacı kamuoyundan gizlenmeye çalışılarak, sessizce hayata geçirilmek istenilen değişiklik metni üzerinde görüşlerimizi belirtmeden önce, Türk Eczacıları Vakfı hakkında kısa bir bilgilendirmenin yararlı olacağı kanısındayız:

Türk Eczacıları Vakfı, dönemin Merkez Heyeti öncülüğünde 21 kurucu üyeyle 1986 yılında kurulmuştur.

Türk Eczacıları Vakfının amacı, vakıf senedinin 2. maddesinde belirtildiği gibi; Eczacılar ile halen Eczacılık Fakültelerinde eğitim ve öğrenim görenler ve yine yabancı ülkelerdeki Eczacılık Fakültelerinden diplomalı olup da 6197 Sayılı Yasa’nın 2. ve 3. maddelerinde yazılı olan koşulları kendileri yönünden gerçekleştirenler ile konumları 6197 Sayılı Yasa’nın 8. maddesine uygun bulunan gerçek kişilerin gerek eczacılık mesleği yönünden gerekse ekonomik, sosyal ve kültürel ihtiyaçlarını karşılayacak nicelik ve niteliğe ulaşmasına maddi ve manevi anlamda katkıda bulunmak ve bu amaçla yeni kaynaklar yaratmak ve sağlamaktır.”

Vakıf, kuruluşundan bugüne kadar vakıf senedinin 9. maddesinde belirtildiği şekilde, TEB Büyük Kongresi tarafından seçilen Merkez Heyetleri tarafından görev süreleriyle sınırlı sürede olmak kaydıyla yönetilmektedir.

Vakfın sermayesi ve geliri, TEB Büyük Kongresi tarafından belirlenen tutarda TEB kaynaklarından yapılan bağışlar, vakıf iştiraki şirketlerin gelirleri ve yapılan diğer bağışlardan oluşmaktadır.

Türk Eczacıları Vakfı; NOVAGENİX, TEB ARTI SİGORTA ve TEBEM şirketlerinin %100, EGAŞ’ın ise %99’dan fazla hissesine sahiptir. Yani bu şirketlerin sahibi Türk Eczacıları Vakfıdır. Şirket yönetimleri, Türk Eczacıları Vakfı Yönetim Kurulu (mevcut durumda TEB Merkez Heyeti) tarafından atanmaktadır.

Gerek vakıf yönetim kurulu gerekse şirketlerin yönetim kurulu üyelerine herhangi bir ücret veya huzur hakkı ödenmemektedir.

Vakıf senedinin (tüzük) değiştirilmesinin vakıf yönetim kurulu ve kurucu üyelerin 2/3’ünün kabulü ile gerçekleşeceği, kurucu üyelerin hayatta olmamaları durumunda bu yetkinin Vakıf Yönetiminde olduğu vakıf senedinin 11. maddesinde belirtilmiştir.

Kurucu üyelere genel kurul çağrısı ekinde gönderilen taslakta yer alan değişiklikler gerçekleşirse;

Vakfın yönetim kurulu yapısı değişecektir. Bugüne kadar Türk Eczacıları Birliği Büyük Kongresi tarafından seçilen Merkez Heyeti görev süreleriyle sınırlı olmak üzere aynı zamanda vakıf yönetimini de oluşturmaktayken, taslaktaki değişiklikle yönetim kurulunu Vakıf Kurucular Kurulu seçecektir. Bu durum bugüne kadar vakıf yönetimini dolaylı olarak belirleyen Türk Eczacıları Birliği Büyük Kongresinin iradesini yok edecektir.

Taslakta yönetim kurulunun 7 kişiden oluşacağı; 4 üyenin Merkez Heyeti içinden, 3 üyenin Kurucular Kurulu içinden seçileceği yer almaktadır. Ancak Merkez Heyeti içinden hangi 4 üyenin seçileceğine Merkez Heyeti değil, Kurucular Kurulu karar verecektir. Merkez Heyetinin farklı gruplardan seçilen üyelerden oluştuğu durumda Vakıf Kurucular Kurulu üyelerine yakın olan grup vakıf yönetimine gelebilir, bu durumda Merkez Heyeti ile vakıf yönetiminin uyumlu çalışmasına engel olabilir. Ayrıca yönetim kuruluna 3, denetim kuruluna 2 üyenin Kurucular Kurulu içinden seçileceği taslakta belirtilmektedir. Mevcut kurucu üyelerin hayatta olanların ortalama yaşı göz önüne alındığında bu maddelerin uygulamasının sürdürülebilir olmadığı açıktır.

Taslakta vakfın gelirleri arasında, Türk Eczacıları Birliği gelir-gider farkının %10’unu, %10’u aşan kısmı için TEB Büyük Kongresinin kararıyla yapılacak katkılardan oluşan miktar sayılmaktadır. Bu durum gerçekleşirse Türk Eczacıları Birliği Büyük Kongrenin iradesi bu madde ile yine yok sayılarak, TEB gelir-gider farkının %10’unun vakıf hesaplarına aktarılması zorunlu hale getirilecektir. (Taslak 7/e maddesi)

Taslakla, Türk Eczacıları Birliğinin iştiraki olan iktisadi işletme (İthal İlaç) ve 35.000 üyesi bulunan Yardımlaşma Sandığı yine Büyük Kongre iradesini ve Eczacı Odalarımızı yok sayarak eczacı kamuoyunun da bilgisi dışında vakıf aktiflerine devredilecektir. (Taslak geçici 2. madde)

Türk Eczacıları Vakfı Yönetim Kurulu, vakfın sahibi olduğu şirketlerin yönetim kurulları, Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyeti ve Denetim Kurulları yaptıkları görevler nedeniyle toplantı ücreti veya huzur hakkı adı altında herhangi bir ücret almıyor, alması da doğru değil. Ancak bu taslak gerçekleştiğinde Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerine huzur hakkı adı altında ödeme yapılacaktır. (Taslak madde 10/g)

Türk Eczacıları Vakfının 21 üyesinden 18’i hayattadır. Taslakla bu kurucu üyelere mevcut Merkez Heyeti üyeleri kurucu üye sıfatıyla eklenmektedir. Yani taslak bu şekliyle kabul edilirse Kurucular Kurulu (mütevelli heyeti) 3’ü hayatta olmayan 32 kişiden oluşacak, bu üyeler ömür boyu vakıf üzerinde tek söz sahibi olan iradeyi oluşturacaktır. Hatta ölüm veya başka bir nedenle boşalan kurucu üyeliklere de bu kurul atama yapacaktır. (Taslak geçici 7. madde)

Merkez Heyeti üyelerinin temsili tabana yayma gerekçesiyle kendilerini yaşam boyu kurucular kurulu üyeliğine ataması kabul edilemez.  Merkez Heyeti üyeleri zaten tabanı temsil adına üst örgütte görev yapmaktadır. Temsili tabana yaymak amaçlanıyorsa; TEB, 54 Bölge Eczacı Odası ve gerekirse ecza kooperatiflerinin tüzel kişilikleriyle Vakıf Kurucular Kurulunda yer alması en doğru yöntem olacaktır. Bu şekilde eczacı tabanının büyük ekseriyetle temsil edildiği tüzel kişilikler vakıf bünyesinde yer alacak ve kişilerden bağımsız olarak temsil tabana yayılmış olacaktır.

Taslak metinde sıraladığımız bu değişikliklerin yanında birçok değişiklik içeren madde yer almaktadır. Vakıf senedinin değişen Vakıflar Kanunu ve ihtiyaçlara göre güncellenmesi gerektiği kabul edilebilir bir durumdur. Ancak bunu yaparken eczacı kamuoyunun, Eczacı Odalarının ve/veya Büyük Kongre delegelerinin görüşü alınmadan keyfi değişiklikler yapılması ve ayrıca Türk Eczacıları Birliği Büyük Kongrenin iradesine adeta ipotek koyan hükümlerin dayatılması doğru değildir ve kabul edilemez.

Biz aşağıda imzası bulunan Eczacı Odaları olarak; Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyetini,

  • Bu yanlış kararlardan vazgeçmeye,
  • Türk Eczacıları Vakfı senedinde yapılması zorunlu değişikliklerle ilgili eczacı kamuoyunu bilgilendirmeye,
  • Tüm Eczacı Odalarının görüş ve önerileri alınarak, sadece zorunlu maddelerde düzenlemeler yapılmasını sağlamaya çağırıyoruz.

Büyük Kongre iradesinde olması gereken düzenlemelerin Büyük Kongrede görüşüldükten sonra yapılmasını, acil bir gereklilik varsa Büyük Kongrenin olağanüstü toplantıya çağrılmasını talep ediyoruz.

Saygılarımızla.

TEB 1. Bölge İstanbul Eczacı Odası

TEB 3. Bölge İzmir Eczacı Odası

TEB 7. Bölge Bursa Eczacı Odası

TEB 8. Bölge Gaziantep Eczacı Odası

TEB 10. Bölge Antalya Eczacı Odası

TEB 19. Bölge Tekirdağ Eczacı Odası

TEB 25. Bölge Mersin Eczacı Odası

TEB 31. Bölge Kocaeli Eczacı Odası

TEB 40. Bölge Kırklareli Eczacı Odası

TEB 43. Bölge Mardin Eczacı Odası