Ana Sayfa İlaç Gabapentin etkin maddeli ilaçlar ile pregabalin etken maddeli ilaçların mono veya sabit...

Gabapentin etkin maddeli ilaçlar ile pregabalin etken maddeli ilaçların mono veya sabit doz kombinasyonları….

Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ’in bazı hükümlerinin iptali istemiyle Derneğimiz adına açılan davada, Tebliğin 28. ve 36. maddelerinde gabapentin etkin maddeli ilaçlar ile pregabalin etken maddeli ilaçların mono veya sabit doz
kombinasyonlarının “üçüncü basamak sağlık kurumlarında” reçete
edilmesi koşulunun hukuka aykırı olduğu belirtilmişti.

Dava dilekçemizde, reçete edilmesi konusunda sınırlama getirilen
ilaçların üçüncü basamakta yazılmasını zorunlu ve/ veya makul kılan herhangi bir neden bulunmadığı ve üçüncü basamak sağlık kuruluşları olan eğitim-araştırma hastaneleri ile üniversite hastanelerinin pek çok ilçe ve/ veya il merkezinde bulunmuyor olması nedeniyle hastaların yaşadıkları yerde ilaca, hekime ve tedaviye ulaşma hakları hukuka aykırı bir biçimde sınırlandığı belirtilmişti.

Danıştay 10. Dairesi 11 Şubat 2020 tarih ve E. 2019/ 11378 sayılı
kararı ile “…(D)avaya konu ilaçları reçeteleme ve raporlama
işlemlerinin, bünyesinde bu alanda eğitim almış ilgili uzman
hekimlerin bulunması halinde ikinci ve üçüncü basamak sağlık
kurumlarında yapılabilmesi, yine davalı idare tarafından,

· Bu sağlık kurumlarınca yapılması halinde bedellerinin
ödenmemesinin sebeplerinin objektif, net ve anlaşılır şekilde ortaya konulamaması karşısında,

· İlgili uzman hekimler tarafından düzenlenen sağlık kurulu
raporuna istinaden Kurumca bedeli ödenen ilaçların sadece üçüncü basamak resmi sağlık kurumlarında reçete edilmesi ve raporlanması halinde ödeneceği yolundaki düzenlemelerde hukuka uyarlılık bulunmamaktadır”

Denilerek talebimizi kabul etmiş ve Tebliğ’in 28. maddesinin (a)
bendinin (3) numaralı alt bendinde ve (b) bendinde yer alan “üçüncü basamak sağlık kurumlarında” ibareleri ile 36. maddesinin (a) bendinin
(1) ve (2) numaralı alt bentlerinde yer alan “üçüncü basamak sağlık kurumlarında” ibarelerinin “yürütülmesinin durdurulmasına” karar verilmiştir.

Dava konusu Tebliğ’in “yürütülmesinin durdurulmasına karar verilen hükümleri hakkında gereği yapılmak üzere Sağlık Bakanlığına ve Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığına başvurulmuştur.

Tebliğ’in 16. maddesinin (a) bendinde yer alan “6 aydan uzun süre kullanılması gereken durumlarda ise psikiyatri hekimlerince reçete
edilmesi veya psikiyatri uzman hekimlerince düzenlenen uzman raporuna dayanılarak” ibaresi ile 16. maddesinin (b) bendinde yer alan “psikiyatri uzman hekimlerince veya psikiyatri uzman hekimlerince düzenlenen uzman raporuna dayanılarak” ibaresinin “yürütülmesinin durdurulması hakkındaki istemin reddine” karar verilmiştir.

Kararın talebinin reddine dair kısmına karşı ise Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu nezdinde itiraz yoluna başvurulacaktır.

Gelişmeler hakkında ayrıca bilgi verilecektir.

Türk Nöroloji Derneği Yönetim Kurulu