Ana Sayfa Tıp&Sağlık Epilepside Cinsel İşlev Problemleri

Epilepside Cinsel İşlev Problemleri

Cinsellik, yaşamın önemli ve özel bir yönünü oluşturmaktadır. Dünya Sağlık Örgütü cinselliği insan olmanın temel bir yönü olarak tanımlamaktadır. Cinsellik üzerine yapılan çalışmalarda, cinsel sağlığın tüm yönlerinin (fiziksel ve duygusal zevk, cinsel tatmin, cinsiyetin önemi) cinsel olarak aktif insanlar arasında genel mutlulukla önemli ölçüde ilişkili olduğu görülmüştür. Kanser gibi epilepsi gibi zorlu süreçleri olan hastalıklarda, diyabet, hipertansiyon ve depresyon gibi birçok yaygın tıbbi bozukluğun cinsel işlev bozukluklarına neden olduğu bilinmektedir.

Cinsel işlev bozuklukları, yaşam kalitesini ciddi şekilde etkileyen, yaygın bir komorbidite olarak karşımıza çıkmaktadır. Cinsel işlev bozukluğu, normal bir cinsel aktivitenin herhangi bir aşamasında bir kişi veya çift tarafından sıkıntıya ve kişilerarası ilişkilerde gerginliğe neden olan zorluk olarak tanımlanabilir. Cinsel işlev bozuklukları cinsel istek bozuklukları, cinsel uyarılma bozuklukları, orgazm bozuklukları ve cinsel ağrı bozuklukları olmak üzere dört geniş kategoriye ayrılır. Epilepsili kadın ve erkeklerin neredeyse yarısı cinsel işlev problemleri yaşamaktadır ancak çoğunlukta bu genellikle fark edilmez.

Epilepsili kişilerde bildirilen cinsel işlev bozukluğu prevalansındaki geniş çeşitlilik, hasta popülasyonu, epilepsinin türü ve şiddeti, kullanılan nöbet önleyici ilaçların sayısı ve türü ve cinselliği değerlendirmek için kullanılan araçlarla ilgili çalışmalar arasındaki önemli heterojenlikten kaynaklanmaktadır. Genellikle dirençli nöbetleri olan, nöbet süresi daha uzun süren, fokal epilepsisi olan, nöbet sıklığı daha yüksek olan ve enzim indükleyici ve çoklu antiepileptik ilaç alan hastalarda cinsel işlev bozukluğu görülme olasılığı daha yüksek olmaktadır. Kadınlar genellikle zevk bölgelerinde işlev bozukluğuna sahipken, erkeklerde de genellikle sertleşme sorunları ve erken boşalma gibi uyarılma bozuklukları bulunmaktadır.

Epilepsili Kadınlarda Cinsel İşlev Bozukluğu

Epilepsili kadınlarda cinsel işlev bozukluğu önemli bir komorbiditedir. Epilepsili birçok kadının cinsel düzeni normal değildir ancak önemli bir azınlık, epilepsili kadınların yaklaşık 20–%30’unda nöbet tetiklenmesi, libido, uyarılma ve orgazm ile ilgili sorunlar da dahil olmak üzere bir dereceye kadar cinsel işlev bozukluğuna sahiptirler.  Orgazm disfonksiyonunun epilepsili kadınlarda normal popülasyona göre daha sık meydana geldiği görülmektedir. Cinsel işlev bozukluğu genellikle erkeklerde libido kaybı, iktidarsızlık ve kısırlık şeklinde kendini gösterirken, kadınlarda genellikle adet düzensizliği, kıllanma ve kısırlık şeklinde kendini göstermektedir. Epilepsili kadınlarda cinsel işlev bozukluklarının dört türü de görülebilir. Bununla birlikte, kadınların çoğunda cinsel istek (hiposeksüellik) ve cinsel uyarılma ile ilgili işlev bozuklukları görülürken, orgazm ve ağrıya bağlı cinsel sorunlar daha az sıklıkta görülmektedir.

Epilepsili Erkeklerde Cinsel İşlev Bozukluğu

Birçok çalışma epilepsili erkeklerde cinsel işlev bozukluğunu bildirmiştir. Genel popülasyondaki erkeklerin yaklaşık %20-30’u cinsel işlev bozukluğuna sahiptir. Erektil disfonksiyon epilepsili erkeklerde en sık görülen cinsel disfonksiyon iken, hastaların yaklaşık %10-20’sinde libido da azalmıştır. Kontrolsüz epilepsisi olan hastalarda ve ilişkili anksiyete ve depresyonu olan hastalarda cinsel işlev bozukluğunun ortaya çıkması daha olasıyken, iyi kontrol edilen epilepsi hastalarında cinsel işlev bozukluğu prevalansı daha düşüktür.

Cinsel İşlev Bozukluğu Ve Antiepileptik İlaçlar

Epilepsi dünya genelinde yaygın görülen sinirsel bir hastalıktır. Hastaların %70’i mevcut antiepileptik ilaçlarla tedavi edilebilirken, geri kalan %30’unda dirençli epilepsi bulunmaktadır. Bu nedenle hastaların antiepileptik ilaçları uzun süreler boyunca alması gerekmektedir. Epilepsinin cinsel işlevler üzerindeki etkilerine ilişkin belirsizliğin aksine, antiepileptik ilaçların, özellikle enzim indükleyici antiepileptik ilaçların, seks hormon düzeylerini etkilediğine ve cinsel işlev bozukluğuna neden olabileceğine dair daha kesin kanıtlar vardır. Nöbet önleyici ilaçlar, birden fazla mekanizma ile cinsel işlev bozukluğu üretebilir. Antiepileptik ilaçlar, özellikle enzim indükleyici ilaçlar, seks hormonu bağlayıcı globulin seviyelerini arttırır ve böylece bağlanmamış aktif testosteron seviyelerini azaltır. Farklı antiepileptik ilaçlar, insidans, cinsiyet dağılımı, semptomlar, cinsel işlev bozukluğu türleri ve şiddeti dahil olmak üzere farklı cinsel işlev bozukluğu özelliklerine neden olabilir.

Karbamazepin

Karbamazepin cinsel işlev bozukluğuna neden olan en yaygın antiepileptik ilaçlardan biridir. Herzog ve arkadaşları tarafından yapılan bir kesitsel çalışmada, en az altı ay boyunca karbamazepin alan fokal epilepsili 25 erkek, Cinsel İşlev Skorları ölçeği kullanılarak cinsel işlev açısından değerlendirilmiş ve Karbamazepin grubundaki erkekler, kontrol grubundaki erkeklerden daha kötü cinsel işlev bozukluğuna sahip olduğu gösterilmiştir.

Sekiz hasta (%32) epilepsili erkeklerin %20’sinde kontrol aralığının altında puan almıştır. karbamazepinin cinsel işlevde azalmaya yol açabileceğini Bununla birlikte, Svalheim ve arkadaşlarının kesitsel çalışmasında, en az altı ay boyunca karbamazepin monoterapisi alan epilepsili 63 erkek ve 30 kadın Arizona Cinsel Deneyimler (ASEX) ölçeği kullanılarak değerlendirilmiştir. Karbamazepin alan hem erkek hem de kadın hastaların, sağlıklı kontrol ile karşılaştırıldığında cinsel işlev üzerinde benzer sonuçlara sahip olduğunu bulmuşlardır.

İki çalışmada hasta özellikleri ve çalışma yöntemleri benzer olmasına rağmen, bunlardan çıkan çelişkili sonuçlar ölçeğin küçük olmasından veya farklı derecelendirme ölçeklerinin kullanılmasından kaynaklanıyor olabilir. Gözlemsel bir çalışmada, karbamazepin alan 40 epileptik yetişkin erkek arasında, üç (%8) hastada cinsel işlev arttı ve yedi (%18) hastada cinsel işlevin azaldığı gösteerilmiştir. Yapılan bir diğer çalışmada ise  uzun süreli antiepileptik ilaç kullanan kadın hastaları araştırılmıştır ve karbamazepin ile tedavi edilen sekiz kadının hepsinde cinsel işlev bozukluğu olduğu gösterilmiştir. Bu çalışmalar, karbamazepin ile ilişkili cinsel işlev bozukluğunun yaygın olabileceğini göstermiştir.

Fenitoin

Fenitoin, epileptik hastalar için eski fakat yaygın olarak kullanılan bir antiepileptik ilaçtır. Mattson ve arkadaşlarının çalışması, fokal ve sekonder jeneralize tonik-klonik nöbetleri olan 110 hastanın %11’inin bir yıllık tedavi süresi boyunca iktidarsızlık yaşadığını ileri sürmüştür. en az üç ay bir cinsel işlev ölçeği kullanılarak incelendi. Fenitoin grubundaki hastaların cinsel işlevleri kontrol grubundakilerden daha kötüydü ve altı hasta (%24) epilepsili erkeklerin %20’sinde kontrol aralığının altında puan aldı, bu da fenitoinin daha fazla cinsel işlev bozukluğuna yol açabileceğini gösteriyor.

Başka bir gözlemsel çalışmada, fenitoin alan kadınlarda cinsel işlev bozukluğu daha yaygındı. Ayrıca valproat ve fenitoin alan epilepsili 59 yaşında erkek hastada orgazm sonrası anejakülasyon ve orgazm sonrası idrarında spermatozoa görülmesi fenitoinin retrograd ejakülasyona neden olabileceğini düşündürmektedir.

Valproat

Valproat, erektil disfonksiyona neden olabilen geleneksel enzim indüklemeyen antiepileptik ilaçlardır. Mattson ve arkadaşları tarafından yapılan randomize kontrollü bir çalışmada, valproat alan epilepsili hastaların %10’u bir yıllık takip sırasında iktidarsızlık bildirmiştir. IIEF-5 ölçeğinin basitleştirilmiş bir versiyonunu kullanan Xu ve ark. en az altı ay süreyle valproat monoterapisi alan 25 epilepsi hastasında erektil işlevi değerlendirdi ve valproat alan hastaların erektil işlevinde azalma olduğunu ancak cinsel ilişkiden normal memnuniyet duyduğunu buldu. Başka bir çalışmada, valproat alan 21 epileptik yetişkin erkekte genel cinsel işlev değerlendirildi. Dört erkek gelişmiş cinsel işlev geliştirdi ve biri cinsel işlevde azalma geliştirdi.

Levetirasetam

Levetirasetam yeni, yaygın olarak kullanılan bir antiepileptik ilaçtır. Cinsel işlev bozukluğu üzerindeki etkisi hakkında geniş çaplı epidemiyolojik veri bulunmamıştır, ancak birkaç vaka raporu cinsel işlev bozukluğuna yol açabileceğini göstermiştir.

Okskarbazepin

Okskarbazepin, karbamazepin tarafından kullanılanlardan farklı metabolik yollar kullanan bir karbamazepin türevidir. Okskarbazepinin geleneksel dozajda karaciğer enzimlerini uyarması olası değildir, ancak bunu yüksek dozlarda yapabilir. Bu nedenle okskarbazepin, karbamazepinden daha güvenlidir. Mevcut birkaç çalışma, okskarbazepinin cinsel işlev bozukluğuna neden olduğunu buldu, oysa daha fazla çalışma cinsel işlevi iyileştirebileceğini bulmuştur.

Sonuç olarak;

Epilepsinin cinsel işlev bozukluğu ile ilişkili olduğu son 70 yıldır bilinmektedir. Buna rağmen, epilepsili kişilerde cinsel işlev bozukluklarının yaygınlığı ve doğası, nedenleri ve optimal yönetim stratejileri tam olarak anlaşılamamıştır. Epilepsili kişilerde cinsel işlev bozukluklarına ilişkin bu göreceli veri eksikliğine birçok faktör katkıda bulunmaktadır. Hem hekimler hem de hastalar genellikle klinik karşılaşmalarda cinsel sağlığı tartışmaya isteksizdir. Çoğu zaman multidisipliner bir yaklaşım gerektiren epilepsili kişilerde cinsel işlev bozukluklarının teşhis ve tedavisinde hekimler arasında önemli bir rahatsızlık vardır. Ek olarak, özellikle gelişmekte olan ülkelerdeki birçok hasta, cinsel işlev bozukluklarını tartışmayı bir tabu olarak görmekte ve bunları hastalıklarının bir parçası olarak kabul etmektedir. Epilepsili kişilerde cinsel işlevi ve yaşam kalitesini optimize etmek için hekimler, cinsel işlev bozuklukları yelpazesini ve bunların yönetim stratejilerini net bir şekilde anlamalıdır. Epilepsi cerrahisini takiben nöbetsiz hale getirilen hastalarda cinsel işlevin düzeldiğini gösteren sınırlı kanıt vardır. Epilepsinin doğrudan etkileri, antiepileptik ilaçların etkileri ve psikososyal faktörleri içeren çoklu mekanizmalar epilepside cinsel işlev bozukluğuna katkıda bulunmaktadır. Duruma bağlı kanıtlar, nöbetlerin ve interiktal epileptiform deşarjların, gonadal steroid üretiminin yanı sıra hipotalamik-hipofiz eksenini doğrudan etkileyebileceğini göstermektedir. Enzim indükleyen antiepileptik ilaçlar, gonadal steroidlerin metabolizmasını etkileyerek cinsel işlev bozukluğuna neden olmaktadır. Sınırlı veriler, okskarbazepin, lamotrijin ve levetirasetam gibi daha yeni antiepileptik ilaçların cinsel işlev bozukluğuna hiç veya minimal düzeyde etki ettiğini göstermektedir. Depresyon ve anksiyete, epilepsili kişilerde cinsel işlev bozukluğuna önemli ölçüde katkıda bulunmaktadır. Cinsel işlevleri optimize etmek için çok yönlü ve çok disiplinli bir yaklaşım gerekmektedir. Epilepsili kişilerde cinsel işlev bozukluğunun yaygınlığı ve mekanizmaları hakkındaki anlayışımızı geliştirmek için geniş, ileriye dönük çalışmalara ihtiyaç vardır.

Hazırlayan: Hüsniye Özalp

www.sinirbilim.org/epilepside-cinsel-islev/