Ana Sayfa Duyurular&Mevzuat Emeklilere İlave Ödeme ve Dişhekimlerine Fiili Hizmet Süresi Zammı

Emeklilere İlave Ödeme ve Dişhekimlerine Fiili Hizmet Süresi Zammı

Halen Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan Bütçe Komisyonunda görüşülmekte olan “Askerlik Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin 4.maddesinde;  5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununa göre emekli olmuş tabip veya diş tabiplerine ilave ödeme yapılacağı, aynı teklifin 10.maddesinde ise;  5510 sayılı kanunun 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentleri kapsamında çalışan sigortalıların  işyerlerinde ve işlerde geçen çalışma sürelerinin her 360 günü için (60) gün, fiilî hizmet süresi  zammı verileceği yer almaktadır.

Dişhekimlerinin  büyük bir bölümünün Kamunun güvencesi dışında bir işverene bağlı veyahut kendi adına serbest meslek icrasında bulunarak, ülkemiz için yarattıkları istihdam imkanlarının yanı sıra endüstri ve diğer iş kollarına yönelik iş ve işlemlerdeki katkı ve katma değer  payları  ve aynı oranda üstlendikleri risklerin  kamu kaynakları açısından da pozitif  önem taşıdığı ve yaptıkları işin “sağlık”hizmeti olması nedeniyle esasen “kamu hizmeti” verdikleri   göz ardı edilmemelidir.

“Askerlik Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin  bu bağlamda adalet ve eşitlik ilkeleri ile bağdaşmayacağını belirtmek istiyoruz.

O nedenle  meslektaşlarımız arasında ekonomik ve psikolojik ayrımın yapılmamasını, 5510 sayılı Kanunun  4-a, 4-b  ve 4-c maddelerine göre çalışma hayatından sonra emekli olarak yaşamlarını sürdüren/ sürdürecek olan tüm meslektaşlarımızın  emeklilik maaşı ve fiili hizmet süresi zammı düzenlemesinde aynı şekilde yararlanmaları konusundaki talebimizi başta  Sayın Sağlık Bakanı, Dişhekimi Milletvekilleri diğer tüm milletvekillerine ilettik.

Özellikle  değerli dişhekimi milletvekillerinin desteğinde   mesleğimizle Kanunun ilgili tüm maddelerinin  TBMM Plan Bütçe Komisyonundan istediğimiz şekilde düzeltilerek çıkabileceğini umut ediyoruz.

Türk Dişhekimleri Birliği