Ana Sayfa Eczacılık Dava Konusu; “Reçete ve sağlık raporu yazım ilkeleri” başlıklı 4.1 maddesinde...

Dava Konusu; “Reçete ve sağlık raporu yazım ilkeleri” başlıklı 4.1 maddesinde yapılan değişiklik

DANIŞTAYDA AÇTIĞIMIZ DAVADA YÜRÜTMEYİ DURDURMA KARARI ALDIK / TEİS

Bildiğiniz üzere Sendikamız tarafından 24/03/2013 tarih ve 28597 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği’nin 4.1. numaralı maddesine eklenen 2. fıkranın iptali ve yürütülmesinin durdurulması istemiyle Danıştay 10 . Dairesinde dava açılmıştı.

Danıştay 10 . Dairesinde 2022/6580 Esas no. ile görülen davada “… Sağlık Uygulama Tebliği’nin “Reçete ve sağlık raporu yazım ilkeleri” başlıklı 4.1 maddesinde değişiklik yapan dava konusu düzenleme çıkarılmadan Sağlık Bakanlığının görüşünün alınması yasal bir zorunluluk olmasına rağmen, bu zorunluluk yerine getirilmeden söz konusu maddeye 2. fıkranın eklenmesi yönündeki dava konusu düzenlemenin yapılarak Resmî Gazete’de yayımlandığı anlaşıldığından, iptali istenilen düzenlemelerin şekil unsuru yönünden hukuka aykırı olduğu sonucuna varılmış…” olup

YÜRÜTÜLMESİNİN DURDURULMASINA karar verilmiştir.

Bilgilerinize sunarız.

TEİS YÖNETİM KURULU

 

YÜRÜTMESİ DURDURULAN MADDE:

 
 
 
 

………………………………………