Ana Sayfa Manşet Danıştay Kararı: Öğretim Üyelerinin Muayenehane Açmaları Hk.

Danıştay Kararı: Öğretim Üyelerinin Muayenehane Açmaları Hk.

Bilindiği gibi 2547 sayılı Kanuna tabi olarak çalışan öğretim üyelerinden muayenehane açmak isteyenlere, Sağlık Bakanlığı tarafından 18 Ocak 2014 tarihi itibarıyla serbest meslek icra etmekte olanlar ile serbest meslek icra etmeyenler arasında bir ayrım gözetilmekteydi.

Danıştay 10. Dairesi 19 Kasım 2020 tarih ve E. 2020/226, K. 2020/5100 ile [Ek 1] ile 25 Kasım 2020 tarih ve E. 2019/12717, K. 2020/5355 [Ek 2] sayılı kararlarında; 18 Ocak 2014 tarihinde serbest meslek icra etmekte olanlar ile serbest meslek icra etmeyen öğretim üyelerinin mesai saatleri sonrası serbest olarak çalışabilmeleri bakımından hukuksal olarak eşit statüde olduklarına karar vermiş bulunmaktadır.

Karar metninin ilgili kısmı şöyledir;

“6514 sayılı Kanun’un yürürlüğe girdiği tarihe kadar geçen süreçte serbest meslek icra etme hakkı olan öğretim üyelerinden, serbest meslek icra etmekte olanlar ile serbest meslek icra etmeyenler mesai saatleri sonrası serbest olarak çalışabilmeleri bakımından hukuksal olarak eşit statüdedirler. Bu nedenle, anılan süreçte serbest meslek icra eden öğretim üyeleri gibi serbest meslek icra etmeyen öğretim üyelerinin de, Anayasa Mahkemesi kararının gerekçesinde belirtildiği şekilde “önceki sistemin uygulanacağı ve mesai sonrası serbest olarak çalışabilme statülerinin devam edeceği yönünde” haklı bir beklentileri bulunduğunun ve haklı beklentileri korunarak 6514 sayılı Kanun’un yürürlük tarihinden sonra da serbest meslek icra edebileceklerinin hukuk devleti ilkesinin bir uzantısı olan hukuki güvenlik ve hukuki belirlilik ilkeleri gereği kabulü gerekir.

Ayrıca; dava konusu işlemin gerekçesinde yer verildiği şekliyle, geçici 64. maddenin Anayasa Mahkemesince yürürlüğünün durdurulması üzerine, sadece bu maddenin yürürlüğe girdiği 18/01/2014 tarihi itibarıyla mesai sonrası çalışan ve serbest meslek faaliyetinde bulunan öğretim üyelerinin bu faaliyetlerinin devam edeceğinin kabulü aynı hukuki statüde bulunanlara farklı uygulama yapılması sebebiyle Anayasada ifadesini bulan eşitlik ve hakkaniyet ilkelerine de aykırı olacaktır.

Açıklanan nedenlerle, 6514 sayılı Kanun’un yürürlüğe girdiği tarihe kadar geçen süreçte öğretim üyesi kadrosunda yükseköğretim kurumunda görev yaptığı ve bu süreçte muayenehane açma hakkı olduğu dosya içeriğinden anlaşılan davacı, hukuki güvenlik, hukuki belirlilik ve eşitlik ilkeleri gereği 6514 sayılı Kanun’un yürürlük tarihinden sonra da serbest meslek icrasında bulunabileceğinden, davacının muayenehane açma başvurusunun muayenehane uygunluk şartları bakımından değerlendirilmesi gerekirken, 18/01/2014 tarihi itibarıyla muayenehanesinde serbest meslek faaliyetinde bulunmadığı için muayenehane açamayacağı gerekçesiyle isteminin reddi yönünde tesis edilen işlemde hukuka uyarlık  görülmemiştir.”

Yukarıda açıklanan nedenlerle, 18 Ocak 2014 tarihinde öğretim üyesi olanların, o tarihte serbest meslek icra etmekte olup olmadıklarına bakılmaksızın muayenehane açmak için başvuruda bulunabilecekleri değerlendirilmektedir.

Saygılarımızla,

TND Hukuk Danışmanı

Türk Nöroloji Derneği Yönetim Kurulu

Başvuru dilekçelerinde şu açıklamaya yer verilebilir;

Danıştay 10. Dairesi 19 Kasım 2020 tarih ve E. 2020/226, K. 2020/5100 ile [Ek 1] ile 25 Kasım 2020 tarih ve E. 2019/12717, K. 2020/5355 [Ek 2] sayılı kararlarında; 18 Ocak 2014 tarihinde serbest meslek icra etmekte olanlar ile serbest meslek icra etmeyen öğretim üyelerinin mesai saatleri sonrası serbest olarak çalışabilmeleri bakımından hukuksal olarak eşit statüde olduklarına karar vermiş bulunduğundan ve ekte sunduğum belgelerden de görüleceği üzere 18 Ocak 2014 tarihinde öğretim üyesi kadrosunda yükseköğretim kurumunda görev yaptığımdan [Ek 3] muayenehane açmam için gerekli işlemlerin yapılmasını arz ve talep ederim.

 

EK 1

EK 2