Ana Sayfa İlaç Chlorthalidone Vs Hidroklorotiazid

Chlorthalidone Vs Hidroklorotiazid

Chlorthalidone vs. Hydrochlorothiazide for Hypertension–Cardiovascular Events

Çalışmanın başında eldeki bilimsel kanıtlara göre bilinen durum ifade edilmekte:
“Klortalidonun hipertansiyonlu hastalarda majör kardiyovasküler olayları önlemede hidroklorotiazide üstün olup olmadığı açık değildir.”

Gazi İşleri Bakanlığı sağlık sisteminde hasta olan 65 yaş ve üstü yetişkinleri rastgele atanmış.

Toplam 13.523 hastaya randomizasyon uygulandı. Ortalama yaş 72 idi. Başlangıçta, 12.781 hastaya (%94.5) hidroklorotiyazid günde 25 mg dozunda reçete edilmişti. Her gruptaki ortalama başlangıç ​​sistolik kan basıncı 139 mm Hg idi. 2,4 yıllık medyan takipte, klortalidon grubu (702 hasta [%10,4]) ile hidroklorotiyazid grubu (675 hasta [%10,0]) arasında birincil sonuç olaylarının oluşumunda çok az fark vardı (tehlike oranı, 1,04; %95 güven aralığı, 0,94 – 1,16; P=0,45). Birincil sonucun herhangi bir bileşeninin oluşumunda gruplar arasında fark yoktu. Hipokalemi insidansı klortalidon grubunda hidroklorotiyazid grubuna göre daha yüksekti (%6.0’a karşılık %4.4, P<0.001).

Sonuçlar

Klinik uygulamada yaygın olarak kullanılan tiyazid diüretiklerinin bu pragmatik ve geniş çalışmasına göre klortalidon alan hastalarda, hidroklorotiyazid alan hastalardan daha düşük
-majör kardiyovasküler sonuç olayları
-veya kanserle ilişkili olmayan ölümler görülmedi