Ana Sayfa Ekonomi CHIESI 2022 Sürdürülebilirlik Raporu Yayımlandı: Hastalar, Toplum Ve Gezegenimiz İçin Başarılarla Dolu...

CHIESI 2022 Sürdürülebilirlik Raporu Yayımlandı: Hastalar, Toplum Ve Gezegenimiz İçin Başarılarla Dolu Bir Yıl Oldu

Chiesi 2022 Sürdürülebilirlik Raporu yayımlandı. Şirket, 2035 yılına kadar Net Sıfır Sera Gazı emisyonuna ulaşmayı taahhüt etti. İlaca erişimin etkilendiği bölgelerdeki hastalara 4,5 milyon Euro değerinde 130.000 ünite Chiesi ilacı bağışlandı. Şirket, liderlik pozisyonlarındaki kadın oranını artırarak Grup düzeyinde toplumsal cinsiyete dayalı ücret farkını eşitledi.  

Araştırma odaklı, uluslararası bir biyofarmasötik şirketi olan Chiesi 2022 Sürdürülebilirlik Raporu’nu yayımladı. Chiesi’nin ticari büyümesinin sürdürülebilir kalkınmaya ilişkin verilen taahhütle nasıl yakından ilgili olduğunu gösteren rapor, şirketin toplumsal fayda yaratma konusundaki başarılarını vurgulamaktadır.

Grup, 2022 yılında çalışmalarını hasta bakımı, çevre yönetimi, yerel toplulukların gelişimi ve çalışanlarının refahı olmak üzere dört ortak fayda amacı doğrultusunda sürdürmüştür. Bu amaçlar aynı zamanda dünya çapındaki bütün Chiesi bağlı kuruluşlarının tüzüklerine de entegre edilmiştir.

Şeffaf, hasta odaklı bir yaklaşım

Chiesi, yenilikçi terapötik çözümler sunarak hastalar için sürdürülebilir değer üretmeye adanmıştır. Grup, 2022 yılında Araştırma ve Geliştirmeye (AR-GE) 589 milyon Euro yatırım yapmıştır; bu meblağ bir önceki yıla göre %7 artarak toplam gelirin %21,4’ünü oluşturmuştur. Chiesi, Avrupa Birliği’nin en iyi yatırımcılar listesine giren ilk İtalyan ilaç şirketi olmuş ve Avrupa Patent Ofisi tarafından Avrupa’da patent başvurusu yatırımı yapan ilk İtalyan ilaç şirketi olarak onaylanmıştır.

Chiesi, zorunlu açıklama gerekliliklerinin ötesinde klinik deney şeffaflığına ve veri paylaşımına tamamen bağlı kalmaya devam ediyor. Grup, klinik protokolleri, çalışmayla ilgili bilgileri ve klinik çalışmaların özet sonuçlarını global düzeydeki kamu kayıtlarında açıklamaktadır. Chiesi ayrıca hasta gruplarıyla katılım faaliyetlerini artırmakta ve hasta katılımı kültürünü bütün fonksiyonlara yediren şirketler arası girişimlerin kapsamını genişletmektedir.

En yüksek uyum seviyesine ulaşma çabalarının bir kanıtı olarak, 2022 yılında Chiesi, İtalyan Rekabet ve Piyasa Otoritesi (AGCM) tarafından üçüncü kez etik değerlendirmede en yüksek puanı alarak ödüllendirildi.

Ölçülebilir hedeflerle sürdürülebilir büyüme

Chiesi, 2022 yılında karbon nötr olma hedefini daha katı olan Net Sıfır emisyon standardına taşımış ve sera gazı emisyonlarını azaltma planını güçlendirmiştir. Şirket 2035 yılına kadar Net Sıfır sera gazı emisyonuna ulaşmayı hedeflemektedir. Chiesi’nin azaltım hedefleri Bilime Dayalı Hedefler girişimi (SBTi) tarafından onaylanmıştır. Bu hedefler, Paris İklim Anlaşması’nın küresel sıcaklık artışını 2100 yılına kadar sanayi öncesi seviyelerin 1,5°C üzerinde sınırlandırmaya yönelik en iddialı hedefiyle uyumludur.

Chiesi’nin azaltım stratejisi, emisyonların ortadan kaldırılması ve ikame edilmesinden ziyade emisyonlardan kaçınmaya ve bunları azaltmaya öncelik veren hiyerarşik bir yaklaşım izlemektedir. Emisyon performansı her yıl şeffaf bir şekilde raporlanmaktadır. Chiesi, 2022 yılında, iklim eylemi ve şeffaflık konusundaki taahhüdü sayesinde Karbon Saydamlık Projesi (CDP) tarafından “İklim Değişikliği A Listesi”ne dahil edilmiştir; bu, veri gönderen 15.000 şirketin yalnızca %2’si tarafından kazanılan bir itibardır.

Chiesi ayrıca geçtiğimiz yıl, kâr amacı gütmeyen bir kuruluş olan B Lab tarafından B Corp olarak ilk yeniden sertifika alma sürecini başarıyla tamamlamıştır. B Corp şirketleri, B Etki Değerlendirmesi (BIA) tarafından belirlenen yüksek sosyal ve çevresel standartları karşılama konusunda ilk sırada yer almaktadır. Chiesi, 2022 yılında, 2019’daki ilk sertifikasında elde ettiğinden daha iyi bir puanla yeniden sertifika almıştır; bu, sürdürülebilirlik alanındaki başarılarının bir takdiri olmakla birlikte, önümüzdeki yıllarda iyileştirilmesi gereken alanların da altını çizmiştir.

Chiesi Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Toplumsal Fayda ve Sürdürülebilirlik Başkanı Maria Paola Chiesi, düşüncelerini şu sözlerle ifade etti: “Geçtiğimiz yılda elde ettiğimiz başarılardan dolayı çok mutluyum. Net Sıfır Emisyon standardına geçiş, sera gazı emisyonlarını azaltma ve bütün faaliyetlerimizde çevresel etkimizi hafifletme konusundaki kararlılığımızın bir göstergesidir. Yüksek sosyal ve çevresel performans, şeffaflık ve hesap verebilirlik standartlarını karşılarken işimizi sürdürülebilir bir şekilde büyütmeye devam edeceğiz.” 

Toplumsal fayda yaratma

Chiesi, yerel toplulukların gelişimini ve refahını desteklemek ve teşvik etmek için doğrudan ve dolaylı ekonomik değer yaratmayı ve dağıtmayı amaçlamaktadır. Chiesi, 2022 yılında 2,8 milyar Euro ekonomik değer üretmiş, bunun %82,9’u paydaşlara dağıtılmış ve %17,1’i şirket içinde yeniden yatırıma dönüştürülmüştür.

Grup, sürdürülebilirlik taahhüdünü, bir dizi toplumsal fayda, etik çalışma yöntemleri ve çevrenin korunmasına ilişkin en iyi uygulamalardan oluşan Karşılıklı Bağımlılık Kuralları aracılığıyla iş ortaklarıyla birlikte genişletmeyi taahhüt etmektedir. 2022 yılında, yeni stratejik tedarikçilerin %91’i Karşılıklı Bağımlılık Kuralları kapsamına girmiştir ve Chiesi harcamalarının %95’i, seçim kriterleri arasında sürdürülebilirlik performansını ödüllendiren benzersiz bir tedarikçi yeterlilik süreci tarafından karşılanmıştır.

Chiesi Türkiye Genel Müdürü Emre Kara, konu ile ilgili şunları söyledi; “Chiesi, yerel toplumun kalkınması için çevre koruma, eğitim, kültür, sosyal kapsayıcılık ve acil yardım olmak üzere beş müdahale alanında iş birlikçi bir yaklaşım sürdürerek topluma erişim programlarına katılmaya devam etmektedir. Biz de Chiesi Türkiye olarak bu alanlarda ülkemize ve tüm paydaşlarımıza değer katmaya devam ediyoruz.”

Grup, 2022 yılında hayat kurtaran ürünlere kesintisiz erişim sağlayarak, insani yardım STK’larına maddi destek vererek ve mümkün olan her durumda yeni doğanlara ve nakil hastalarına Chiesi tedavilerini bağışlayarak ilaca erişimin etkilendiği bölgelerdeki hastalara sarsılmaz desteğini göstermiştir. Grup, 2022 yılında 4,5 milyon Euro değerinde 130.000 üniteden fazla Chiesi ilacı bağışlamıştır. Grubun olumlu toplumsal etkiye katkısı, 26,1 milyon Euronun üzerinde bağış ve diğer sosyal amaçlı katkılarla sağlık hizmetlerinin ötesine geçmektedir.

Çeşitlilik içeren bir iş gücüne yönelik eşit fırsatlar

Chiesi, 2022 yılında Grup düzeyinde toplumsal cinsiyete dayalı ücret farkını eşitlemiştir. Grup düzeyindeki Chiesi iş gücü, toplumsal cinsiyet eşitliğine yakın bir seviyeye gelmiştir ve erkeklere kıyasla biraz daha fazla kadından (%54) oluşmaktadır. Liderlik pozisyonlarında erkekler, çalışanların yaklaşık %60,1’ini oluşturmaktadır ve bu oran son yıllarda azalarak toplumsal cinsiyetin dengeli şekilde temsil edilmesine yönelik olumlu bir eğilim gösterildiğine işaret etmektedir. Chiesi, İtalya’da İtalyan hükümeti tarafından verilen toplumsal cinsiyet eşitliği sertifikasını 100 üzerinden 89 puanla alan ilk ilaç şirketidir.

Chiesi; etnik köken, cinsel yönelim, toplumsal cinsiyet kimliği, sosyo-ekonomik durum, yaş, fiziksel yetenekler, dini inançlar, siyasi inançlar, zihniyet, yaşam tarzı ve diğer görünmez farklılıkların Grup’un ayrılmaz bir parçası olmasını sağlamak adına özel bir Global Çeşitlilik ve Kapsayıcılık (D&I) Komitesi tarafından yürütülen D&I politikasını uygulamaya devam etmektedir.

Chiesi, 2022 yılında İtalya’da (15. kez) ve AB’de üst üste 11. kez En İyi İşveren sertifikası almıştır. Bu sertifika Brezilya’da, Amerika Birleşik Devletleri’nde ve ilk kez Pakistan’da da verilmiştir.

Chiesi Grup CEO’su Giuseppe Accogli, konuyla ilgili olarak şunları söyledi “2022, bizi yeniden düşünmeye ve ne olacağı belli olmayan zamanlarda yolumuzu bulmaya zorlayan çalkantılı bir değişim yılıydı. Chiesi’nin sektördeki değişime yön verme sorumluluğunu benimsediğini görmekten mutluluk duyuyorum. 2022 Sürdürülebilirlik Raporumuz, sosyal ve çevresel performans konusundaki güçlü taahhüdümüzü yansıtıyor. Bir Fayda Şirketi ve bir B Corp olarak, daha iyi, daha sağlıklı ve daha sürdürülebilir bir dünya yaratabileceğimize inanıp toplumsal fayda oluşturmaya ve yaşamları sorumlu bir şekilde iyileştirmeye kararlıyız.”

Chiesi’nin sürdürülebilirlik alanındaki başarıları hakkında daha fazla bilgi edinmek için 2022 raporunun tamamını linkten inceleyebilirsiniz.