Ana Sayfa Eczacılık Aşılarda sızıntı yaşanması

Aşılarda sızıntı yaşanması

TWİNRİX, BOOSTRİX, BOOSTRİX IPV, INFANRİX, INFANRİX IPV, INFANRİX IPV+HİB, INFANRİX HEXA, VARİLRİX, PRİORİX, PRİORİX-TETRA, HAVRİX VE ENGERİX AŞILARINDA SIZINTI YAŞANMASI.

Sayın Sağlık Mesleği Mensubu,

Bu mektubun amacı; firmamızın aşılarında kullanılan Becton Dickinson CCT ve Schott CCT şırıngalarındaki sızıntı ihtimali hakkında sizleri bilgilendirmektir.

Bu mektup, T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Farmakovijilans ve Kontrole Tabi Maddeler Dairesi ile mutabık kalınarak hazırlanmıştır. Mektuba www.titck.gov.tr adresinden de ulaşabilirsiniz.

Özet

 • Bazı aşılarda, aşının hazırlanma veya uygulaması sırasında şırıngalarda sızıntı görülmüştür (bkz. Şekil 1).
 • Avrupa’daki sızıntının en yüksek bildirildiği beş ülkede, ortalama dağıtılan 100,000 doz başına 2,6 oranında, dağılım olarak da 100,000 doz başına 2 ila 10 aralığında görülmekle birlikte kesin frekans bilinmemektedir ve daha yüksek de olabilir.
 • Sızıntı, sterilite açısından herhangi bir endişe oluşturmamaktadır.
 • Aşının şırıngadan sızıntısı ile ilgili potansiyel risk, teorik olarak düşük-doz’dur, bu durum hastaları aşılama sonrası hastalıklara karşı potansiyel yetersiz koruma riski ile karşı karşıya bırakmaktadır.
 • Bununla birlikte, 14 Aralık 2017 itibariyle GSK’nın farmakovijilans verilerinin gözden geçirildiğinde, gözlenen sızıntının aşılama başarısızlığına (etkisizlik) veya herhangi bir diğer hasta güvenliği endişesine neden olduğuna dair bir kanıt göstermemektedir.
 • Sızıntı, liyofilize aşıların sulandırılması sırasında ortaya çıkarsa, etkilenmiş şırınga atılmalıdır.
 • Eğer sızıntı aşı enjeksiyonu sırasında ortaya çıkarsa, sağlık mesleği mensubu standart dozdan daha düşük doz verilen bireylerin tekrar aşılanıp aşılanmayacağına karar verebilir. Sağlık profesyonelleri, tekrarlanan bir tam doz ile arttırılmış korunmanın faydası, tekrarlayan bir dozdan kaynaklanan advers olayların potansiyel riski ve hastanın tekrar aşılanmaması durumunda potansiyel azalmış koruma riskini göz önünde bulundurmalıdır.
 • Sağlık mesleği mensubu potansiyel düşük doz aşı uygulamasını nasıl yöneteceklerine ilişkin yerel önerileri takip etmelidir.
 • Sağlık mesleği mensubu, ürün kalitesi, ilaç uygulama hataları ve şüphelenilen advers reaksiyonlar hakkındaki şikâyetleri rapor etmeye teşvik edilmektedir, (bknz. “Raporlama Gerekliliği”).

Şırınga Sızıntı Olayının Arka Planı

GSK, Temmuz 2015’ten itibaren, ucu seramik kaplı (CCT) şırıngalarda aşı hazırlama ve uygulama sırasında şırınga ucu ve iğne bağlantısındaki sızıntıların raporlama oranında bir artış tespit etti.

Sızıntı kullanım sırasında iğne ve şırınga arayüzünde oluşmuştur (bkz. Şekil 1) ve bu durum kullanımdan önceki herhangi bir bozulmadan kaynaklanmamaktadır.

Literatürlerden, şırınga tedarikçi araştırması ve pratik testlerinden elde edilen veriler hacim kaybının yaklaşık olarak 10 ul (Resim A) ila 50 ul (Resim B) arasında değiştiğini göstermektedir.

Olası en kötü senaryoda bir damlacığın düşmesi 100 ul veya daha fazla bir hacim kaybına neden olacaktır.

GSK, şırınga tedarikçileri ile düzeltici önlemler almış ve Ocak 2018 itibariyle dolum operasyonlarında gelişmiş şırıngalar sağlamıştır. 2019 yılının sonuna kadar hem yeni gelişmiş hem de şimdiki şırıngalar piyasada olacaktır; potansiyel olarak etkilenen şırıngaların oranı mevcut şırıngaların tükenip sona ermesinin beklendiği 2019 yılının sonuna kadar giderek azalacaktır.

Potansiyel düşük doz kullanımı ile ilgili bilgiler

Havrix ve Engerix için düşük antijen içeriği uygulanması ile ilgili ilgili veriler mevcuttur (1-2). Mevcut veriler, Engerix veya Havrix’in gerekli antijen dozun yarısının uygulanmasının seroproteksiyonu veya seropozitifliği etkilemediğini öne sürmektedir. Hastalarda gerekli dozun yarısını almakla sonuçlanacak olan bir sızıntı olasılığı oldukça düşük olduğundan dolayı, sızıntının aşılamanın ardından seroproteksiyon/seropozitifliği etkilemesi beklenmemektedir.

Twinrix için, herhangi bir doz aralığı araştırması mevcut olmasa da, Twinrix aşısındaki iki antijene karşı immün yanıtın, en azından, antijen içeriğinin düşük verilmesine dair verilerin mevcut olduğu monovalent aşılar olan Havrix ve Engerix (3) ile aşılandıktan soma gözlenen kadar iyi olduğu gösterilmiştir.

Sızıntıdan potansiyel olarak etkilenen diğer aşılar için, düşük doz uygulamasının seroproteksiyon/seropozitiflik üzerine muhtemel etkisini değerlendirmek mümkün değildir. Bununla birlikte, çoklu doz çizelgesinde verilen aşılar için (2-3 başlangıç artı rapel), her dozun sızıntı olan bir şırınga ile verilme olasılığı oldukça düşüktür.

Düşük doz uygulama durumlarındaki tavsiyeler üzerine ilave bilgiler

Yerel tavsiyelerin bulunulmadığı durumlarda, aşağıdaki ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC), Birleşik Krallık Halk Sağlığı İngiltere (PHE) ve Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) önerileri dikkate alınabilir.

 • CDC kılavuzlarına göre, “Serolojik testler yeterli yanıtın geliştiğini göstermediği sürece, standart dozdan daha az kullanarak yapılan herhangi bir aşı sayılmamalıdır ve kişi yaşına göre tekrar aşılanmalıdır. Şırınga veya iğne sızıntısı nedeniyle ilk aşının kısmi bir dozajı uygulanırsa, doz tekrarlanmalıdır.” (12)
 • Birleşik Krallık Halk Sağlığı İngiltere’ye göre, “Hastalara önerilen dozun altında aşı uygulandığında, hastanın aldığı doz tam bir bağışıklık yanıtı uyandırmak için yeterli olmayabileceğinden dolayı aşılamanın tekrarlanması gerekecektir. Aşılama ideal olarak aynı gün tekrar edilmelidir. Aşıyı aynı gün tekrarlamak mümkün değilse canlı aşılar, en az dört haftalık bir süre geçtikten soma tekrar edilmelidir. İnaktif aşılar mümkün olan en kısa sürede tekrar edilmelidir.”(13).

DSÖ’nün 2015 yılındaki kesintiye uğramış veya gecikmiş program önerilerine göre DTP kombinasyonu, Kızamık, Kuduz, Kabakulak ve Varisella aşıları için “bir önceki doz tekrarlamadan programa devam etmeleri önerilir, ancak rapel doz daima verilmelidir.”(14).

Potansiyel doz aşımı ile ilgili bilgi

Tekrar aşılama durumunda oluşacak potansiyel doz aşımı riski ile ilgili olarak, Infanrix, Infanrix-IPV and Infanrix-IPV+Hib, Boostrix, Boostrix Polio, Tvvinrhc ve Priorix (4-11) aşıları dahil olmak üzere aşıların doz aşımı ile ilgili elimizdeki mevcut verilere göre bildirilen advers olaylar, standart doz uygulamaları ile bildirilenler ile benzerdir.

Raporlama Gerekliliği

Bu mektubumuzla, Sn. Sağlık Mesleği Mensupları ürün kalitesi, ilaç uygulama hataları ve şüphelenilen advers reaksiyonlar hakkındaki şikâyetleri rapor etmeye teşvik edilmektedir.

İlgili aşıları, reçete ederken yukarıda belirtilen güvenlilik uyarılarına dikkat edilmesi ve bu ilacın kullanımı sırasında advers reaksiyon oluşması durumunda T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Farmakovijilans ve Kontrole Tabi Maddeler Dairesi, Türkiye Farmakovijilans Merkezi’ni (TÜFAM) (e-posta:[email protected], tel: 0312 218 30 00, 0800 314 00 08; faks: 0312 218 35 99) ve/veya GSK İlaçları San. ve Tic. A.Ş. (tel: 444 5 475 veya e-posta: [email protected]) bilgilendirmenizi hatırlatırız.

Saygılarımızla,

 

Dr. Fulya Erman
Ülke Medikal Direktörü
GlaxoSmithKline İlaçları San. ve Tic. A.Ş.
Ecz. İpek Bal
Farmakovijilans Yetkilisi
GlaxoSmithKline İlaçları San. ve Tic. A.Ş.

 

Referanslar:

(1) DoFs2016N286147_00,2016N286148_00 and 2016N286149_00 GSK data on file.

(2) Innis B, Snitbhan R, Kunasol P et al., J. Protection Against Hepatitis A by an Inactivated Vaccine JAMA. 1994;271(17):1328-1334.

(3) Van Damme P, Van Herek K. A review of the efficacy, immunogenicity and tolerability of a combined hepatitis A and B vaccine, Expert Rev. 2004 Jun;3(3):249-67.

(4) GDS Infanrix™-IPV+Hib version 012.

(5) GDS Infanrix version 014

(6) (https://www.medicines.org.uk/emc/medicine/14555)

(7) GDS Boostrix™ Version 009.

(8) Boostrix-IPV SmPC- https://www.medicines.org.uk/emc/medicine/28679

(9) http://www.ema.europa.eu/docs/en GB/document library/EPAR -Product lnformation/human/000129/WC500044248.pdf Twinrix European SPC, Last accessed 06/Feb/20I7

(10) Priorix™ GDS version 013

(11)GDS Ambirix version 008

(12)CDC, accessible at: http://www.cdc.gOv/vaccines/pubs/pinkbook/vac-admin.html#nonstandard Last accessed: 06/Feb/2017.

(13)UK Public Health England: Vaccine incident guidance : Actions to take in response to vaccine errors. March2012

https://www.gov.uk/government/uploads/svstem/uploads/attachment data/file/326417/Vaccine İncident_Guidance.pdf Last accessed: 06/Feb/2017.

(14) WHO recommendations for interrupted or delayed immunization schedules – summary of WHO position papers, update 27 February 2015 accessible:

http://www.who,int/immunization/policy/lmmunization_routine table3.pdf?ua=l Last accessed: 06/Feb/2017

asilar-icin-doktor-bilgilendirme-mektubu