Ana Sayfa Tıp&Sağlık “Acil servise başvuran malignite hastalarının karakteristik özellikleri”

“Acil servise başvuran malignite hastalarının karakteristik özellikleri”

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı’ndan Dr. Onur Tokoçin’in tıpta uzmanlık tezi olarak sunduğu ve Prof. Dr. İbrahim İkizceli’nin tez danışmanlığını yaptığı, “Acil servise başvuran malignite hastalarının karakteristik özellikleri” konulu araştırmanın ilgi çekici sonuçları var. Habertürk’ten Ceyda Erenoğlu’nun haberine göre çalışma, “Dünya Tıp Birliği Helsinki Bildirgesi” esaslarına uyularak yapıldı.

1522 KANSER HASTASI İNCELENDİ

Buna göre Cerrahpaşa Acil Servisi’ne 06.11.2014 – 06.05.2015 tarihleri arasında 30 bin 538 hasta başvurusu yapıldı. Bu başvurular içerisinde önceden tanı almış veya yeni tanı konulmuş kanser hastalarından oluşan 1522 (%4,98) başvuru prospektif olarak incelendi. Toplam 1522 başvurunun 239’u mükerrer başvurudan oluştu. Mükerrer girişler göz önüne alındığında başvuru yapan net hasta sayısının 1283 olduğu görüldü.  Araştırma grubundaki 1283 hastanın 667’sinin (%51,99) erkek, 616’sının (%48,01) kadın hastalardan oluştuğu belirtildi. İşte sonuçlar;

ACİL SERVİSE BAŞVURAN KANSERLİ HASTA ORANI YÜZDE 4.98

*Acil servise tüm erişkin hasta başvuruları içinde kanserli hasta başvurusu yüzde 4,98.

*Başvuruların yüzde 15,70’i mükerrer başvurudur. Mükerrer başvurularda en sık başvuru şikayeti ateş, en sık karşılaşılan kanser türü lenfoma.

*Araştırmada kanser olgularının yüzde 51,99’unun erkek, yüzde 48,01’inin kadın. Hastaların genel yaş ortalaması 63,05±14,08 yıldır. Başvurular 6. dekatta yoğunlaşıyor.

*Çalışmada en sık başvuru şikayeti nefes darlığı, en sık ikinci başvuru şikayeti ateş olarak dikkat çekiyor.

*Hem başvurular hem de olgular içinde en sık karşılaşılan kanser tipinin akciğer kanseri olduğu belirtiliyor. Erkekte akciğer kanseri, kadında meme kanseri en sık görülen kanser tipleri olarak değerlendiriliyor.

*Başvuruların yüzde 77,71’ini solid tümör tanılı hastalar oluşturuyor.

*Acil servis takipleri sırasında yüzde 0,59 oranında yeni kanser tanısı konulduğu belirtiliyor.

*Hastaların yüzde 64’ünde metastaz olduğu görülüyor.

*Hastaların ilk başvurularında alınan vital bulgulara göre yüzde 41,19 oranında ateş-subfebril ateş, yüzde 21,68 oranında hipotansiyon, yüzde 25,95 oranında taşikardi saptanmış olup, hipotansiyon ve taşikardinin mortalite ve yoğun bakım yatışları üzerine ileri derecede anlamlı (p<0,001) etkisi bulunduğu saptanıyor.

*Hastaların ilk başvurularında alınan kan parametrelerinin yüzde 64,85’inde anemi, yüzde 39,68’inde üremi, yüzde 34,17’sinde hipoalbünemi saptanmış olup, bu parametrelerin mortalite ve yoğun bakım yatışları üzerine ileri derecede anlamlı (p<0,001) etkisi olduğuna dikkat çekiliyor.

*Acil serviste konulan ikincil tanılar içinde en sık saptananlar pnömoni ve maligniteye bağlı ağrı ve elektrolit imbalansı olarak sıralanıyor.

*Başvuruların yüzde 41,46’sı acil servis ya da diğer servislere yatırılırken, yüzde 1,05’inin eksitus olduğu belirtiliyor.

*Hastaların acil serviste ortalama kalış süreleri 4,64±6,73 gün olarak bildiriliyor. Hastaların ilgili branş servislerine yatışı yapılana kadar acil serviste geçirdikleri yatış sürelerinin 3,04±1,91 gün olduğu belirtiliyor.