Ana Sayfa Duyurular&Mevzuat Özel Hastaneler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Özel Hastaneler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

13 Mayıs 2023 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 32189 YÖNETMELİK

Sağlık Bakanlığından: ÖZEL HASTANELER YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 27/3/2002 tarihli ve 24708 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Özel Hastaneler Yönetmeliğinin 9 uncu maddesinin altıncı fıkrasına aşağıdaki cümleler eklenmiştir.

“Ön izninde yüksek yatak kapasitesi bulunan hastaneler, ön izin belgesine uygun olarak tanzim edilen ruhsatında yer alan bütün alanlarda hizmet verecek şekilde 100 yataktan az olmayan kapasite ile faaliyete başlayabilir. Bu durum faaliyet izin belgesinde gösterilir. Faaliyete başladıktan sonraki 5 yıl içinde ruhsatında kayıtlı kapasiteye ulaşacak şekilde yatak artırımı yapılabilir. Beş yılın sonunda faaliyete geçirilmeyen yatak kapasitesi iptal edilerek yeni duruma göre ruhsat yeniden düzenlenir.”

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve ikinci cümlesi yürürlükten kaldırılmıştır.

“Personel çalışma belgesinin aslı, personelin dosyasında ve gereğinde ibraz edilmek üzere poliklinik odasında muhafaza edilir.”

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesi ve üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Özel hastanelerde, faaliyet izin belgesinde kayıtlı klinik uzmanlık dalları için en az 16 m² genişlikte, yeterli şekilde aydınlatılan ve havalandırılan poliklinik muayene odası ayrılır.”

“Poliklinik muayene odalarının kapısında hizmet verilen uzmanlık dalının adı, oda içinde hastaların görebilecekleri bir yerde o muayene odasında görev yapan tabiplerin diploma ve var ise uzmanlık belgelerinin aslı veya mesul müdür tarafından tasdiklenmiş bir örneği duvarda asılı olarak bulunur ve EK-12’deki personel çalışma belgesinin müdürlük onaylı sureti, gereğinde ibraz edilmek üzere poliklinik odasında muhafaza edilir.”

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 43 üncü maddesinde yer alan “EK-4’de” ibaresi “EK-3’te” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 44 üncü maddesinde yer alan “EK-5’de” ibareleri “EK-4’te” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 6- Aynı Yönetmeliğin ek 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinin üçüncü cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Muayenehanenin hizmet verdiği ilde ilgili branşta hizmet verebilmesi için bu Yönetmelik kapsamında belirtilen sınırlamalar ve/veya gereklilikler sebebiyle sözleşme akdedebileceği uygun özel sağlık kuruluşu bulunmaması halinde mümkün olan yakın bir ilde Bakanlıkça planlama amacıyla oluşturulan ilgili komisyondan görüş alınarak sözleşme yapılabilir.”

MADDE 7- Aynı Yönetmeliğin EK-10’unun üçüncü paragrafının (a) bendinin sonuna “(İlde yeterli sayıda ilgili yan dal uzman tabibinin bulunmaması ve Servis için Ek-3/S1 veya Ek-3/S2 ve Poliklinik için Ek-3/P1 veya Ek-3/P2 listelerine ek araç ve gereç istenmeyen branşlar için yan dal uzmanlık dalının bağlı olduğu ana dal uzman tabibi tarafından da düzenlenebilir.)” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 8- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 9- Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.