Ana Sayfa Hukuk&Etik ‘Mesai kaydırma’

‘Mesai kaydırma’

Son günlerde kamuda çalışan meslektaşlarımız idarenin ‘Mesai kaydırma’ uygulamalarına yönelik yakınmalarını Birliğimiz ile paylaşmaktadırlar.

Devlet Hastaneleri ile Ağız ve Diş Sağlığı Merkezlerinin işleyişine ilişkin kuralların belirlendiği Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliğinin 12. maddesinde; “Poliklinik muayene başlama ve bitiş saatleri baştabiplikçe belirlenerek duyurulur ve belirlenen saatler içerisinde kesintisiz olarak sürdürülür. Polikliniklerde bakılacak günlük hasta adedi branşlara, tabip sayısına ve hizmetin gereğine göre baştabip tarafından tespit edilebilir. Poliklinik ve tedavi hizmetleri mesai saatleri dışında ve tatil günlerinde de verilebilir. Bu durumda gerekli düzenlemeler baştabipçe yapılır.” Aynı Yönetmeliğin 37. maddesine göre “Normal mesai saatleri dışındaki hizmetler, acil vak’aların muayene ve tedavisini acil ameliyat ve müdahalelerin yapılmasını ve yatmakta olan hastaların bakımlarının devamını kapsar.” Yine aynı Yönetmeliğin 38. maddesine göre de “Hastane baştabipleri, sağlık hizmetlerinin sürekliliği ve kesintiye uğramaması amacıyla personel sayısını da dikkate alarak vardiya ve nöbet gibi hizmetlerde farklı çalışma saatleri belirleyebilir.”  hükmü yer almaktadır.

Söz konusu hükümler uyarınca Başhekimliğin poliklinik hizmetlerinin mesai saatleri dışında da verilmesini sağlayacak düzenleme yapma yetkisi bulunmaktadır. Bu yetkinin kullanılması halinde, mesai saatleri dışında sunulacak sağlık hizmetlerinin asıl olarak acil vak’aların muayene ve tedavisini acil ameliyat ve müdahalelerin yapılmasını ve yatmakta olan hastaların bakımlarının devamını kapsar. Ayrıca, özellikle dikkat çekmek gerekir ki, her idari yetkinin kullanılması kamu yararını hedeflemelidir.

İdarenin poliklinik hizmetlerinin mesai saatleri dışında da verilmesini sağlayacak düzenleme yapma yetkisi bulunmaktadır. Bu yetkinin kullanılması halinde, mesai saatleri dışında sunulacak sağlık hizmetlerinin asıl olarak acil vak’aların muayene ve tedavisini acil ameliyat ve müdahalelerin yapılmasını ve yatmakta olan hastaların bakımlarının devamını kapsar. Ayrıca ve özellikle dikkat çekmek gerekir ki, her idari yetkinin kullanılması kamu yararını hedeflemelidir. İdarenin bir yetkiye sahip olması onu keyfi olarak kullanabileceği şeklinde değerlendirilemez. Kamu hizmetinin en iyi biçimde yürütülebilmesi için gereklilik bulunması idarenin yetki kullanımının hukuka uygunluk sebebidir.

Poliklinik hizmetlerinin mesai saatlerinden sonra da kısmen sürdürülmesi, söz konusu sağlık hizmetinin nitelikli biçimde yürütülmesinde bir sakınca  -gerektiğinde radyoloji ve/veya laboratuvar hizmetleri ile diğer uzmanlık alanlarına erişimin de mümkün ve gerekli olup olmadığı değerlendirilmelidir- yaratmadığı takdirde, çalışanların özlük haklarını koruyan gerekli düzenlemeler de yapılması halinde Yönetmeliğe uygun bir tasarruf olarak değerlendirilebilir.

Belirtilen gereklilikler olmadığı halde “Mesai kaydırmasının” yapılmış olması veya kaydırılan mesaide sağlık hizmet sunumunun nitelikli yapılmasının mümkün olmaması yahut asıl olarak acil sağlık hizmetlerinin sunulması dışında bir amaç tanımlanmış olması halinde ilgili idari tasarrufun hukuki sorumluluğu ortaya çıkar.

Türk Dişhekimleri Birliği