Ana Sayfa Tıp&Sağlık Lejyoner Hastalığı

Lejyoner Hastalığı

Tucuman, Arjantin’deki Lejyoner Hastalığı salgını

Arjantin Sağlık Bakanlığı 30 Ağustos tarihinde Pan Amerikan Sağlık Örgütü ve Dünya Sağlık Örgütü’ne Tucuman eyaletinde etiyolojisi aydınlatılmamış iki taraflı akciğer tutulumunun olduğu pnömoni vakaları bildirdi. Tucuman’da özel bir klinikte 5 sağlık çalışanı ve 1 yoğun bakım ünitesinde yatan hastada olmak üzere toplam 6 vakanın başvurdurucu şikayetleri yüksek ateş, solunum sıkıntısı, kas ağrırı, karın ağrısı imiş. Hastalarda etiyolojik ajanlara yönelik yapılan testlerde viral, bakteriyel, fungal bir ajan gösterilememiş.

3 Eylül’de Arjantin Referans Laboratuvarı iki bronkoalveolar lavaj (BAL) örneğine uygulanan masif sekanslama ve dörtlü biyoinformatik analiz ile Legionella ile uyumlu olduğunu bildirdi. Aynı gün toplam 11 hastanın dördü (üçünde solunum yolu numuneleri test edilmiş ve dördüncü hastaya akciğer biyopsisi yapılmış) büyük olasılıkla L. pneumophilia neden olduğu Lejyoner Hastalığı tanısı almış.

6 Eylül’de, Arjantin’deki Tucumán Halk Sağlığı Bakanlığı, ilk referans laboratuvar testlerine dayanarak L. pneumophila‘ya atfedilen pnömoni salgınının, altı ölüm ve 10 ayakta tedavi gören hasta ile 22 kişiye çıktığını bildirdi. Hastaların kültür sonuçları ve serolojik test sonuçları beklenmektedir.

Bu salgın bize Lejyoner hastalığının nedeni açıklanamayan pnömoni vakalarında mutlaka gözönünde bulundurulması gerektiğini bir kez daha gösterdi. Legionella antijen testi sadece L. pneumohila serogrup 1 için özgüldür. Toplum kaynaklı pnömonilerde %85-90 duyarlılığa sahiptir Virulansı daha az olan ve hastane kaynaklı Lejyoner Hastalığında daha sık izole edilen L. pneumohila SG1 Mab 3/1 olumsuz grupta ise %40’lara kadar düşmektedir. İdrar antijen testi L. pneumopila serogrup 1 dışı ve nonpneumophila Legionella tanısında yetersizdir. Hastane kaynaklı pnömonilerde Legionella idrar antijen testinin duyarlılığının düşük olması polimeraz zincir reaksiyon (PCR) testlerinin tanısal önemini artırmaktadır. PCR bazlı testler ribozomal RNA geni ile tüm Legionella türleri veya genellikle “macrophage infectivity potentior” (mip) geni kullanılarak L. pneumophila saptanabilir. Yakın zamanda PCR bazlı testlerinde kesin tanı kriterleri arasında yeralması beklenmektedir. Bu salgında PCR yerine metagenomik testin neden kullanıldığı net değildir.Bakterinin izolasyonu tanıda altın standarttır, fakat hastalarda prıduktif balgam az olması, özgül besiyerine ihtiyaç duyulması ve üremesi zaman gerektirmesi dezavantajıdır. Serolojik testlerin hızlı tanıda yararı sınırlıdır ancak epidemiyolojik çalışmalarda önemli bilgiler sağlar.

Lejyoner hastalığı olası kaynağın tesbiti ve dekolonizasyonu sonucu yeni vakaların önlenebilmesi nedeniyle epidemiyolojik önemi olan bir hastalıktır. Hastane, otel gibi binaların su sistemlerinde Legionella bakterisinin kolonizasyonunu engellemek için su sistemi yönetim planı olmalıdır. Su sistemi yönetim planından sorumlu bir kişi tayin edilmeli, Lejyoner hastalığı hakkında eğitimli ve farkındalığı olan bir takım oluşturulmalıdır. Rutin koruyucu önlemler için yönelik kontrol listeleri oluşturulmalıdır. Yapılan işlemler iç ve dış kontroller için yazılı hale getirilmelidir.

Ülkemizde Lejyoner Hastalığı Kontrol Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik ile koruyucu önlemler kapsamında vaka çıkmasa dahi yataklı sağlık kurumu ve kuruluşlarında numune alınması zorunlu kılınmıştır. Yataklı sağlık kurum ve kuruluşlarında vaka çıkması veya rutin çalışmalar sırasında alınan numunelerde herhangi bir üreme olması durumunda vaka sürveyans kapsamında aktif sürveyans çalışmalarının başlatılması önerilmektedir.

Prof. Dr. Haluk ERDOĞAN
Türkiye Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Derneği
Legionella Enfeksiyonları Çalışma Grubu adına

Kaynaklar

1–https://msptucuman.gov.ar/vizzotti-confirmo-que-el-brote-de-neumonia-en-tucuman-fue-por-legionella/

2-https://www.paho.org/en/news/3-9-2022-update-legionella-identified-cause-cluster-pneumonia-cases-tucuman-argentina

3- https://msptucuman.gov.ar/situacion-epidemiologica-2/

4- Lucey DR. Outbreak in Tucumán increases to 22 cases and 6 deaths likely due to Legionella pneumophila with negative urine antigen test for serogroup. IDSA Sciences Speak Blog.

https://www.idsociety.org/science-speaks-blog/2022/outbreak-in-tucuman-increases-to-22-cases-and-6-deaths-likely-due-to-legionella-pneumophila-with-negative-urine-antigen-test-for-serogroup-1/#/+/0/publishedDate_na_dt/desc/

5- Erdoğan H. Legionnaires’ Disease. Mediterr J Infect Microb Antimicrob. 2018;7:2.