Ana Sayfa Hukuk&Etik İnsan güvenliği ve evrensel sağlık sigortası

İnsan güvenliği ve evrensel sağlık sigortası

İnsan güvenliği ve evrensel sağlık sigortası: Japonya’nın G7 Hiroşima Zirvesi vizyonu / Lancet

COVID-19 salgını, uluslararası toplum üzerinde benzeri görülmemiş bir etki yarattı ve mevcut küresel sağlık mimarisinin güvenlik açıklarını ortaya çıkardı. Küresel sağlık tehditlerine karşı pandemi önleme, hazırlık ve müdahaleyi (PPR) güçlendirmek ve evrensel sağlık kapsamına (UHC) yol açan daha dirençli ve sürdürülebilir sağlık sistemleri oluşturmak için daha iyi yönetişim ve finans önlemlerine acilen ihtiyaç var.

Japonya da dahil olmak üzere uluslararası toplum, aciliyet duygusuyla tüm insanlar için daha iyi sağlık ve yaşam standartları sağlamaya yönelik küresel sağlık mimarisinin ileriye dönük yolunu tartışıyor. Küresel sağlığın, insan güvenliği ile uyumlu, insan merkezli bir yaklaşımı temel alması gerektiğine yürekten inanıyorum. Antroposende küresel dayanışmanın önemine odaklanan insani güvenlik kavramı, gezegeni ilgilendiren bu zorluğu ele alma çabalarına rehberlik edebilir.
İnsan güvenliğinin, halk sağlığı acil durumlarını önleme, bunlara hazırlık yapma ve bunlara müdahale etme ve UHC’ye ulaşılmasına katkıda bulunma konusundaki küresel kapasiteyi güçlendirmek için kritik olmaya devam ettiğine inanıyorum. UHC’nin gerçekleştirilmesi ve sürdürülmesi, insanların sağlığını iyileştirmek ve kapsayıcı büyümeye ve barışçıl ve istikrarlı toplumların yaratılmasına katkıda bulunan güvenlik ağını sağlamak için çok önemlidir. UHC’ye olan bu bağlılık, Japonya’nın dünyadaki en sağlıklı toplumlardan birine nasıl ulaştığıdır.Bu fikirleri benimseyen Japon Hükümeti, Küresel Sağlık Stratejisini Mayıs 2022’de başlattı.Strateji, insan güvenliği kavramını Japonya diplomasisinin temel ilkesi olarak yansıtıyor ve Japon Hükümetinin küresel sağlığa olan bağlılığını yineliyor.
Mayıs 2023’te Japonya, Hiroşima’daki G7 Zirvesi Toplantısına ve Barış Şehirleri olan Nagasaki’deki G7 Sağlık Bakanları Toplantısına ev sahipliği yapacak. Bu toplantılarda, önceki G7 toplantılarının tartışmalarına ve sonuçlarına dayanarak, Japon Hükümeti’nin Zirve vizyonunun merkezinde yer alan insan güvenliği ve UHC konusunda çaba göstermenin stratejik önemini vurgulamayı düşünüyorum. Bu amaçla, bu vizyonu destekleyen üç önemli alanı vurguluyorum.
Birincisi, halk sağlığı acil durumlarına hazırlanmak için küresel sağlık mimarisini güçlendirme ihtiyacıdır. COVID-19 salgınının ortaya çıkardığı boşluklar ve güvenlik açıklarından çıkarılan derslere dayanarak,
Uluslararası toplumun, sağlıkla ilgili acil durumlar için PPR’ye odaklanarak küresel sağlık çerçevesini geliştirmek için politikalar, yönetişim ve finansman üzerinde daha fazla çalışması gerekiyor.
Daha spesifik olarak, uluslararası yönetişimi iyileştirmek ve küresel sağlık mimarisi içinde PPR’yi yeniden inşa etmek için sürdürülebilir finansmanı sağlamak için entegre ve bütüncül bir yaklaşıma ihtiyaç vardır. Bu yaklaşım, koordineli eylemler ve etkili mali seferberlik gerektirir. Finans ve sağlık politika yapıcıları arasında güçlendirilmiş işbirliği, bu çabalar için çok önemlidir ve 2019’da Japonya Başkanlığı altında ilk G20 Ortak Maliye ve Sağlık Bakanları Toplantısına ev sahipliği yapmanın altında yatan bir gerekçeydi. Uluslararası toplum COVID-19 sonrası döneme bakarken, finans ve sağlık iş birliğini güçlendirmenin ve kurumsallaştırmanın yanı sıra Pandemi Fonunu faaliyete geçirmek için bu siyasi ivmeyi oluşturmamız gerekiyor.Japonya’nın kuruluşundan bu yana desteklediği. Bu eylemler aynı zamanda devlet ve hükümet başkanlarının koordineli angajmanına dayalı bütün-hükümet ve çok sektörlü yaklaşımları teşvik etmelidir.
Pandemilerle mücadelede uluslararası normları ve düzenlemeleri güçlendirmek de hayati önem taşıyor. Bu nedenle, Japon Hükümeti, Uluslararası Sağlık Tüzüğünde yapılan değişikliklerle birlikte, PPR (WHO CA+) hakkında bir DSÖ sözleşmesi, anlaşması veya başka bir uluslararası belgenin geliştirilmesine önem vermektedir.G7 üyeleri arasındaki tartışmaların, bu uluslararası norm ve düzenlemelerle ilgili önemli unsurlar konusunda bir yön belirlememize yardımcı olacağına inanıyorum.
İkinci önemli konu UHC’nin COVID-19 sonrası döneme doğru ilerlemesidir. Japonya, UHC’nin küresel ilerlemesinin uzun süredir devam eden ve kendini adamış bir destekçisidir. Sağlık sistemleri, Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerini karşılamak için sağlık sorunlarına etkili bir şekilde yanıt verebilmeli ve bunların üstesinden gelebilmelidir.
Bu zorluklar HIV/AIDS, tüberküloz, sıtma ve ihmal edilmiş tropikal hastalıklar gibi bulaşıcı hastalıkları içerir. Ruh sağlığı koşulları dahil olmak üzere bulaşıcı olmayan hastalıklar, üreme, anne, yenidoğan, çocuk ve ergen sağlığını ve sağlıklı ve aktif yaşlanmayı kapsayan bir yaşam süreci yaklaşımı da önemli zorluklardır. Japonya, dünyanın üstün yaşlı toplumlarından biri olarak demografik zorluklara ışık tutma konusunda özel bir sorumluluk taşımaktadır.
Küresel sağlık tehditleri için geliştirilmiş PPR’ye G7 katkıları, ülkeleri UHC’ye ulaşmaya doğru ilerletmek için temel sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesiyle birleştirilmelidir. UHC’nin yenilenen ivmesi ve konsepti, 2023’te yapılacak olan UHC, PPR ve tüberküloz konulu BM Genel Kurulu Üst Düzey Toplantılarının temeli olarak çalışmalıdır. Bu bağlamda Japonya, UHC’yi teşvik etmek için küresel bir merkez üzerinde daha fazla çalışacaktır. yeni dönemde bu alandaki küresel çabalara rehberlik edecek.
Üçüncü kilit alan, dijital alan da dahil olmak üzere sağlık teknolojisi inovasyonunun teşvik edilmesidir. 100 Gün Misyonunda önerildiği gibi, tıbbi karşı önlemlerin hızlı bir şekilde araştırılmasını ve geliştirilmesini mümkün kılmak için daha elverişli bir küresel ekosistemi kolaylaştırmak için inovasyona ihtiyaç vardır.COVID-19’a küresel yanıt, küresel halk sağlığı tehditlerini ele almak için araştırma ve geliştirmede dikkate değer ilerleme kaydedilebileceğini göstermektedir. Bununla birlikte, uluslararası toplumun, büyük küresel çabalara rağmen COVID-19 araçlarına erişimde çarpıcı eşitsizliklerin devam ettiği gerçeğiyle yüzleşmesi gerekiyor. 100 Gün Misyonunu ve ötesini temel alan Japonya, PPR için araştırma ve geliştirme gelişimini hızlandırma hedefine ulaşılmasını desteklemekte ve UHC’nin genel hedefi kapsamında aşılara, tanılara ve tedavilere eşit erişimi sağlamanın önemini yinelemektedir. Eşit erişimi sağlamak için etkili bir küresel sistem oluşturmak, düşük ve orta gelirli ülkelerde üretim kapasitelerini genişletmelidir. COVID-19 salgını sırasında küresel deneyimlerin değerlendirilmesine dayanarak, G7, gelecekteki tehditler için yeni teknolojilere eşit erişim sağlamanın yollarını araştırmalıdır. Bu bağlamda, insan güvenliğine odaklanmak, kimseyi geride bırakmamak amacıyla tüm insanların yeni teknolojilere eşit şekilde erişebilmesi için, G7’nin sahadaki ihtiyaçları daha iyi ele alma çabalarına rehberlik edebilir.  tamamı için kaynağa bknz