Ana Sayfa Yazarlar Yazar: winally

winally

13982 HABERLER 0 YORUMLAR

Tıp Hukuku – IX son

W. : Pekâlâ, son þunu söyleyeyim sayýn hocam. Eczacýlar açýsýndan yine sormak istediðim nokta þu. Eczacý arkadaþ eczanedeyken ya da yokken hasta geldi. Reçeteli...

Tıp Hukuku -VIII

W. : Çünkü çocuklarýn rutinaþý takvimleri var. Saðlýk birimlerine verilmiþ vaziyette.   Y.Ü. : Ama bakýn bu, o tür þey her zaman belirleyici deðildir. Yani bu...

Yalnız Kanser Hastaları İçin Maliyet 4 Kat Artar

Tedavi ücretleri Avrupa’dan çok daha ucuz olan Türkiye, saðlýk turizmi ataðýna kalkarken tam gün uygulamasýyla, Türkiye’deki hastalarýn Avrupa’ya gitmesi gündeme...

Tıp Hukuku – VII

Y.Ü. : Þimdi þunu söyleyeyim.   Bir kere yetki devrederse, bir aile hekiminin ne yaptýðýný onu netleþtirmek gerekir. Bu Bakanlýðýn iþte bu yaptýðý yeni düzenlemelerle...

Kadın Bilimcilerimizin Bitki- İlaç Patent Başarısı

Ýstanbul Üniversitesi'nde 12-13 Eylül tarihleri arasýnda düzenlenen 'Doðal Ürün Kimyasýnda Yeni Geliþmeler' isimli konferansta söz alan yerli ve yabancý konuþmacýlar, doðal ürün kimyasý konusunda...

Tıp Hukuku – VI

W. : Hekimlerle ile birlikte olduðumuz yakýndan tanýdýðýmýz için,  þu zamana kadar ifade ettikleriniz, anlattýklarýnýz ýþýðýnda aslýnda aile hekimlerinin girdikleri birçok tedavi yönteminde,þu an takip...

Tıp Hukuku -V

  Y.Ü. : Ýkinci önemli þey, ekip halinde çalýþýlan alanlarda, ameliyatlarda çoðunlukla böyledir. Burada çok önemli temel bir prensip var. Anayasamýzda da Ceza Kanunumuzda da...

Tıp Hukuku – IV

Y.Ü. : Burada mutlaka bilirkiþilik kurumu devreye giriyor. Þimdi yabancý ülkelerde insanlarý rahatlatan þunlar var; Bir kere, kanuni düzenlemeler çok fazla. Kanuni düzenlemeler ne...

AÝFD, Her Þeye Raðmen Türkiye’nin Geleceði için Olumlu

Sayýn Engin Güner Araþtýrmacý Ýlaç Firmalarý Derneði Baþkan Yardýmcýsý ile Söyleþi W-AÝFD'nin misyonunu ve üyelerinizin özelliðini alabilir miyim?E.G.-Halihazýrda 37 üyesi bulunan Araþtýrmacý...

Tıp Hukuku -II

W. : Taraflý olduðu kanýsý mý oluþuyor? Y.Ü. : Bu, bu kurumlardan çýkan raporlarýn her zaman taraflý, doktoru kollayan veya doktorun lehine veya münferid doktorun...
- Advertisement -