Ana Sayfa Eczacılık “4.1 -Reçete ve sağlık raporu yazım ilkeleri”

“4.1 -Reçete ve sağlık raporu yazım ilkeleri”

25.08.2022 tarihli ve 31934 sayılı Mükerer Resmî Gazete’de “Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” yayımlanmış olup 19 uncu maddesinde yapılan düzenleme ile, Tebliğin “4.1 -Reçete ve sağlık raporu yazım ilkeleri” başlıklı maddesi 2. Fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir;

“Tebliğde yer alan herhangi bir etkin maddenin kullanım koşulunda; başka bir etkin madde/maddelerin kullanılmış olması şartı belirtilen ilaçların, ilgili SUT hükmü kapsamında kullanıldığına yönelik MEDULA kaydının yer alması gerekmektedir. Bu ilaç/ilaçların kullanımının MEDULA sisteminde yer almaması halinde Kurumca bedeli karşılanmaz (Bu fıkranın yürürlük tarihi öncesi tedavisi başlamış ve belirtilen kapsamdaki ilacı kullanmış veya kullanmakta olan hastalar açısından bu koşul aranmaz). Sevkli olarak yurtdışı tedavi ve/veya ikili güvenlik sözleşmesi gibi istisnai durumlarda Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü onayı alınması halinde bu ilaçların kullanımı mümkün bulunmakta olup onay için yapılacak başvuruda ilacın temini ve kullanımına yönelik belge ibrazı şarttır.”

Yapılan SUT değişikliği sonrası Medula sistemi düzenlenmiş ve özel durum uyarı kodlarına “125 – SUT ‘da önkoşul/kombine olarak belirtilen ilacın hastaneden kullanılması durumu.” ve “126 – Ön koşul ilacın kullanımının aranmayacağı istisnai haller.” kodları eklenmiştir.

125 veya 126 uyarı kodları kapsamında raporda veya reçetede hekim beyanının yer almasının yeterli olup olmayacağı hususunda Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğüne görüş sorulmuş olup gelen cevap yazısı ekte bulunmaktadır.

Müdürlük cevap yazısında, 125 veya 126 uyarı kodları ile girilmesi gereken istisnai hallerin uygunluğunun kontrolünün yapılması gerektiğini bildirmiştir.

Bilgilerinizi ve üyelerinizin konu hakkında bilgilendirilmesini saygılarımla rica ederim.

Ecz.Saygın Garğın
Genel Sekreter

Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğünün Yazısına ulaşmak için tıklayınız.