Ana Sayfa Yazarlar Yazar: winally

winally

11493 HABERLER 0 YORUMLAR

Sanofi’nin Genzyme Maliyetine Tasarruf Önlemi?

Sanofi Aventis'in Genzyme'i satýn alýmý konusunda yaptýðý anlaþma ile yeniden hayat buluþu sonucunda gözler yeni iþten çýkarma ihtimalleri üzerine ABD þirketi üzerine çevrildi. Sanofi,...

Aricept Patent den Düştü Eisai’de 900 Kişi!

En çok satýþýný yapýtðý Alzheimer hastalýðýnýn tedavisine yönelik Aricept'in patent korumasýný kaybederek büyük bir sarsýntý yaþayan Eisai, önümüzdeki beþ yýl içerisine 900 iþçiyi iþten...

2010 Yılında Biyoteknolojide En Çok R&D Harcaması Yapanlar

2010 Yýlýnda Biyoteknolojide En Çok Araþtýrma ve Geliþtirme (R&D) Harcamasý Yapanlar FierceBiotech, AB’nin yeni piyasaya sürülen Endüstriyel Araþtýrma ve Geliþtirme (R&D) Yatýrým Çizelgesi’ni inceledi...

AB Merkezi Avrupa Patentini Onayladı

Avrupa Parlamentosu, Ýtalya ve Ýspanya dýþýnda bütün üye devletleri kapsayan ortak bir AB patent sistemi oluþturulmasýný onayladý. Avrupa Parlamentosu’nun 471 üyesi tek bir Avrupa...

Duayen ile Farmakoloji Üzerine Paylaþým

Duayen ile Farmakoloji Üzerine PaylaþýmProf.Dr.Süleyman Oðuz KayaalpTürkiye Bilimler Akademisi, Þeref Üyesi  Farmakovijilans Derneði, Onursal Baþkaný                            W-Sayýn Hocam yoðun temponuz içinde bize zaman ayýrdýðýnýz için çok teþekkür...

Güven Duygusu Yaratmak

Bugüne kadar yaptýðýmýz “Ekip Oluþturma ve Geliþtirme Semineri”lerinde insanlarýn temel deðerleri ve benlik algýlarý ile ilgili olduðu için geliþtirilmesine en çok çaba harcadýðýmýz konu...

Kýdem Tazminatýndaki Belirsizlik

Kýdem tazminatý herkesin çok yakýndan bildiði, ilgilendiði ve takip ettiði bir kavramdýr. Bunun nedeni ise bir çok çalýþan için bir ekonomik teminat ve bir...

Y Kuþaðýný Yönetmek

Y kuþaðý çalýþanlarý öðrenmek, geliþmek, hýzlý yükselmek ve kýrklý yaþlarýnda emekli olmak isterler. Bu nedenle yöneticilerinden beklentileri yüksektir ve bu da yöneticilerine büyük sorumluluk...

Zaman Önemli, Zamaný Yönetmek Daha da Önemli

Her yönetici, çalýþma hayatýnda baþarýlý olabilmek için zaman kaynaðýný etkili bir þekilde kullanmak zorundadýr. Bu kaynak kullanýlýrken uyulmasý gereken konular, yönetim yazýnýnda “zaman yönetimi”...

Torba Yasa ve Ýþ Hayatý -2

Bir önceki yazýmýzda Bütçe ve Planlama Komisyonundan geçmiþ olan Torba yasa ile ilgili Ýþ yaþamýna etkilerini yazmýþtýk. Yazýmýzý yazarken Meclis Genel Kurulunda görüþülmeye baþlanan...
- Advertisement -