Ana Sayfa Hukuk&Etik Aile Hekimliği Sözleşme Komisyonlarına Dava

Aile Hekimliği Sözleşme Komisyonlarına Dava

Aile Hekimli Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliğin 7.Maddesine 1.Fıkrasında yer alan ”bir sözleşme döneminde bu Yönetmeliğin eki (Ek-3 Aile Hekimliği Uygulamasında Uygulanacak İhtar Puanı Cetveli)’nde yer alan fiillerden 5 ve daha fazla kez ihtar puanı verilmesi veya toplamda 150 ve üzerinde ihtar puanına ulaşılması halinde müdürlükçe komisyon oluşturularak değerlendirme yapılır. Değerlendirme neticesinde komisyon tarafından; yeniden sözleşme imzalanmasına veya sözleşmenin yenilenmemesine karar verilir. Aile sağlığı çalışanları için verilecek kararlarda aile hekiminin görüşü de alınır. Komisyonun teşekkülü ile çalışma usul ve esasları Bakanlıkça belirlenir.” 

Yönetmelik hükmüne binaen çıkarılan Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünün ülke çapındaki tüm il sağlık müdürlüklerine gönderdiği 02.12.2021 tarihli E-99858683-045.01/01-2127 sayılı ve ‘’Aile Hekimliği Çalışanlarının Sözleşmelerinin Yenilenmesi konulu ‘’ işleminin  5258 sayılı Aile Hekimliği Kanununda, Aile Hekimlerinin ve Aile Sağlığı Çalışanlarının yeniden sözleşme imzalanmasına veya sözleşmenin yenilenmemesine karar verecek olan bir komisyon hakkında hiçbir hüküm bulunmaması, Yönetmelik ile tesis edilmeye çalışılan bu komisyonun teşekkülü ile çalışma usul ve esasları ile ilgili hiçbir kritere de Yönetmelikte yer verilmemesinin sınırsız ve keyfi işlemlere neden olacağının sabit olmasından ve Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliğinin dayanak olarak gösterilen 7. maddesinin de Anayasamıza ve Kanunlarımıza aykırılık arz etmesi nedeniyle AHEF tarafından iptali için daha önce Danıştay’da dava açılmış olması sebebiyle ilgili yazının öncelikle yürütmesinin durdurulması akabinde de iptali talep edilerek 14.12.2021 tarihinde Danıştay’da dava açılmıştır.

AHEF YK