Ana Sayfa Ecza Danıştay’ın Gabapentin ve Pregabalin kararını SGK uygulamaya aldı

Danıştay’ın Gabapentin ve Pregabalin kararını SGK uygulamaya aldı

Türk Nöroloji Derneği, 04/09/2019 tarihli Sağlık Uygulama Tebliğinde gabapentin ve pregabalin için “üçüncü basamak sağlık kurumlarında” yazılma koşuluna karşı dava açmış ve Danıştay Onuncu Dairesinin 11/02/2020 tarih ve 2019/11378 sayılı kararı ile bu ilaçların “üçüncü basamak sağlık kurumlarında” ibarelerinin “yürütülmesinin durdurulmasına” karar verilmişti. Sosyal Güvenli Kurumu bugün yaptığı duyuruda 01/07/2020 tarihinden başlayarak Sağlık Uygulama Tebliğinin ilgili maddelerinin bu doğrultuda yürütüleceğini bildirmiştir. Bu bağlamda ikinci basamakta çalışan meslektaşlarımızın ilgili ilaçları raporlama ve reçetelemesi konusunda engel kalmamıştır. Türk Nöroloji Derneği alanımızı ilgilendiren tüm sorunlara hızlı çözüm getirme gayret ve kararlılığını sürdürmeye devam edecektir. Tüm meslektaşlarımıza saygıyla duyurulur.

Türk Nöroloji Derneği Yönetim Kurulu

TND DUYURUYOR: NÖROLOGLAR NOAK RAPORU ÇIKARABİLECEK !

TND DUYURUYOR: NÖROLOGLAR NOAK RAPORU ÇIKARABİLECEK!

Türk Nöroloji Derneğinin uzun süren ısrarlı gayreti sonuç verdi. 24/6/2020’de yürürlüğe giren en son SUT düzenlemesinde Nöroloji uzmanlarına “Non-Vitamin K Oral antikoagülan ilaçların atrial fibrilasyon olgularında inmenin önlenebilmesi amacıyla” rapor çıkarma ve reçeteleme yetkisi kazandırıldı. Bu düzenleme ile üç nöroloji uzmanı veya bir nöroloji uzmanı adı geçen diğer branşlardan iki uzman ile bu raporları düzenleyebilecek. INR takiplerinin aksama riski olan bu dönemde bu düzenlemenin önemi açıktır.

Güncel düzenlemede SUT’un 4.2.15’inci maddesinin 4.2.15.D-1- Dabigatran, rivaroksaban, edoksaban  ve apiksaban bölümü şu şekildedir.

(1) Sağlık kurulu raporunda belirtilmek kaydıyla; inme veya geçici iskemik atak öyküsü, ≥ 75 yaş, kalp yetmezliği NYHA Sınıf ≥II, diabetes mellitus veya hipertansiyon durumlarından bir ya da daha fazlasına sahip olan orta-ciddi mitral darlık veya mekanik protez kapağı olmayan nonvalvuler atriyal fibrilasyonlu hastalarda;

a) En az 2 ay süre ile varfarin kullanılmasından sonra en az birer hafta ara ile yapılan son 5 ölçümün en az üçünde varfarin ile hedeflenen INR değerinin 2-3 arasında tutulamadığı durumlarda varfarin kesilerek dabigatran veya rivaroksaban veya apiksaban  veya edoksaban  tedavisine geçilebilir.

b) Varfarin tedavisi altında iken serebrovasküler olay geçirenlerde doğrudan dabigatran veya rivaroksaban veya apiksaban  veya edoksaban  tedavisine geçilebilir.

(2) Yukarıda tanımlanan durumların belirtildiği; en az birinin kardiyoloji  veya nöroloji uzman hekimi olması koşuluyla, kardiyoloji, iç hastalıkları, göğüs hastalıkları, kalp damar cerrahisi ve nöroloji uzman hekimlerinden en az üçünün bulunduğu 6 ay süreli sağlık kurulu raporuna dayanılarak bu uzman hekimlerince reçete edilmesi halinde bedeli ödenir.

Saygılarımızla

Türk Nöroloji Derneği Yönetim Kurulu

SGK Tarafından Yayımlanan Danıştay Kararı Hakkında