Ana Sayfa Duyurular&Mevzuat Bakanlık Döner Sermaye Yönetmeliği

Bakanlık Döner Sermaye Yönetmeliği

15 Mayıs 2017 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30067

YÖNETMELİK

Sağlık Bakanlığından:

SAĞLIK BAKANLIĞI İLE BAĞLI KURULUŞLARININ DÖNER SERMAYE

İŞLETMELERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Bakanlık ve bağlı kuruluşları (Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü ile Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu hariç) döner sermaye işletmelerinin idaresi, sermayesi, gelir ve giderleri ile bütçe işlemlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 4/1/1961 tarihli ve 209 sayılı Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurumları ile Esenlendirme (Rehabilitasyon) Tesislerine Verilecek Döner Sermaye Hakkında Kanunun 13 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bağlı Kuruluş: İlgili mevzuatında, Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü ile Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu hariç, Bakanlık bağlı kuruluşu olarak tanımlanan ve bünyesinde döner sermaye işletmesi bulunan kuruluşları,

b) Bakanlık: Sağlık Bakanlığını,

c) Döner sermaye yöneticisi: Sağlık Müdürlüklerinde İl Sağlık Müdürünü, Halk Sağlığı Müdürlüklerinde Halk Sağlığı Müdürünü, Kamu Hastane Birliklerinde Genel Sekreter ile Bakanlık ve bağlı kuruluşların merkez işletmelerinde ilgili mevzuatında belirlenen yöneticiyi,

ç) İşletme: Birinci basamak sağlık hizmeti sunan kuruluşlar da dâhil olmak üzere Sağlık Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatı ile bağlı kuruluşlarından 209 sayılı Kanuna tâbi döner sermayeli işletmeleri,

d) Kanun: 209 sayılı Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurumları ile Esenlendirme (Rehabilitasyon) Tesislerine Verilecek Döner Sermaye Hakkında Kanunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

İşletmenin İdaresi, Kadro Planı, Muhasebe Yetkilisi ve Muhasebe Yetkilisi Yardımcısı

TAMAMI