Ana Sayfa Ekonomi Memurun Ek Göstergesi Hangi Halde Artmaya Devam Eder?

Memurun Ek Göstergesi Hangi Halde Artmaya Devam Eder?

Memurun ek göstergesi hangi halde artmaya devam eder?

Memurun görev unvanı arttıkça ek göstergesinin de artmasını beklemek doğal bir durum olması gerekirken bazı hallerde bunun tersi de olabilmektedir. Yani ek göstergede düşme dahi olabilmektedir. Bu yazımızda bu konuyu izah ederek kamu kurumlarının yanlış uygulamalarının önüne nasıl geçileceğini açıklamaya çalışacağız. Ayrıca, konuyla ilgili 7 yıl süren dava neticesinde memurlar lehine verilen Danıştay İ.D.D.K. kararını açıklayacağız.

Mahkeme düşük ek göstergede ısrar etti ama Danıştay İ.D.D.K. noktayı koydu
Sağlık hizmetleri sınıfında tıbbi teknolog kadrosunda görev yapmakta iken, genel idare hizmetleri sınıfında 2. dereceli hastane müdür yardımcısı kadrosuna atanan davacının, daha önce sağlık bilimleri lisansiyeri olarak görev yapması nedeniyle 657 sayılı Yasa’nın 43/B maddesinin ikinci fıkrası uyarınca kariyeriyle ilgili 3000 ek gösterge oranından yararlandırılması amacıyla yaptığı başvurunun reddedilmesi üzerine açılan davada idare mahkemesi davayı reddetmiş ve kararında ısrar etmiştir.
Bunun üzerine konu hakkında Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu davacı lehine karara bağlayarak emsal oluşturmuştur. Kurul vermiş olduğu kararda şu ifadelere yer vermiştir; “657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 43/B maddesinde; bu kanuna tabi kurumların kadrolarında bulunan personelin aylıklarının; hizmet sınıfları, görev türleri ve aylık alınan dereceler dikkate alınarak bu kanuna ekli I ve II sayılı cetvellerde gösterilen ek gösterge rakamlarının eklenmesi suretiyle hesaplanacağı, II sayılı cetvelde yer alan unvanlarda değişiklik yapmaya ve yeni unvanlar ilave etmeye Bakanlar Kurulu’nun yetkili olduğu, bu ek göstergelerin, ilgililerin belirtilen sınıf ve görevlerde bulundukları sürece ödemelere esas alınıp, terfi bakımından kazanılmış hak sayılmayacağı, kurumların 1., 2., 3. ve 4. dereceli kadrolarına atananlara uygulanacak ek göstergelerin, ilgililerin daha önce bulunmuş oldukları kariyerleriyle ilgili sınıf veya ekli I sayılı Cetvelin Genel İdare Hizmetleri Sınıfı (g) bölümünde belirtilen görevlerde kazanılmış hak aylık derecelerine göre alabilecekleri ek göstergelerden düşük olamayacağı hükme bağlanmıştır.
Hacettepe Üniversitesi Sağlık İdaresi Yüksek Okulu’ndan 19/07/1993 tarihinde mezun olan davacının, Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü emrinde Sağlık Hizmetleri Sınıfı’nda 2. derecenin 2. kademesinin aylığı ile 3. dereceli Tıbbi Teknolog kadrosunda görev yapmakta iken 2.9.2004 günlü Bakanlık oluruyla Ankara Kazan Hamdi Eriş Devlet Hastanesi’ne Genel İdare Hizmetleri Sınıfı’nda 2. dereceli Hastane Müdür Yardımcılığı kadrosuna atandığı, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 43/B maddesi uyarınca da aylıklarını 2. dereceden alan Sağlık Bilimleri Lisansiyerleri için öngörülen 2200 ek gösterge rakamından faydalandırıldığı, 22/01/2007 günlü dilekçe ile, maaşının 1. dereceye yükselmesine rağmen ek gösterge rakamının yükseltilmediğinden bahisle 657 sayılı Yasa’nın 43/B maddesinin ikinci fıkrası uyarınca kariyeriyle ilgili ek gösterge rakamından yararlandırılma talebiyle yaptığı başvurunun zımnen reddedildiği, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 43/B maddesinde açıkça kurumların 1 ila 4. dereceli kadrolarına atananlara uygulanacak ek göstergenin, ilgililerin daha önce bulunmuş oldukları kariyerleriyle ilgili sınıfta kazanılmış hak aylık derecelerine göre alabilecekleri ek göstergelerden düşük olamayacağının hüküm altına alındığı, Sağlık Hizmetleri Sınıfı’ndan, Genel İdare Hizmetleri Sınıfı’ndaki 2. derece kadrolu bir göreve naklen atanan davacının idareye başvurduğu tarihte, daha önce bulunduğu kariyeriyle ilgili hizmet sınıfında alabileceği ek gösterge (3000), Genel İdare Hizmetleri Sınıfı’nda aldığı ek göstergeden (2200) yüksek olduğundan, davacının 657 sayılı Yasa’nın 43/B maddesinin ikinci fıkrası uyarınca kariyeriyle ilgili ek gösterge rakamından yararlandırılmak amacıyla yaptığı başvurunun zımnen reddine ilişkin işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle bozulmuş ise de; İdare Mahkemesi, Daire kararına uymayarak ilk kararında ISRAR ETMİŞTİR.”
Ancak, Danıştay İkinci Dairesi aksi yönde karar vermiş ve İdare Mahkemesi’nin kararında ısrar edince Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu vermiş olduğu 10.12.2015 tarihli ve Esas No: 2014/1604, Karar No:2015/5106 nolu kararıyla Danıştay İkinci Dairesi’ni haklı bularak son noktayı koymuştur. Bu karar neticesinde Tıbbi Tekonologla aynı durumda olanlar 3000 ek göstergeden yararlanabilecektir.
Esasında konu çok açık olmasına rağmen bazı kurumların gereksiz ısrarları ve de yargıdan bu ısrarlarına dayanak bulmaları konunun İdari Dava Daireleri Kurulu kararıyla daha da açık hale gelmesine sebep olmuştur.
İl müdür yardımcısı olan öğretmenlerin veya mühendislerin ek göstergesi düşer mi?
3’üncü dereceli kadroda öğretmen veya mühendis olarak görev yaparken 1’inci dereceli Şube Müdürü veya il müdür yardımcısı kadrosuna atananların kazanılmış hak aylıklarının 1’inci dereceye yükselmesi halinde 1’inci dereceli öğretmenin almakta olduğu 3000 ek göstergeden ya da 1’inci dereceli mühendisin almakta olduğu 3600 ek göstergeden faydalanması mümkün müdür?
657 sayılı Kanun’un 43/B bendinde; “Bu ek göstergeler, ilgililerin belirtilen sınıf ve görevlerde bulundukları sürece ödemelere esas alınıp, terfi bakımından kazanılmış hak sayılmaz. Kurumların 1, 2, 3 ve 4’üncü dereceli kadrolarına atananlara uygulanacak ek göstergeler, ilgililerin daha önce bulunmuş oldukları kariyerleri ile ilgili sınıf veya ekli (I) sayılı Cetvelin Genel İdare Hizmetleri Sınıfı (g) bölümünde belirtilen görevlerde kazanılmış hak aylık derecelerine göre alabilecekleri ek göstergelerden düşük olamaz.” hükmü yer almaktadır.
Hem de İdari Dava Daireleri Kurulunun yukarıda yer verdiğimiz kararı hem de Sayıştay Temyiz Kurulu’nun 22.6.1994 tarihli ve 7508 sayılı ilamında yer alan; atama yoluyla kariyer sınıfının dışında bir sınıfta çalışmak durumunda kalanların, kariyer sınıfta kazanılmış hak aylıklarına göre alacakları ek göstergeden düşük olmamak üzere ek göstergeden yararlandırılarak mağdur edilmelerinin önüne geçilmesinin amaçlandığı belirtilmiştir. Bu karar çerçevesinde Maliye Bakanlığı’nca 148 seri nolu Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliği yayımlanmıştır. Bu tebliğ hükümlerine ve yukarıda belirtilen kararlara göre, kazanılmış hak aylık derece ve kademesinin 1’inci dereceye yükselmesi halinde Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfı’nda yer alan birinci dereceli öğretmene verilen 3000 ek göstergeden faydalanılması gerekmektedir.
Bu nedenle öğretmenlikten şube müdürlüğüne veya başka bir idari kadroya atananların ek göstergelerini kontrol etmelerini öneririz. Aynı durum mühendisler, mimarlar, veteriner hekimler vb. için de geçerlidir. Ümit ederiz ki bu karar sonrasında memurlarını mağdur eden kamu kurumu kalmaz.

yenisafak