Ana Sayfa Duyurular&Mevzuat Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Yönetmeliği

Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Yönetmeliği

27 Ekim 2014  PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29158

YÖNETMELİK

Sağlık Bakanlığından:

GELENEKSEL VE TAMAMLAYICI TIP UYGULAMALARI YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, insan sağlığına yönelik geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulama yöntemlerini belirlemek, bu yöntemleri uygulayacak kişilerin eğitimi ve yetkilendirilmeleri ile bu yöntemlerin uygulanacağı sağlık kuruluşlarının çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

tamamı