Ana Sayfa Görüşler Ýþ Saðlýðý ve Güvenliðinde ne Deðiþti?

Ýþ Saðlýðý ve Güvenliðinde ne Deðiþti?

Meclis’te görüþmeleri devam eden Torba Kanun kapsamýnda Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði Kanunu’nda da önemli deðiþiklikler oldu. 1,5 milyon iþyerini ilgilendiren kanunun bazý hükümleri ertelenirken, iþ güvenliði uzmaný ihtiyacýnýn karþýlanmasý yönünde de önemli deðiþiklikler oldu.

SGK müfettiþlerine uzmanlýk

Yapýlan deðiþiklikle kimlerin iþ güvenliði uzmaný olabileceði konusu yeniden düzenlendi. Daha önce sadece mühendis, mimar ve teknik elemanlara bu hak tanýnýrken, sosyal iþ müfettiþleri ile SGK müfettiþlerine de uzmanlýk yolu açýlmýþ oldu. Ayrýca biyologlara da uzmanlýk hakký verildi. Yapýlan düzenleme, piyasadaki uzman sýkýntýsýný gidermeye dönük olumlu bir adým oldu.

6 aylýk ‘kýsmi’ erteleme

Yine Torba Kanun kapsamýnda yapýlan düzenlemeyle, tehlikeli ve çok tehlikeli iþyerlerinde iþ güvenliði uzmaný ve iþyeri hekimi çalýþtýrma þartý 1 Ocak 2014’e ertelendi. Yani 50 kiþiden az çalýþaný olan iþyerleri ÝSG Yasasý’na hazýrlýk için altý aylýk bir zaman kazanmýþ oldu. Ancak bu erteleme sadece ÝSG personeli çalýþtýrmayý kapsýyor. Bunun dýþýnda risk deðerlendirmesi, acil durum ve yangýn planlarýyla çalýþanlarýn eðitim konularýnda erteleme yok. Bu yükümlülükleri yerine getirmeyen iþyerleri hakkýnda þu an Bakanlýk aylýk 7000 lira ceza uyguluyor.

Öte yandan kamu kurumlarý ile az tehlikeli sýnýftaki iþyerleri için ÝSG personeli çalýþtýrma þartý 1 Temmuz 2016’ya ertelendi. Bu erteleme de yine sadece personel istihdamý ile ilgili. Yasanýn diðer hükümleri bu iþyerleri için de þu an uygulanýyor. Yapýlan ertelemeyi pek çok iþveren ‘ÝSG Yasasý tamamen ertelendi’ þeklinde yanlýþ algýladýðý için bu uyarýyý özellikle yapma ihtiyacý duyuyoruz.

Kamu kurumlarý ile 50’den az çalýþaný olan ve az tehlikeli sýnýfta yer alan iþyerleri için 1 Temmuz 2016 yýlýnda yürürlüðe girecek.