Ana Sayfa Görüşler Yerli Ýlaç Zorda

Yerli Ýlaç Zorda

Türk ilaç sektörü, karmaþýk ve belirsiz bir dönem yaþýyor. Yerli ilaç firmalarý, son yýllarda ardý arda yabancý þirketlere satýlýyor. Yaþanan süreçle ilgili açýklamalar yapan Ýlaç Endüstrisi Ýþverenleri Sendikasý Baþkaný ve Abdi Ýbrahim firmasýnýn sahibi Nezih Barut, ‘Bizim gibi birkaç firma satýlmadý. Sorunlar çok ama ekonomi yönetiminden randevu bile alamýyoruz’ dedi. Son 6 yýlda sektörde 13 yerli þirket satýldý.

Yoklukta hatýrlanýyoruz

Kamuoyu ve devlet karþýsýnda güvenlerinin azaldýðýný, hatta kalmadýðýný belirten Barut, þunlarý söyledi: ‘Sýkýþtýkça eleman çýkararak maliyetleri düþürmeye çalýþýyoruz ama bu nereye kadar gider… Hâlâ ilaç gibi stratejik bir sektör için ileriye dönük politikalar belirlenmedi. Ýflas etmiþ Yunanistan ilaç fiyatlarýný düþürdü, yine de bizim fiyatlar o ülkedekinden ucuz. Bizleri bulunmayan ilaçlar söz konusu olunca hatýrlýyorlar.’

Cari açýk yüksek

Türkiye’deki pazar 11 milyar dolarlýk bir büyüklüðe sahip. 300 kuruluþun faaliyet gösterdiði sektörde 25 bin kiþiye istihdam saðlanýrken, 42 üretim tesisinden 14’ü çok uluslu þirketlere ait. Sektör ihracatý 660 milyon dolar, ithalatý ise 4,1 milyar dolar. Barut, ‘Ýlaçta cari açýk çok yüksek. Oysa, Türkiye, ilaçta üretim merkezi olabilir’ diye konuþtu.

Perihan ÇAKIROÐLU 

Bugün