Ana Sayfa Duyurular&Mevzuat ÝAHDER : Aile Hekimliði Bitiriliyor

ÝAHDER : Aile Hekimliði Bitiriliyor

AÝLE HEKÝMLÝÐÝ BÝTÝRÝLÝYOR

Ve bu da oldu, Saðlýkta dönüþümün en önemli ayaðý aile hekimliði uygulamasý, aile hekimlerinin hastanelerde nöbetçi hekim dolgusu olarak kullanýlmak istenmesi nedeniyle bitirilme noktasýna geldi…

Saðlýkta dönüþümün en önemli ayaðý ve vatandaþlarýn saðlýk sisteminden en çok memnun olduklarý aile hekimliði uygulamasýnýn geleceði karardý… Aile hekimliði uygulamasýný dolgu malzemesi olarak görerek, baþarýsýz yönetim anlayýþý ile hastaneleri idare edemeyen Kamu Hastaneler Birliðinin kontrolündeki Hastanelerde ikinci bir görev olarak acil hekimlik görevi vermeye çalýþan yeni düzenlemeleri kabul etmiyor ve yetkilileri uyarýyoruz, aile hekimliði biterse vatandaþ memnuniyeti de biter.

Bugüne dek koruyucu saðlýk hizmetlerinde çok baþarýlý olan, aþý oranlarýnda Avrupa ortalamasýnýn üzerinde % 97 baþarý oraný olan, anne ve bebek ölümlerini yarý yarýya azaltan, halkýn saðlýk sisteminden memnuniyetinin % 80’e çýkmasýný saðlayan aile hekimliði uygulamasýnda geri adýmlar atýlmaya baþlandý. Atýlan geri adýmlar ve aile hekimliðinden vazgeçilmesi ile Aile hekimliðinden olduðu kadar geleceðimizin teminatý çocuklarýmýzýn saðlýk kontrolleri, bulaþýcý hastalýklardan koruyucu aþýlarý, eriþkin vatandaþlarýmýzýn kronik hastalýklarýnýn yakýndan takip ve tedavileri aksayacak, vatandaþ memnuniyetinden geri dönüþler baþlayacak, saðlýk sisteminden halkýn memnuniyeti azalacaktýr. Kendi çalýþtýklarý hastanelerde nöbet tutmak istemeyen hekimlerin yerine hastane acillerinde dolgu malzemesi olarak kullanýlmak istenen aile hekimleri, bir gün önce nöbetten çýktýðýndan bitkinlik içinde, hastalarýnca ulaþýlamaz olacak. Aþýlamalar, izlemler, koruyucu ve tedavi edici saðlýk hizmetleri aksayacak, vatandaþ memnuniyeti azalacaktýr. Vatandaþlarýmýza da seslenmek istiyoruz; aile hekimliðinde sona geliniyor, eski saðlýk ocaðý sistemine dönmemek için lütfen Aile hekiminize sahip çýkýnýz. Aile hekimliðini anlamayan ve önemsemeyen Saðlýk Bakanlýðý,  Aile hekimliðini bitirmenin ve hasta memnuniyetini çökertmenin sorumlusu SÝZ olabilir misiniz?

Biz Aile hekimleri her zaman hastalarýn yanýnda olacaðýz, zamanýmýz ve gücümüz yettiðince, Saðlýk Bakanlýðý izin verdiði müddetçe onlar için aile hekimliði yapmaya devam edeceðiz Bakanlýk tarafýndan da teþkilat olarak bile tamamen ayrýldýðýmýz kurumlarýn yönetim zaafiyetlerinden doðan aksamalarda, kendi hastanelerinde nöbet tutmak istemeyen hekimlerin yerine nöbetçi hekim olarak çalýþmayacaðýz. Dünyanýn hiçbir ülkesinde Aile hekimlerine, baþka bir kurumda baþka bir hekimin yerine onun görevleri yaptýrýlmamaktadýr… Bunun bir örneði yoktur.

Saðlýk Bakanlýðý 2013 yýlý baþýnda yayýnladýðý yönetmelik ile aile hekimlerine hangi þartlarda hastanelerde nöbet tutturulabileceðine dair kriterler ayrýntýlý ve þeffaf bir þekilde belirlenmiþtir. Oysa son yönetmelik ile önceki açýk kriterler ortadan kaldýrýlarak muallak cümlelerle tüm inisiyatif saðlýk bakanlýðýnýn tekelinde toplanmýþtýr. Bu kabul edilebilir ve demokratik bir ülkeye yakýþýr bir uygulama deðildir. Bizde bunu kabul etmiyoruz. Son kez uyarýyoruz.! Aile Hekimliði uygulamasýna sahip çýkýn.

Halkýn saðlýðý için Aile Hekimliði uygulamasýna sahip çýkmaya ve Halkýn yanýnda olmaya devam edeceðiz. Gerektiði noktasýnda, Hukuksal ve Eylemsel tüm haklarýmýzý savunacaðýmýzý ve bundan geri adým atmayacaðýmýzý kamuoyunun bilgisine sunarýz.

 

ÝSTANBUL AÝLE HEKÝMLERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU