Ana Sayfa Görüşler Týp Merkezleri, Týp Merkezleri Olarak Kalacak

Týp Merkezleri, Týp Merkezleri Olarak Kalacak

Saðlýk Bakanlýðý yönetmeliðe göre, iyileþtirme þartlarýný yerine getirmesi için bu yýl sonunda süresi dolacak týp merkezi ve poliklinikleri kapatmak yerine, kalitesine göre sýnýflandýrma yaparak saðlanacak imkanlardan þartlarý daha iyi olan A ve B tipi merkezleri faydalandýrma kararý aldý. 

 
Saðlýk Hizmetleri Genel Müdürü Ýrfan Þencan, ‘Ayakta Teþhis ve Tedavi Yapýlan Özel Saðlýk Kuruluþlarý Hakkýnda Yönetmelikte Deðiþiklik Yapýlmasýna Dair Yönetmelik’le, birçok uygulamanýn deðiþtiðini söyledi.
 
 Daha önceki yönetmeliðe göre, tüm týp merkezleri ve saðlýk hizmeti sunan merkezlerin müstakil binada olmasý gerektiðini ve yýl sonuna kadar tanýnan süreye uymayanlarýn Bakanlýk tarafýndan kapatýlacaðýný anýmsatan Þencan, mevcut binalarýn müstakil þartlara dönüþtürülmesinde imarla ilgili ciddi sýkýntýlar tespit edildiðini belirtti. Þencan, yürürlüðe giren deðiþikliðikle artýk Bakanlýk tarafýndan bu þartlarý yerine getirmeyen týp merkezi ve polikliniklerin kapatýlmayacaðýný ifade etti.
 
A ve B tipi týp merkezlerinde cerrahi uygulamalara izin çýktý
 
Serbest muayenehanesinde çalýþan hekimlerin, daha önce hastasýna cerrahi bir müdahaleyi sadece özel hastanelerde yapabildiðini anýmsatan Þencan, ‘Artýk, hekim A ve B tipi týp merkezlerinde bu teþhis ve tedavi uygulamalarýný yapabilecek’ dedi. 
 
Týp merkezleri birleþerek özel hastaneye dönüþemeyecek
 
Týp merkezlerinin 31 Aralýk 2013 tarihinden itibaren özel hastaneye dönüþme imkanýn son bulacaðýný da vurgulayan Þencan, þöyle devam etti:
 
‘Doktor kadrolarýnýn parayla alýnýp satýlmasý ve bunun bir sektör haline gelmesi gibi bir durum ile karþýlaþýldý. Buna izin vermemek için bu uygulamayý yýl sonunda kaldýrýyoruz. Týp merkezleri, týp merkezleri olarak kalacak, birleþerek özel hastane olamayacak.
 
Ayrýca, týp merkezlerinin devredilmesiyle ilgili ‘al devret’ gibi þeyler oldu. Bu, adeta ‘çantacýlýk’. Týp merkezi açýlmasý için ön izin alýndýysa ya yapýlacak ya da izni iptal edilecek artýk devredilemeyecek. Ön izin, sadece müracaat eden kiþi için geçerli olacak, parayla satýlamayacak.’

Yeni yönetmelikle, bir týp merkezinde çalýþan hekimin bir baþka merkezde çalýþabilmesinin önünün açýldýðýný ifade eden Þencan, ‘Hekimin, týp merkezlerinde þehirlerarasý çalýþmasýna da izin verildi’ görüþünü paylaþtý.