Ana Sayfa Duyurular&Mevzuat “Stronsiyum ranelat” Kullanýmýna Ýliþkin

“Stronsiyum ranelat” Kullanýmýna Ýliþkin

38.A.00.005949
25.07.2013

BÖLGE ECZACI ODASI
YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐI’NA

Birliðimize T.C. Saðlýk Bakanlýðý Türkiye Ýlaç ve Týbbi Cihaz Kurumu’ndan gelen 17.07.2013 tarihli ve 754759 evrak nolu yazý ile,

Bakanlýk tarafýndan saðlýk mesleði mensuplarýnýn ilaç güvenliliði ile ilgili konularda meydana gelen geliþmelerden ivedilikle haberdar olmalarý amacýyla mektup yazýlmasý uygulamasý kapsamýnda

“Stronsiyum ranelat” kullanýmýna iliþkin miyokard infarktüsü riskindeki artýþ hakkýnda daðýtýlmasý Bakanlýk tarafýndan onaylanan doktor bilgilendirme mektubunun Birliðimiz tarafýndan duyurulmasý istenmektedir.

Söz konusu Bakanlýk yazýsý ve doktor bilgilendirme mektubu yazýmýz ekinde yer almakta olup bilgilerinizi ve konunun tüm üyelerinize duyurulmasýný saygýlarýmla rica ederim.

Uzm.Ecz.Harun KIZILAY
Genel Sekreter

Doktor bilgilendirme mektubu için týklayýnýz.