Ana Sayfa Ekonomi Saðlýkçý Çalýþtýrmayan Patrona 2 bin 695 TL Ceza

Saðlýkçý Çalýþtýrmayan Patrona 2 bin 695 TL Ceza

Yönetmelik, geçtiðimiz cumartesi günü Resmi Gazete’de yayýmlanarak yürürlüðe girdi. Artýk az tehlikeli sýnýfta yer alan iþyerlerinde çalýþan baþýna ayda en az 6 dakika, tehlikeli sýnýfta çalýþan baþýna ayda en az 9 dakika ve çok tehlikeli sýnýfta çalýþan baþýna ayda en az 12 dakika yardýmcý saðlýk personelinden hizmet alýnacak.

ÇALIÞMA SÜRELERÝ BELLÝ OLDU

Az tehlikeli sýnýfta yer alan 100 çalýþaný bulunan bir süpermarket ayda 10 saat, 100 çalýþaný bulunan tehlikeli sýnýftaki bir çaðrý merkezi ayda 15 saat ve çok tehlikeli sýnýfta yer alan ve 100 çalýþaný bulunan bir linyit madeni ayda 20 saat yardýmcý saðlýk personelinden faydalanacak.

KÝMLER ÝSTÝHDAM EDÝLEBÝLÝR?

Bakanlýðýn düzenlediði eðitime katýlýp sýnavda baþarýlý olan hemþireler, saðlýk memurlarý, acil týp teknisyenleri, çevre saðlýðý teknisyenleri ve Bakanlýk tarafýndan verilen iþyeri hemþiresi belgesine sahip kiþiler yardýmcý saðlýk personeli olarak görev yapabiliyorlar.
Þu an itibarýyla yalnýzca 50 ve üstü çalýþaný olan iþyerleri iþ güvenliði uzmaný ve iþyeri hekimi görevlendirmekle yükümlüler.

SERTÝFÝKA ARANACAK

BU alanda çalýþacak kiþi sayýsý az. 1 Ocak 2015’e kadar saðlýk memuru, hemþire, acil týp ve çevre saðlýðý teknisyenlerinde Bakanlýkça verilmiþ sertifika aranmayacak. Ancak 2015’ten sonrasý için sertifika þartý ‘vazgeçilmez koþul’ olacak.

KOÞULLAR ESNETÝLDÝ

Diðer saðlýk personeli görevlendirmemenin cezasý aðýr. Görevlendirme yapmayan iþveren 2 bin 695 lira ceza ödeyecek. Aykýrýlýðýn tespit edildiði tarihten itibaren kesilmeye baþlayan para cezasý devam eden her ay yenileniyor. Dolayýsýyla rakam katlanarak artacak.

3SORU 3 CEVAP

PRÝMÝ ÖDEMEK ZORUNDASINIZ

SORU: 5 yýl önce emekli oldum. Daha sonra kardeþimin firmasýnda çalýþmaya baþladým. Resmi sigorta kaydým yok. Bildirmek gerekir mi? Tespit edilebilir mi? Murat Çakan
Cevap: Sigortasýz olarak çalýþtýðýnýz tespit edilebilir. SGK kayýtdýþý istihdama yönelik denetimleri ciddiye alýyor ve sýklýkla gerçekleþtiriyor. Kardeþinizin sizi sigortalý çalýþtýrmasý gerekir.

AYNI ANDA SGK VE SERBEST MESLEK OLUR

SORU: Bir avukat hem SGK’lý olarak baþka bir yerde hem de serbest meslek erbabý olarak vergi kaydý olabilir mi? Meltem Yener
CEVAP: Olabilir. Bu duruma engel bir düzenleme söz konusu deðil.

2027 YILINDA EMEKLÝLÝK

SORU: 1973 doðumluyum. 1 Ocak 1993 tarihli sigorta giriþim var. Hiç boþluðum yok. Acaba ne zaman emekli olabilirim. Sevinç Tunçaðýl
CEVAP: 25 Yýl sigortalýlýk / 54 yaþ ve 5675 prim günü þartlarýna tabisiniz. 1 Ocak 2027 tarihinde emekli olacaksýnýz.

Okan Güray Bülbül

Akþam