Ana Sayfa Görüşler Radyoloji de Fazla Mesaiye Yasak

Radyoloji de Fazla Mesaiye Yasak

Çalýþma Sosyal Güvenlik Bakanlýðý tarafýndan 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayýlý Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði Kanununun 30 uncu maddesine dayanýlarak hazýrlanan ve 16.07.2013 tarih 28709 sayýlý Resmi Gazete’de yayýmlanarak yürürlüðe giren Saðlýk Kurallarý Bakýmýndan Günde Azami Yedi Buçuk Saat Veya Daha Az Çalýþýlmasý Gereken Ýþler Hakkýnda Yönetmelik bazý yenilikler getirmiþtir.

Yenilikler Þunlardýr.

1) Radyoiyonizan ýþýnlarla çalýþýlan meslek grubumuz Aðýr ve Tehlikeli Meslekler grubunda sayýlarak Saðlýk Kurallarý bakýmýndan Günde Azami Yedi Buçuk Saat Veya Daha Az Çalýþýlmasý gerekmektedir.

2) Baþka iþte çalýþtýrma yasaðý
MADDE 6 – (1) Bu Yönetmelik kapsamýna giren iþlerde çalýþanlar, 4 ve 5 inci maddelerde belirtilen günlük azami iþ sürelerinden sonra diðer herhangi bir iþte çalýþtýrýlamazlar.
Bu madde ile özellikle özel sektörde iki iþte çalýþanlara kýsýtlama getirilmiþtir.Kamuda daha önce yasak getirilmiþti. Ýki yerde çalýþanlar (özel sektör) iki yerdeki çalýþma saati toplamý 35 saati aþamaz.

3) Fazla çalýþma yasaðý

MADDE 7 – (1) Bu Yönetmelik kapsamýna giren iþlerde fazla çalýþma yapýlamaz.
Bu madde ile Radyolojide fazla mesai yapmaya yasaklama getirilmiþtir.Ýster kamu ister özel sektör olsun icap süresi + normal mesai süresi toplamý haftalýk 35 saati aþamaz.

3) Bildirim yükümlülüðü

MADDE 8 – (1) Bu Yönetmelikte sayýlan iþlerden herhangi birinin veya birkaçýnýn sürekli olarak yapýldýðý iþyeri iþverenleri, bu iþlerin çeþit ve niteliklerini, yapýlma zamanlarýný, anýlan iþlerde çalýþanlarýn erkek ve kadýnlar ayrý ayrý gösterilmek suretiyle sayýlarýný, iþe baþlamadan önce iþin yürütüldüðü yerin baðlý bulunduðu Çalýþma ve Ýþ Kurumu Ýl Müdürlüðüne yazýlý olarak bildirmekle yükümlüdürler.
Bu madde ile iþverene bildirimde bulunma yükümlülüðü getirilmiþtir.

16 Temmuz 2013  SALI

Resmî Gazete

Sayý : 28709

YÖNETMELÝK

Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðýndan:

SAÐLIK KURALLARI BAKIMINDAN GÜNDE AZAMÝ YEDÝ BUÇUK SAAT 
VEYA DAHA AZ 
ÇALIÞILMASI GEREKEN ÝÞLER 
HAKKINDA Y
ÖNETMELÝK

tamamý