Ana Sayfa Görüşler Milli helal kan’dan ‘Milli helal ilaç’

Milli helal kan’dan ‘Milli helal ilaç’

KIZILAY Baþkaný Ahmet Lütfi Akar, beslenme alýþkanlýklarý nedeniyle Türk insanýndan alýnacak ‘helal kan’dan ‘milli ilaç’ üretimi için çalýþma baþlattýklarýný açýkladý. Bir ilaç fabrikasý kurulacaðýný ve çalýþmalara Baþbakan Tayyip Erdoðan’ýn da destek verdiðini belirten Akar, Hürriyet’e þunlarý söyledi: “Türkiye’de kan ihtiyacýný Türk Kýzýlay’ý karþýlýyor. 2005 yýlýnda kanun çýkarýldýðýnda, 305 bin ünite kan toplanýyordu. 2012’de 1 milyon 469 bin 500 ünite kan toplamýþ olduk. 2013 sonuna kadar 1 milyon 800 bin ünite kan toplamayý hedefledik. Kaný bir sürü iþlemden geçiriyoruz. Virüs taramasý yapýyoruz. Ýnsan saðlýðýna zararlý madde var mý, yok mu bunlarýn hepsine bakýyoruz.”

‘ÝTHALDE MAHSUR VAR’

“Kan ürünlerinden imal edilen ilaçlar var (Anemi ilaçlarý gibi). Bu ilaçlarý yurtdýþýndan ithal ediyoruz. Kendimiz üretmiyoruz. Bunun için yaklaþýk 500 milyon dolar harcýyoruz. Bu maddi olarak büyük bir kayýp. Örneðin ilacý Ýngiltere’den ithal ediyorsak, bu ilaç oradaki insanlarýn kanýndan, plazmasýndan elde ediliyor. Ýthal ettiðimiz yerlerdeki insanlarýn beslenme alýþkanlýklarý farklý. Müslüman bir millet olduðumuz için biz genelde domuz eti yemiyoruz. Mahsurlu gýda tüketmiyoruz, ancak ithal ettiðimiz kanlarda bu söylediðimiz gýdalar mevcut.”

‘DAHA ÞÝFALI OLACAK’

“Zaruretler karþýsýnda haramlar bile helal olur. Ama biz kendi kanýmýzdan üretilen ilaçlarý kullanýrsak bilimadamlarýmýz da daha iyi olabileceðini söylüyorlar. Yani insanýn kendi kan neslinden elde edilen ürünleri kullanmasý daha þifalý. Ýnsanlar böylece ilaçlarý içleri daha rahat kullanabilirler. Ayrýca hem ithalatý ortadan kaldýrmýþ olacaðýz hem de Ýslam ülkelerine ihracat yapma imkânýmýz olacak. Kan alým þartlarýnda herhangi bir deðiþim olmayacak. Kimseye ‘Domuz eti yiyor musun’ gibi sorular sorulmayacak. Zaten Türk halkýnýn yüzde 95’i bu tür gýdalar tüketmiyor. Fabrika için, kan temin eden Kýzýlay, saðlýk bakanlýðý ve bir sermaye grubunun iþbirliði gerekiyor. Saðlýk Bakanýmýzla görüþmeler yaptýk. Hazýrlýklar son noktasýna geldi. 1.5 ay sonra bu iþin kuruluþuyla ilgili müjdeyi vereceðiz. Baþbakanýmýzýn da desteði var. Þu anda Saðlýk Bakanlýðý þartname hazýrlýyor. Fabrika nasýl kurulacak, hangi þartlarý taþýyacak tüm bunlar belirlenecek.”

TTB: Þaþkýnlýk içindeyiz

TÜRK Tabipler Birliði Baþkaný Özdemir Aktan: “Helal kandan helal ilaç üretilmesi gibi bir konu ve Saðlýk Bakanlýðý ile Kýzýlay gibi iki kurumun böyle bir çalýþma içinde olmasý þaþkýnlýk verici. Birincisi milli kandan üretilen ilaç daha faydalý gibi bilimsel bir veri yok. Ýkincisi bir hekim olarak þunun kaný haram þunun kaný helal nasýl diyebiliriz. Olaylarý hayretler içinde izliyoruz.”

Diyanet ne diyor?

DÝYANET Ýþleri Baþkanlýðý Alo Fetva Hattý: “Helal kandan kasýt nedir bilmiyoruz. Bunlar yeni konular. Ancak ilacý helalinden üretme þansý varsa buna yönelinmeli. Yoksa zaruret durumlarýnda haramlar helal olur. Baþka þansýnýz yoksa domuz içerikli bir ilaç kullanmak zorundaysanýz tabii ki kullanýbalir. Günaha girmiþ olmazsýnýz.”

‘Nur topu gibi kaos’

CHP Mersin Milletvekili Aytuð Atýcýi: “Bir bakýþaçýsýyla adým adým þeriata gidiþi görmek mümkün. Diðer bir bakýþaçýsý ile toplumun hassasiyetine önem vermek. Domuzdan elde edilen bir ilaç varsa kiþinin onayýna sunulmasý tabii ki gerekir. Maalesef bilimsel bir olayý dini mecrada tartýþýyoruz. AKP nur topu gibi bir kaos ortaya çýkardý. Þimdi sormaz mý insanlar ‘madem öyle bugüne kadar niye bana haram ilaç verdin’ diye.”

hürriyet