Ana Sayfa Duyurular&Mevzuat ‘Kibarlý Doðal Saðlýk Ürünleri Hakkýnda

‘Kibarlý Doðal Saðlýk Ürünleri Hakkýnda

38.A.00.005950
25.07.2013

BÖLGE ECZACI ODASI
YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐI’NA

T.C. Saðlýk Bakanlýðý Türkiye Ýlaç ve Týbbi Cihaz Kurumu tarafýndan 13.12.2012 tarihinde www.iegm.gov.tr adresinde yayýmlanan duyuru ile ilaç olmadýðý hâlde ilaç gibi tanýtým ve satýþý yapýlan Clavix Panax, Clavis ve Klavis Panax isimli ürünlerin halk saðlýðýný tehlikeye soktuðu gerekçesi ile toplatýlmasýna karar verildiði ve ilgililer hakkýnda Cumhuriyet Savcýlýðýna suç duyurusunda bulunulduðu bildirilmiþtir.

Mustafa ERASLAN isimli þahsa ait Panax ve benzeri ürünlerinin halen piyasada mevcut olmasý ve ‘Kibarlý Doðal Saðlýk Ürünleri’ adýyla birçok ilde þubelerini açmaya devam etmesi, ürünlerin çeþitli televizyon kanalý, gazete, kýsa mesaj ve afiþlerde uygun olmayan saðlýk beyaný içeren ifadelerle reklam yapýlarak satýlmasý ve firma bünyesinde çalýþan personel tarafýndan ürünlerin ilaç gibi tanýtýmý yapýlmasý hakkýnda Birliðimize yapýlan bildirimler doðrultusunda, konu Birliðimzi tarafýndan T.C.Saðlýk Bakanlýðý ve T.C.Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðý’na iletilerek ve çok sayýda yazýþma yapýlarak bu þahýs ve ürünleri hakkýnda ivedilikle iþlem yapýlmasý talep edilmiþtir.

Konu ile ilgili olarak T.C. Saðlýk Bakanlýðý Türkiye Ýlaç ve Týbbi Cihaz Kurumu’ndan gelen 10.07.2013 tarih ve 76325 numaralý yazý ile,

Birliðimiz tarafýndan yapýlan baþvurular sonucu ürün tanýtýmý yapýlan birçok radyo ve televizyon kanalýna para cezasý, reklam durdurma ve kanal kapatma cezasý gibi yaptýrýmlar uygulandýðý, ancak bazý firmalarýn saðlýk beyanýyla yaptýðý tanýtýmlara halen devam etmeleri nedeniyle Dr. Mustafa ERASLAN’ýn tanýtým ve satýþýný yaptýðý ürünler ile bazý firmalar hakkýnda inceleme yapmak üzere iki Saðlýk Baþdenetçisi görevlendirildiði, rapor neticesine göre kiþi ve firmalar hakkýnda iþlem yapýlacaðý bildirilmiþtir.

Bilgilerinizi ve konunun tüm üyelerinize duyurulmasýný saygýlarýmla rica ederim.

Uzm. Ecz. Harun KIZILAY
Genel Sekreter