Ana Sayfa Görüşler Helal-Haram Ýlaç Tartýþmalarý

Helal-Haram Ýlaç Tartýþmalarý

Avrupalý bazý ilaç üreticilerinin ‘deli dana’ hastalýðýndan sonra kapsül ilaçlarýn üretiminde sýðýr yerine domuz jelatini kullanmasý, týpta ‘helal-haram ilaç’ tartýþmalarýný baþlattý. Afyonkarahisar Devlet Hastanesi Kalp Damar Cerrahisi Doç. Dr. Ýlker Alat’ýn, kapsüllerin dýþ jelatininin domuzdan yapýldýðý için hastalarýna bu ilaçlardan yazmadýðýný açýklamasý, kapsül ilaç tartýþmalarýný yeniden alevlendirdi. Birçok hastalýðýn tedavisinde kullanýlan ve sýk sýk tercih edilen kapsül ilaçlarýn haram mý yoksa helal mi olduðu hala vatandaþlarýn kafasýnda soru iþareti oluþturmaya devam ediyor.

Adana-Osmaniye Tabip Odasý Baþkaný Dr. Ali Ýhsan Ökten, bazý ilaçlarýn yapýlýþ þekillerine göre deðiþkenlik gösterdiðini belirterek, ‘deli dana’ hastalýðýnýn ardýndan kapsül ilaçlarýn jelatininde sýðýr yerine domuz ürünleri kullanýmýnýn arttýðýný söyledi. Bu durumda önemli olanýn hastalarýn saðlýðýna kavuþmasý olduðunun altýný çizen Ökten, ‘Hastalarýmýza hangi ilaç þifa olacaksa bizim onu vermemiz, hastalarýn da bu ilacý kullanmasý gerekir. Biz hekimlerin, kapsülün dýþýnda domuz ürünü var diye onu hastaya vermememiz, direkt olarak o hastanýn saðlýðý ile oynamaktýr. Böyle bir þeye kesinlikle hakkýmýz yoktur, ayrýca bu düþünce týptan uzak bir düþüncedir’ dedi. Doç. Dr. Ýlker Alat’ýn tavrýný ‘bilimsellikten uzak’ olarak yorumlayan Ökten, bu tutumun hastalar açýsýndan sakýncalý durumlar doðuracaðýný savunarak, hastalarýn doktorlarýnýn önerdiði ilaçlarý kullanmasýný tavsiye etti.

‘FETVA VERME YETKÝSÝ HEKÝMDE DEÐÝLDÝR’

Adana Eczacý Odasý Baþkaný Ersun Özkan ise doktorlarýn, kapsüllerin dýþýnda domuz katkýsý olmasý nedeniyle hastalarýna bu ilaçlarý yazmamasýný doðru bulmadýklarýný açýkladý. Hekimlerin ve eczacýlarýn birinci görevlerinin insan saðlýðýný korumak olduðunu kaydeden Özkan, bu tür söylemlerin oluþturacaðý durumlarýn insan saðlýðýnda ciddi problemler oluþturabileceðine vurgu yaptý. Özkan, ‘Özellikle son dönem helal besin olayý ciddi anlamda gündemde. Hasta ilacý zevk için kullanmaz. Dolayýsýyla bir ilacýn içilip içilmeyeceði konusunda fetva verme yetkisi bir tane hekime ait deðildir. Hasta tedavisini bu ilaçta buluyorsa ve bu ilacýn da eþ deðeri yoksa hasta mutlaka bu ilacý kullanmalý’ diye konuþtu.

‘ZARURET VARSA KULLANILIR AMA ALTERNATÝFLERÝNE BAKILMALI’

Konuyla ilgili Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý’nýn görüþünü açýkladýðýný bildiren Ýl Müftüsü Arif Gökce de, Ýslam dininin zaruretleri göz önünde bulundurduðunu söyledi. Gökce, þunlarý kaydetti:

‘Domuz kaynaklý týbbi malzemenin tedavi amacýyla kullanýlmasýný, ‘zaruret’ hükümleri çerçevesinde deðerlendirmek mümkündür. Buna göre, bu malzemenin yerini tutacak baþka bir tedavi malzemesi yok, hasta için kullanýlmasý hayati önem arz ettiði konsültasyon raporuyla belirtilmiþ ise tedavi amacýyla kullanýlmasý caiz olur. Sözü edilen þartlarýn bulunmamasý durumunda ise caiz olmaz. Müslüman kardeþlerimiz önce kullandýklarý bu ilacýn domuz mamullerinden olmamasý gerektiðine azami dikkat göstermelidirler. Þayet alternatifi yoksa ve baþka türlü bulmasý mümkün deðilse ve doktorlar da muhakkak bu ilacý kullanmasý gerek fiziki gerek biyolojik gerekse, hastanýn þifa bulmasý adýna kullanmasýný zaruri görüyorlarsa o zaman zaruret noktasýnda hastalarýmýz bu ilaçlarý kullanabilir denilebilir. Ama mutlaka alternatifi araþtýrýlmalý azami dikkat gösterilmelidir.’

Sabah