Ana Sayfa Ekonomi Hastanelere ‘maliyet’ Uyarýsý Geldi

Hastanelere ‘maliyet’ Uyarýsý Geldi

Kamu Hastaneleri Kurumu’nun genelgesinde Ýhale Kanunu’nun ilgili maddesi hatýrlatýlarak, hastanelerin ihtiyacý olan mal ve hizmetleri kamu kurumlarýndan almalarý istendi.

Saðlýk Bakanlýðý’na baðlý Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu, hastanelerin ihtiyaçlarýný, Ýhale Kanunu’nda belirtilen kamu kurumlarýnýn ‘bizzat ürettiði mallarýn alýmý’ suretiyle karþýlanmasýný talep etti. Kurum ayrýca, mal ve hizmet alýmýnda bazý hastanelerin Ýhale Kanunu’na aykýrý davrandýklarýnýn tespit edildiðini vurguladý, özel sektör ile üretici kamu kurumlarý arasýnda fiyat karþýlaþtýrmasý yapýlmasýný istedi.

KAMUDAN ALIM YAPIN

Genelgede, Kamu Ýhale Kanunu’na tabi olmadan yapýlacak alýmlar hakkýndaki yönetmeliðe göre, alýmlarýn ‘Ceza infaz kurumlarý, tutukevleri, iþ yurtlarý, Milli Eðitim Bakanlýðý’na baðlý olan ve üretim yapan okullar, SHÇEK’e baðlý huzurevleri ve yurtlar, Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðý’na baðlý enstitü ve istasyonlar ile Baþbakanlýk Basýmevi’ tarafýndan bizzat üretilen ürünlerden yapýlmasý istendi. Yapýlan incelemelerde söz konusu kurumlarýn bizzat üretmediði mallarýn da hastaneler tarafýndan alýndýðý bunun da Kamu Ýhale Kanunu’na aykýrý olduðu belirtildi.

ÖZEL SEKTÖR ÝLE FÝYATLARI KARÞILAÞTIRIN

Genelge ile ayrýca, hastane kaynaklarýnýn ‘etkili ve verimli kullanýlmasý’ konusunda da fiyat karþýlaþtýrmasý yapýlmasý istendi. Bu kapsamda ‘ihtiyaç duyulan mal ve hizmetlerle ilgili, söz konusu kamu kuruluþlarýndan ve ayný mal ve hizmeti üreten özel kuruluþlardan ayrý ayrý fiyat alýnarak, bunlarýn kýyaslanmasý’ istenen genelgede, bu doðrultuda alýmlarýn kamu kurumlarýndan mý yoksa özel sektörden mi yapýlacaðýna karar verileceði belirtildi.

Akþam