Ana Sayfa Görüşler Fazla Fark Ücretini Geri Almak Hasta Eder!

Fazla Fark Ücretini Geri Almak Hasta Eder!

Özel hastanelerin fazla fark ücreti aldýklarýna dair þikâyetlerin yoðunlaþtýðý bir dönemde Feyza Demir adlý bir hasta konunun üzerine ýsrarla gidince yönetmelikteki yasal boþluk ortaya çýktý. Buna göre, hastanýn þikâyeti yerinde bulunursa SGK hastaneye ceza kesiyor ancak hasta ödediði fazla parayý yönetmelikteki boþluk nedeniyle alamýyordu.

Demir’in baþvurusu üzerine ortaya çýkan boþluðu çözmek için SGK yeni bir yönetmelik çýkardý. Ne var ki, bu yönetmeliðin de sorunu çözemeyeceði ileri sürülüyor. 

Binlerce hastayý maðdur eden yasal durum Demir’in tedavi için 31 Mayýs ile 28 Haziran 2011 tarihlerinde Bahçelievler Özel Memorial Hizmet Hastanesi’ne gitmesiyle baþladý. Hastane, Demir’den muayene farký ücreti adý altýnda toplam 43 lira almasý gerekirken, 130 lira fark ücreti aldý. Yani 86 lira 60 kuruþ fazla tahsilat yaptý. Eþinden fazladan para alýndýðýný öðrenen Hasta Haklarý Derneði Baþkaný Orhan Demir, fazla paranýn iadesi için Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Ýstanbul Ýl Müdürlüðü’ne baþvurdu. Demir’in baþvurusu üzerine Ýl Müdürlüðü, hastanenin sadece Demir ailesinden deðil, birçok hastadan haksýz para aldýðýný tespit etti ve hastaneye 30 bin lira para cezasý kesti. Orhan Demir de 86 lira 60 kuruþluk fazla ücretin ne zaman iade edileceðini sorduðu dilekçe ile SGK Ýstanbul Ýl Müdürlüðü’ne baþvurdu. Ancak SGK Ýstanbul Ýl Müdürlüðü’nden Demir ailesine gelen cevap þoke etti. Ýl Müdürlüðü, söz konusu hastaneye 30 bin lira para cezasý kesildiðini ancak hastanenin kendisinden aldýðý fazladan ücretin iadesi için herhangi bir düzenlemelerinin olmadýðýný, dolayýsýyla hastanenin aldýðý 86 lira 60 kuruþluk fark ücretinin iade edilmesi yönünde yapýlacak herhangi bir iþlemin de bulunmadýðýný yazýlý olarak bildirdi. Bu duruma þaþýran Demir iþi yargýya taþýmaya karar verdi ve ‘Tüketici Sorunlarý Hakem Heyeti’ne baþvuruda bulundu.

Yönetmelik deðiþti
Özel hastaneler, hastalardan fazladan ücret aldýðý zaman, özel saðlýk kurumlarýndan hizmet satýn alým sözleþmesi kapsamýnda cezalandýrýlýyor. Eski yönetmeliðe göre bir hastadan fazladan alýnan ücretin altý bin liradan az olmamak üzere en az 10 katý cezaya çarptýrýlabiliyordu. Demir’in baþvurusu ise SGK’yý yeni yönetmelik yapmaya sevk etti. Yeni yönetmeliðin eskisine oranla birçok noktada açmazlarý olmasýna karþýlýk, fazladan kesilen ücretlerle ilgili düzenlemesi þöyle: Fazla ücret alan hastane itiraz eden vatandaþa parasýný iade ederse kesilecek ceza yarýya iniyor. Eðer hastane iade etmeye yanaþmaz ise o zaman aldýðý ücretin 10 katý ceza ödüyor. Parasýný geri alamayan vatandaþ ise durumu ‘Hakem Heyeti’ne bildiriyor. Heyet de sorunu çözemezse vatandaþ tüketici mahkemesine gidiyor. Orhan Demir yeni yönetmelikle belirlenen iade madesinin yeni olmadýðýný, hastanelerin parayý iade etmemekte ýsrar ettiklerini söyleyerek, “Özel hastaneler hastaya parayý iade yerine cezanýn tamamýný ödemeye razý oluyor. Çünkü özel hastaneler para iadesinin yaygýnlaþmasýný istemiyor” dedi.

 
Farký nasýl alýnýr?
Saðlýk Bakanlýðý’nýn düzenlemelerine göre özel hastaneler, hastanenin sýnýf türüne göre sosyal güvencesi olan bir hastadan, Saðlýk Uygulamalarý Fiyatý’nýn (SUT) yüzde 30’u ile yüzde 90’ý arasýnda bir ücretin yaný sýra, devlete verilmek üzere 12 liralýk bir ücret alabiliyor. Örneðin; bir A sýnýfý özel hastanenin tarifesine göre kardiyoloji bölümü muayene ücretinin 100 lira olduðu göz önüne alýndýðýnda, SUT fiyatý düzenlemesi uyarýnca SGK, hastaneye muayene bedeli olarak 34 lira 60 kuruþ ödüyor. Bu durumda hastadan hastanenin alabileceði maksimum para 34 liranýn yüzde 90’ýna denk gelen 30 lira 60 kuruþ oluyor. Bu ücrete devlete verilmek üzere hastadan alýnan 12 lira da eklendiðinde para miktarý 42 lira 60 kuruþa çýkýyor. Ancak özel hastanelerin çoðu SUT fiyatý üzerinden ilave ücret almak yerine kendilerinin düzenlediði tarifeler üzerinden para almaya çalýþýyor.

Radikal