Ana Sayfa Güncel Blog Bu Terapötik Pazar Çok Büyüyecek

Bu Terapötik Pazar Çok Büyüyecek

Yýllar önce ilaç sektöründe deneyimli ve kýdemli bir yönetici aðbimiz, yeni yýlýn satýþ hedeflerinin tartýþýlacaðý üst yönetim satýþ görüþmesi öncesinde bize keyifle bir Fabl anlatmýþtý:

Ormanda Ayý tüm hayvanlarý toplamýþ ve onlara kendinden emin gür sesi ile “bu yýl armutlar çok güzel olacak” demiþ. Her zamanki gibi meraklý Tilki “ Affedersiniz yüce haþmet bap bu öngörüye nasýl kani oldunuz?” diye sorar.

Ayý daha gür bir ses ile “Ben öyle istiyorum” der!….

Aþaðýda aktaracaðým öngörümü lütfen yukarýdaki Fabl ile  iliþkilendirmeyin.

Türkiye onkoloji ilaçlarý pazarý  tahmin edileceði gibi  Türkiye ilaç pazarýnýn büyümesinin çok üzerinde olarak son 5 yýlda onkoloji terapötik alaný ilaçlarý yaklaþýk yarý yarýya  hem kutu hem de TL bazýnda büyüdü.

“Yükte hafif fakat pahada aðýr” bir Pazar olan onkoloji ilaçlarý pazarý kutu bazýnda Türkiye Ýlaç Pazarýnýn yüzde 1’i bile deðilken tutar bazýnda ise yüzde 10’na ulaþmýþtýr!

Onkoloji ilaçlarýný pazarlayan firma sayýsý son 5 yýlda 38’den 48’e çýkmýþtýr.

Yerli üretim ve ithalat arasýnda deðiþim kutu bazýnda anlamlýdýr, son 5 yýl içinde kutu bazýnda yüzde 10’a 90 olan oran yüzde 20’e 80’e geldi sayýlýr.

Son 5 yýl içinde hastanýn ilgili teþhis merkezlerine ulaþýmý arttý ve de diagnostik yöntemlerdeki geliþmelerde  arttý sonucunda yukarýdaki rakamsal veriler oluþtu. Bu çerçeve içine belki kanserojen ekolojik çevrenin geliþimini de ekleyebiliriz. Kýsaca Onkoloji ilaçlarýnýn kullanýmýnýn artmasý gayet doðal.

Ýddia ediyorum; 2014’den itibaren Onkoloji Ýlaçlarý Pazarý Çok Büyüyecek!

Neden ve nasýl?

Türkiye Halk Saðlýðý Kurumu takdire þayan bir proje baþlatýyor: Kanser Taramasý.

Kanser taramasý çerçevesinde Serviks, Meme ve Kolorektal Ca taramasý yapýlacak.(prostat Ca niye yok! bknz dip not)

Bakanlýk her 3 tarama faaliyetine yönelik teknik þartnameleri bitirmek üzere. Akabinde ihaleye çýkýlacak, tahminen bu yýlýn sonuna doðru 1. basamak temel saðlýk hizmetlerindeki Aile Hekimleri ile bu mükemmel kamu saðlýðý hizmeti verilecek.

Niye bu kanser türleri?

Rahim aðzý kanseri kadýnlarda 2. en sýk görülen kanserdir. Tamamýna yakýný HPV virüsü kaynaklýdýr. Rahim aðzý kanseri için erken yaþta tedaviye baþlamak kanserin doðuracaðý kötü sonuçlarý engellemektedir

Ülkemizde her 12 kadýndan birinde meme kanseri görülmektedir. Amerika ve Avrupa ülkelerinde 50 yaþýndan sonra daha sýk görülen meme kanseri ülkemizde maalesef daha genç yaþlardaki kadýnlarda da görülebilmektedir. Ülkemiz kadýnlarýnýn 20 yaþýndan itibaren düzenli olarak kendi kendine meme muayenesi yapmasýný ve 40 yaþýndan itibaren mamografi çektirmesini önerilmektedir.

Dünya’da 3., ülkemizde 7. en sýk görülen kanser olan kolorektal kanserleri tarama programýna dahil edilmesi erken taný konmasýnda oldukça faydalý olacaktýr.
Amaç;  Kanser taramalarýnda etkili, verimli ve maliyet etkin bir yöntem kullanarak kanseri henüz klinik belirti vermeden ve ileri safhalara ulaþmadan yakalayýp tedavi ederek mortaliteyi azaltmak.

Tarama Yöntemi;

– Meme kanseri – Mamografi ve mamografiye destek olarak klinik meme muayenesi

– Serviks kanseri – Pap-smear ile servikal sitoloji veya HPV enfeksiyonu taramasý

– Kolorektal kanserler – Gaitada gizli kan testi ve kolonoskopi

Hedef Kitle;  Taranacak kanserler ve yöntemler ayný olmakla birlikte ülkelerin yaþ profilleri, tarama alt yapýlarý, bu kanserlerin görülüþ sýklýklarý, sýklýkla görüldükleri yaþlar, toplumun genel risk düzeyi vb. deðiþkenlere baðlý olarak tarama hedef yaþ gruplarý ve tarama sýklýðý deðiþkenlik gösterebilmesine karþýn Türkiye Halk Saðlýðý Kurumu Kanser Daire Baþkanlýðý tarafýndan yayýmlanan kanser tarama ulusal standartlarýmýza göre ülkemizde tarama hedef yaþ gruplarý, tarama yöntemleri ve tarama sýklýklarý þu þekildedir:

Meme kanseri: 40-69 yaþ kadýnlarda 2 yýlda bir mamografi çekimi, eþ zamanlý olarak klinik meme muayenesi. Ayrýca 20 yaþýndan itibaren her kadýna kendi kendine meme muayenesi yapmanýn öðretilmesi ve kadýnlarýn aylýk olarak meme muayenelerini yapmalarýnýn tavsiye edilmesi önerilmektedir. Dijital mamografi için mobil cihazlar kullanýlacak.
11,4 milyon bayan

– Serviks kanseri: 30-65 yaþ arasý kadýnlarda 5 yýlda bir yapýlacak servikal sitoloji veya HPV testi. Kanser Daire Baþkanlýðý serviks kanseri taramalarýnda önümüzdeki dönemde tümüyle HPV testine ve pozitif çýkan vakalar için refleks sitolojiye geçmeyi planlamaktadýr.
16,4 milyon bayan.

Kolorektal kanserler: 50-70 yaþ arasý tüm vatandaþlarda 2 yýlda bir gaitada gizli kan testi ve 10 yýlda bir kolonoskopi.
12,6 milyon kiþi

Taramalarda Hedef Oran;
2 yýl içinde belirtilen yaþ grublarý hedef nüfusunun % 50’nin taranmasý.
Bu orana kendi imkanlarý ile tarama yaptýracak vatandaþlarý da yaklaþýk % 20 olarak katar isek total taranma oraný % 70 olacak ki bu batý ülkelerinin Ca tarama oranlarýnýn yakalanmasý anlamýna gelir.

Onkoloji ilaçlarý  pazarý Türkiye Halk Saðlýðý Kurumu kanser tarama projesi ile “Çok Büyüyecek”

Bir Dost

Dip Not:

i-Bu güzel çalýþmaya Prostat Ca taramasý da dahil edilebilirdi. Zira zaten Aile Saðlýðý Merkezlerinde kan tahlili yapýldýðýndan PSA bakýlabiliyor ve erkekler için özellikle Prostat Ca son derece ciddi tehdit. 45-49 yaþ arasý yeterli! 2,4 milyon erkek.

ii-Ýngilitere’de olduðu gibi orta ve yüksek riskli kitleye proflaktik ilaç verilmesi de gündeme gelebilir,( týklayýnýz;  Ýngiltere)