Ana Sayfa Görüşler Bakanlýk Önünde Aile Hekimi Protestosu

Bakanlýk Önünde Aile Hekimi Protestosu

Aile hekimlerinin baþka kurumlarda nöbet tutmasýný istemediklerini ve kýrmýzý çizgileri olan bu konuda asla taviz vermeyeceklerini belirten Girginer, “Aile hekimlerinin nöbet tutmasý ile yönetmelik deðiþikliði hakkýnda dava açmak için hazýrlýklarýmýz sürüyor. Hizmet alan vatandaþlarýn maðdur olmamasý için öncelikle merkezi randevu sisteminde aile hekimleri randevularýný kaldýrmaya baþladýk. Biz hastalarý kabul ediyoruz. Hastalar diledikleri gibi aile hekimlerine gelerek muayene olabiliyorlar, ama biz sadece tepki olarak merkezi randevu sisteminden aile hekimleri randevularýný kaldýrýyoruz. E-reçete verilmemeye baþlandý.” diye konuþtu.

Aile Hekimleri Federasyonu Saðlýk Bakanlýðý’nýn geçtiðimiz günlerde getirdiði aile hekimlerine nöbet uygulamasý ile ilgili görüþlerini dile getirmek amacýyla basýn toplantýsý düzenledi. Saðlýk Bakanlýðý binasýnýn karþýsýndaki Gürken Otel’de düzenlenen toplantýya 65 ilin aile hekimleri dernek baþkanlarý katýldý. Toplantýya katýlan federasyon üyesi doktorlar üzerinde ‘Aile hekimliðinde nöbete hayýr’ yazýlý tiþörtler giydi.

Aile hekimleri ve aile hekimliði uygulamasýnýn baþarýlý olduðunu belirten Aile Hekimleri Federasyonu Yönetim Kurulu Baþkaný Dr. Murat Girginer, Türkiye Halk Saðlýðý Kurumu’na baðlý olarak kendi görevlerini, iþ yükünün artmasýna raðmen verilen görevleri baþarýyla yaptýklarýný söyledi. Kamu Hastaneler Birliði’nin kendi hastanelerinde idareyi yapamadýðý için, orada oluþan aksaklýklarý doðru planlamadýðý için aile hekimlerine baþka hekimlerinin görevlerinin verilmesini planladýðýný hatýrlatan Girginer, þunlarý söyledi: “Aile hekimliði uygulamasýnýn geleceði ve vatandaþýn layýk olduðu hizmeti almasý için aile hekimlerinin kamu hastaneler kurumu çalýþanlarý yerine dolgu malzemesi olarak nöbet tutmasýna karþýyýz. Bu bizim için çok önemli. Çünkü halkýmýz ilk kez birinci derece saðlýk hizmeti alýyor. Koruyucu hekimlik ve tedavi edici hekimlik hizmeti alýyor. Aile hekimlerine kolay ulaþabildiði için her zaman baþvuru yapýyor.”

Yeni yapýlan düzenleme ile aile hekimlerinin aile saðlýðý merkezinden koparýlarak baþka bir kurumda nöbet tutturulmak istendiðini anlatan Girginer, “Aile hekimleri baþka kurumlarda çalýþan hekimlerin yerine çalýþtýrýlmak isteniyor. Dünyanýn hiçbir yerinde böyle bir uygulama yok. Aile saðlýðý merkezlerinde aile hekimleri çalýþýrlar ve kendi görevlerini yaparlar. Birinci ve ikinci basamak kesinlikle birbirinden ayrýdýr. Ülkemizde ise Kamu Hastaneler Birliðindeki bu açýk aile hekimleri ile kapatýlmak isteniyor. Hekimiz olaðanüstü þartlarda, savaþ gibi durumlarda her türlü görev yapmaya hazýrýz. Ama ayrý kurumlarda, ayrý iþ iþleyiþi içindeki kurumlarda farklý hekimlerin görevlerini aile hekimleri olarak yapmak istemiyoruz. Biz kendi baþarý öykümüzü yazýyoruz ve yazmaya devam ediyoruz. Aile hekimlerinin baþka kurumlarda nöbet tutmasý bizim için çok önemli kýrmýzý bir çizgidir ve bundan da asla taviz vermeyi düþünmüyoruz.” þeklinde konuþtu.

AÝLE HEKÝMLERÝ E-REÇETE VERMEMEYE BAÞLADI

Aile hekimlerinin nöbet tutmasý ile yönetmelik deðiþikliði hakkýnda dava açmak için hazýrlýklarýný sürdürdüklerini anlatan Girginer, “Nöbet tutturulmak istenen aile hekimlerine hukuksal destek veriliyor. 21 bin aile hekimi kendilerine kayýtlý vatandaþlarý bilgilendirerek, artýk aile hekimliðinde geri dönüþ olduðunu, artýk saðlýk ocaðý sistemine dönüþ olduðunu, her gittiðinde bulamayacaðýnýzý, onlardan þu ana kadar almýþ olduðunuz kaliteli eþit ve standart hizmeti alamayacaklarýný anlatmaya çalýþýyoruz. Ülkenin saðlýk geleceði için aile hekimliðinden vazgeçilmemesi gerektiðini anlatmaya çalýþýyoruz. 21 bin aile hekimi olarak ortak aktivasyonlar yapýyoruz. Hizmet alan vatandaþlarýn maðdur olmamasý için öncelikle merkezi randevu sisteminde aile hekimleri randevularýný kaldýrmaya baþladýk. Biz hastalarý kabul ediyoruz. Hastalar diledikleri gibi aile hekimlerine gelerek muayene olabiliyorlar, ama biz sadece tepki olarak merkezi randevu sisteminden aile hekimleri randevularýný kaldýrýyoruz. E-reçete verilmemeye baþlandý.” açýklamalarýnda bulundu.

Basýn toplantýsýnýn ardýndan federasyon üyesi aile hekimleri Saðlýk Bakanlýðý’na yürüdü. Doktorlar üzerinde ‘Aile hekimliðinde nöbete hayýr’ yazýlý tiþörtleri Saðlýk Bakanlýðý önünde býraktý.

haberciniz.biz