Ana Sayfa Görüşler Bakanlýk: Genelge Yanlýþ Anlaþýldý!

Bakanlýk: Genelge Yanlýþ Anlaþýldý!

Bakanlýktan yapýlan yazýlý açýklamada, Kamu Hastaneleri Kurumu tarafýndan hazýrlanan bir genelgeden hareketle ‘saðlýk personeli ve hastanelerin yaþanan þiddet vakalarýyla ilgili medya organlarýna bilgi vermemesinin istendiði’ belirtilen haberlerde bir deðerlendirme hatasý yapýldýðý kaydedildi.

Söz konusu haberde iddia edildiði gibi þiddete uðrayan personelin basýndan gizlenmesi gibi bir durumun ‘kesinlikle söz konusu olmadýðý’ vurgulanan açýklamada, þöyle devam edildi:

‘Ýlgili genelge ile adli koruma ve inceleme mercilerine intikal eden ve adli vaka niteliði taþýyan dosyalarda gizlilik ve mahremiyet ilkesine uyulmasý istenmiþtir.

Ayrýca saðlýk çalýþanlarýmýzýn fiziksel veya psikolojik þiddete uðradýðýný görüntüleyen hastane güvenlik kayýtlarýnýn adli merciler dýþýnda kimse ile paylaþýlmamasý istenmiþtir. Zira bu görüntüler þiddete uðrayan saðlýk personelinin ailesi ve yakýnlarý tarafýndan da izlenmektedir. Çalýþtýklarý kurumlar ve isimleri açýklanan, fotoðraflarý ve görüntüleri yayýnlanan maðdur saðlýk personelimizin bu bilgilerin basýn ile paylaþýlmamasýný istemek en doðal hakkýdýr.

Bakanlýðýmýzýn saðlýk personeline yönelik þiddetin önlenmesi konusunda kararlý tutumu kamuoyunun malumudur. Ancak iletiþim araþtýrmalarý þiddetin toplumda görülme sýklýðý ile medyada iþleniþi arasýnda bir bað bulunduðunu göstermektedir. Medyada þiddetin sýklýkla yer almasýnýn toplumda þiddetin artmasýnda önemli bir faktör olduðu bilinmektedir. Bu noktada deðerli basýnýmýzdan istediðimiz kamuoyunda bir bilinç ve farkýndalýk oluþturacak þekilde haber yapýlmasýna özen gösterilmesidir.’