Ana Sayfa Görüşler Bakan dan OHSAD Ýftarýnda Gündeme Dair

Bakan dan OHSAD Ýftarýnda Gündeme Dair

Ýstanbul Ýl Saðlýk Müdürü ile Özel Hastaneler ve Saðlýk Kuruluþlarý Derneði’nin (OHSAD) iþbirliðiyle WOW Otel’de düzenlen iftara katýlan Müezzinoðlu, Türkiye’de saðlýk sektörönün son 10 yýlda önemli mesafeler kat ettiðini belirterek, saðlýk alanýnda hizmet sunan tüm taraflara eþit davranacaklarýný söyledi.

Türkiye’de saðlýkta özel söktörün dünya standartlarýný yakaladýðýný kaydeden Müezzinoðlu, ‘Türkiye Cumhuriyeti sosyal bir hukuk devletidir. Kamu olarak 75 milyona en uygun hizmeti sunmak, bunu planlamak saðlýk bakanlýðý’nýn görevidir. Tüm taraflara dengeli davranacaðýz. Buna vakýf hastanelerini de ekleyeceðiz. Saðlýkta her üç ayaða destek vermek ve bunu birlikte güçlendirmek…Bu akþam burada toplananlar bunu saðlayacaktýr. Bize bunu koordine etmek düþüyor. Önümüzdeki süreçte özel sektör, üniversite temsilcileri ve Saðlýk Bakanlýðý yetkilileri, sorunlarýn çözümünü hep birlikte planlayacaklar. Bir müsteþar yardýmcýmýz bu alanda dinamiklerimizi daha iyi bir noktaya taþýmak için görev üstlenecek’ diye konuþtu.

Müezzinoðlu, temel sorumluluklarýnýn 75 milyon Türk vatandaþýna daha iyi hizmet sunmak olduðunu kaydederek, bunu da saðlýk hizmeti veren tüm bileþenlerle birlikte baþarmak istediklerini vurguladý.

Týp fakültelerinde 20 yýl önce Türkiye’de fazla hekim olduðu gerekçesiyle kontenjanlarýn arttýrýlmadýðýný dile getiren Müezzinoðlu, ‘Gittiðim her ilde bana uzman doktor talebi geliyor. Bize çocuk, kadýn hastalýklarý uzmaný lazým diyorlar. Olsa dükkan sizin. Þu anda Türkiye’nin 20 bin uzman hekime ihtiyacý var. Masada 5 bin hekimimiz varsa, bu hekimler tüm Türkiye’ye dengeli bir þekilde hizmet verecek. Dengeyi birlikte yapacaðýz. Aðustos ayýnda 300-400 civarýndaki kadroyu özel sektörümüze ilk planda vereceðiz. Bunu yýl sonuna doðru arttýrmayý planlýyoruz’ ifadelerini kullandý.

Müezzinoðlu, saðlýk hizmeti veren bir kurumu kapatmak, mühürlemek, hizmet alanýný daralmak gibi bir anlayýþlarýnýn bulunmadýðýný, ancak saðlýk hizmetinin standardýndan da vazgeçmeyeceklerini kaydetti.

Dünya Saðlýk Örgütü’nün Türkiye’yi 2011 ve 2012 yýlýnda saðlýk alanýndaki geliþmelerden dolayý örnek gösterdiðine dikkati çeken Müezzinoðlu,’Örnek olmayý, her geçen gün daha iyi olma noktasýna taþýyacaksak, týp merkezlerimizin, hastanelerimizin standardýný yükseltmeyi masamýzda tutmamýz gerekir. Bu süreçlerde iletiþimi çok daha iyi noktada tutarak, mesleðin standardýný ve etik deðerlerini koruyan bir anlayýþý benimsememiz gerekir’ dedi.

Sezaryen yöntemiyle doðum oranýn yüksekliðine dikkati çeken Müezzinoðlu, ‘Sezaryen oranlarýnýn özel sektörde yüzde 75’e geldiðini görmek ve bunun hýzla artmasýna ses çýkartmamak, kaale almamak… OHSAD buradaki duruþunu devam ettirirse, o zaman sezaryen oranýyla paralel kadro sistematiðini önümüzdeki dönemde masamýza alacaðýz. 75’ten 65’e indiysen gel oturalým. 65’ten 55’e indiysen gel oturalým. Neticede dünyada örnek gösterilen bir ülkeyiz. Hastaya çok konforlu mekan saðlamak öncelikli görevimiz deðil. Önce görevimiz bu mesleði saygýn ve etik yapmaktan geçer. Bu saygýnlýk ve etik duruþumuzdan saðlýk mesleðini yaptýðýmýz sürece asla vazgeçmeyeceðiz’ þeklinde konuþtu.

Saðlýk çalýþanlarýna yönelik þiddete deðinen Müezzinoðlu, özel ve kamu sektörü ayrýmý yapmadan saðlýk çalýþanlarýna yapýlan þiddete karþý duracaklarýný dile getirerek, özel sektör hastanelerinden vatandaþa yüksek fatura çýkarmamalarýný, yüksek fatura çýkaran hastaneleri takip edeceklerini dile getirdi.

Müezzinoðlu, sezaryenin hem anne için hem çocuk için zararlý olduðunu, sezaryenden sonra yüksek komplikasyon riski bulunduðu vurguladý.

Müezzinoðlu, reçetelerin yüzde 85’inde antibiyotik yazýldýðýný ve bunu bir hekimin kendisine izah etmesinin mümkün olmadýðýný belirterek, OHSAD’ýn bunlarý takip etmesini ve saðlýk alanýnýn her tarafýnda sorumluluk almasýný istedi.

‘BUNDAN SONRA EPÝDURAL GÜNDEME ALINACAK’
‘Epidural yöntemiyle doðum yapýlmasýný teþvik etmeyi düþünüyor musunuz?’ þeklindeki bir soruya, Müezzinoðlu, önceliklerinin normal doðum olduðu cevabýný verdi. Normal doðum konusunda vatandaþlarýn doðru bilgilendirilmesi gerektiðine dikkati çeken Müezzinoðlu, ‘Ýþin fýtratý normal doðumdur ve fýtratýn peþinde koþmak lazým. Bundan sonra epidural doðum, hipnozla doðum gibi yöntemler gündeme alýnabilir. Normal doðumun önüne baþka bir þeyi geçirmemek lazým.

‘ANNE NE KADAR CESURSA ÇOCUK DA O KADAR CESUR OLUR’

Kullanmayalým, istifade etmeyelim demiyorum ama moda haline getirmemek lazým. Bu iþin tabiatý normal doðumdur. ‘Sezaryen mi, epidural mý?’ derseniz tabi ki epidural. Fakat ‘normal doðum mu, epidural mý?’ Tabi ki normal doðum. Anneleri konkutmayacaksýnýz. Anne ne kadar cesursa çocuðu da o kadar cesur olur. Korkak bir nesil istemiyoruz’ diye konuþtu.

‘SAÐLIK MESLEK LÝSELERÝYLE EBE SIKINTIMIZ BÝRAZ AZALACAK’ ;

Müezzinoðlu, fark ücretlerinin serbest býrakýlýp býrakýlmayacaðý yönündeki bir soruya, ‘Saðlýkta Uygulama Tebliði’yle (SUT) anlaþma yapmayan hastenelerle böyle bir uygulama var. Fakat SUT’la bir anlaþma yapýldýysa, anlaþma yapan kurum belirli bir çerçeve yapma hakkýna sahip. SUT’la anlaþma yapmayan hastanelerimize kimse birþey yapmýyor. Sosyal Güvenlik Kurumu 75 milyonun saðlýðýndan sorumlu. Onun imkanlarýný özel sektörle yaptýðý anlaþmada kendi hukukunu koruyacak bir çerçeve çizmesi lazým. Ýki tarafýn da hukukunu koruyan bir çerçeve olmasý lazým. Serbest piyasada gecenin üçünde, vatandaþ nerenin kapýsýný çalarsa oranýn vicdanýna teslim olsun demek saðlýkta çok mümkün deðil’ yanýtýný verdi.

Müezzinoðlu, ‘Ebe hemþire açýðýyla’ ilgili bir soru üzerine, ‘Açýk sýkýntýmýz olan alanlardan bir tanesi. Saðlýk meslek liseleriyle ebe sýkýntýmýz
biraz azalacak. Hamile anneyi ilk aydan doðuma kadar takip edecek ebelerimiz olacak’ dedi.

DÜNYA KRÝZDE AÐIR BEDELLER ÖDEDÝ
Hastalarýn özel diþ hekimi muayenehanesinden hizmet almasýna da deðinen Müezzinoðlu, ‘4-5 hekim biraraya gelirse, hizmet almamýz belki söz konusu olabilir. Muayene hekimlerinden hizmet alýmýnýn olabileceðine inanmýyorum’ ifadesini kullandý.

Saðlýkta SUT fiyatlarýnýn düþürülmesi konusundaki bir soru üzerine Müezzinoðlu, þunlarý kaydetti:
‘Dünya krizde aðýr bedeller ödedi. Yunanistan Saðlýk Bakaný saðlýk çalýþanlarýnýn yüzde 40’ýný iþten çýkaracaklarýný söyledi. 10 yýl önce eczane hak ettiði ödeneði ne zaman alacaðýný bilmiyordu. Þimdi ayýn 16’sýnda almýyorsa 17’sinde, 20’sinde alamýyorsa 21’nde alýyor. Bir taraftan özel sektör dinamikleriyle kamu sektörü yarýþmak zorunda. Geçtiðimiz 10 yýlda 122 bin yatak sayýsýnýn 3’te birini yeniledik ve nitelikli yatak haline getirdik. Ýnþaat halinde 22 bin yeni yataðýmýz var. Önümüzdeki 2 ay içinde 60 hastanenin ihalesine çýkacaðýz. Bütün bunlarýn hepsini bu ülkenin ve insanlarýnýn imkanlarýyla yapýyoruz. 2002 yýlýnda ilaç tüketimiz 670 milyon kutuydu. Buna ödediðimiz para 14.5 milyardý. Eski sistemle gitseydik bu gün yaklaþýk 35 milyar (lira) ödememiz gerekirdi. Bu para ne Recep Tayyip Erdoðan’ýn ne de Mehmet Müezzinoðlu’nun cebinde çýkýyor. SUT artýþý yapýlmadý, haklýsýnýz ama milletin parasýný iyi kullanmamýz gerekir.’

Müezzinoðlu, ilaç israfýný gündemine alacaklarýný ve ilaç kullanmanýn bir sistematiðinin olmasý gerektiðini söyledi.

‘ÖZEL SEKTÖRDE FARK DEVAM EDECEK’
‘Özel hastanelerdeki fark sorununu nasýl çözeceksiniz?’ yönündeki bir soruya Müezzinoðlu, ‘Özel sektörde fark almayý sýfýrlamayý mümkün görmüyorum. Açýkcasý doðru da bulmuyorum. Özel sektörde bir miktarda farký makul buluyorum. Tabi acil vakalarý ve kronik durumlarý hariç tutuyoruz’ yanýtýný verdi.

Müezzinoðlu, týp merkezlerine yönelik bir soruyu da, ‘Kapatmayla deðil, standardýmýzý daha yükseltme þeklinde bu yol haritasýný tamamlayacaðýz. Belirli zorlamalar mutlaka gündemimizde olacak. A ve B grubu týp merkezlerinin daha iyi noktada olmasýný istiyoruz. C grubundakilerin A grubu standardýna çýkmasýný istiyoruz. Belki burada imar konusundaki koþullarý yeniden deðerlendirebiliriz’ þeklinde cevaplandýrdý. Müezzinoðlu, hastanelere baþvuran acil vakalar hakkýnda da yeniden statü deðerlendirmesi yaparak, koþullarý daha net hale getirerek sýkýntýlarý aþmayý hedeflediklerini ifade etti.

Hürriyet