Ana Sayfa Ekonomi Avrupa’yý Solladýk

Avrupa’yý Solladýk

Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK), geçen ay Türk ekonomisinin ilk çeyrek büyüme rakamýný yüzde 3 olarak açýkladý.

Avrupa Ýstatistik Ofisinin (Eurostat) revize ettiði 2013 yýlý ilk çeyrek büyüme rakamlarýna göre, yýllýk bazda Avro Bölgesi ekonomisi yüzde 1,1, AB ekonomisi ise yüzde 0,7 daraldý. Bir önceki çeyreðe göre de Avro Bölgesi’nde Gayri Safi Yurtiçi Hasýla (GSYH) yüzde 0,3, AB’de yüzde 0,1 oranýnda küçüldü.

Eurostat ve TÜÝK verilerinden yapýlan derlemeye göre, ilk çeyrekte Türkiye yüzde 3’le Avro Bölgesi ve AB ortalamalarýnýn üzerinde büyüdü.

AB’nin bu yýlýn ilk çeyreðinde, yýllýk bazda en fazla daralan ekonomisi yüzde 5,6’yla Yunanistan oldu.

Söz konusu dönemde yýllýk bazda Avro Bölgesi’nin en büyük ekonomileri Almanya yüzde 0,3, Fransa yüzde 0,4, Ýtalya yüzde 2,4, Ýspanya yüzde 2 daraldý. Çeyrek bazda ise Almanya ekonomisi yüzde 0,1 büyürken, Fransa ekonomisi yüzde 0,2, Ýspanya 0,5 ve Ýtalya’da 0,6 oranýnda daraldý.

AB üyesi ülkelerde 2013 yýlý ilk çeyreðinde geçen yýlýn ayný dönemine göre en hýzlý büyüyen ekonomiler yüzde 6 ile Letonya, yüzde 4,1 ile Litvanya, olurken, diðer hiçbir AB üyesi Türkiye’den hýzlý büyümedi.

ABD’DEN YAKLAÞIK 2 KAT, AVRUPA’DAN ÝSE 5 KAT HIZLI BÜYÜDÜK

TÜÝK’in açýkladýðý verilere göre, Türkiye ekonomisi yýlýn ilk çeyreðinde geçen yýlýn ayný dönemine göre yüzde 3 büyüdü.

Ülke ekonomisi geçen yýlýn ilk çeyreðinde yüzde 3,3, 2. çeyrekte yüzde 2,9, 3. çeyrekte yüzde 1,6, ve 4. çeyrekte yüzde 1,4 oranlarýnda büyüyerek GSYH’sini Avrupa ortalamasýnýn üzerinde artýrmýþtý.

Yýlýn ilk çeyreðinde geçen yýlýn ayný dönemine göre dünyanýn en büyük ekonomisi ABD yüzde 1,6, Japonya ekonomisi ise ancak yüzde 0,2 oranýnda büyüme kaydetti.

EUROSTAT VE TÜÝK VERÝLERÝNE GÖRE, BU YILIN ÝLK ÇEYREK GSYH BÜYÜME RAKAMLARI

Yunanistan -5,6
Güney Kýbrýs -4,3
Portekiz -4,0
Slovenya -3,3
Ýtalya -2,4
Çek Cumhuriyeti -2,4
Finlandiya -2,2
Ýspanya -2,0
Hýrvatistan -1,5
Hollanda -1,4
Avro Bölgesi -1,1
Ýrlanda -1,0
AB (28) -0,7
AB (27) -0,7
Danimarka -0,7
Belçika -0,6
Fransa -0,4
Almanya -0,3
Macaristan -0,3
Avusturya 0,0
Norveç 0,0
Japonya 0,2
Ýngiltere 0,3
Bulgaristan 0,4
Polonya 0,5
Slovakya 0,8
Lüksemburg 1,0
Estonya 1,1
Ýsviçre 1,4
ABD 1,6
Ýsveç 1,7
Malta 1,7
Romanya 2,2
Türkiye 3,0
Ýzlanda 3,1
Litvanya 4,1
Letonya 6,0