Ana Sayfa Duyurular&Mevzuat Aile Hekimi MRS Klavuzu Yayýnlandý

Aile Hekimi MRS Klavuzu Yayýnlandý

Saðlýk Bakanlýðý Türkiye Halk Saðlýðý Kurumu Baþkanlýðý tarafýndan Merkezi Randevu Sistemi Aile Hekimi Çalýþma Cetveli Tanýmlama Kýlavuzu yayýmlandý;

2010 yýlýnda hastanelerde baþlatýlan “Merkezi Randevu Sistemi” (MRS) uygulamasýna, 01.07.2013 tarihinde aile hekimlerimiz de dâhil edilerek, vatandaþlarýmýzýn kendi Aile Hekimlerine muayene olabilmeleri için randevu almalarýna olanak saðlanmýþtýr.

Vatandaþlarýmýz, ALO182 numaralý Çaðrý Merkezini arayarak, www.saglikrandevu.gov.tr, www.ailehekimligirandevu.gov.tr internet adreslerine girerek veya cep telefonlarýna yükledikleri mobil randevu uygulamasýný kullanarak randevularýný alabilirler.

Randevularýn oluþturulabilmesi için Aile Hekimlerinin hekim çalýþma cetvellerini 30 günlük tanýmlamalarý gerekmektedir.Vatandaþlarýmýz en geç 15 gün sonrasýna kadar randevu alabilir, ayný güne ve 16. güne randevu alýnamaz.

Aile Hekimlerinin Çalýþma Saatlerini Bildirecekleri Çalýþma Cetvellerini Sisteme Tanýmlarken Dikkat Etmeleri Gereken Kurallar Aile Hekimi Çalýþma Cetveli

Taným:

Bir hekimin mesaisinin tüm zaman dilimlerini ihtiva eden çalýþma programýdýr.

Kurallar:

Vatandaþlar kayýtlý olduklarý aile hekimine randevu alabilirler.

Hekim çalýþma cetveli; vatandaþýn en geç 30 (otuz) gün sonrasýna randevu almasýna olanak saðlayacak þekilde planlanýr.

En erken 1, en geç 15 gün sonrasýna randevu alýnabilir. Bundan dolayý kalan cetvel süresi 15 günün altýnda olmamalýdýr. (Gerekirse her hafta cetvel tanýmlanarak sisteme eklenmelidir.)

Hekim çalýþma cetvelleri planlanýrken bir hekimin günlük muayene zamanýnýn en az yarýsý (%50’si) MRS’ ye ayrýlmalýdýr. Bu oran, gerekli görülen durumlar da Saðlýk Bakanlýðý tarafýndan deðiþtirilebilir.

Hekimin cetvelinin sisteme eklenebilmesi için iki þartýn saðlanmasý gerekmektedir;

Birinci þart; hekimin sisteme haftalýk olarak gönderdiði cetvel süresi 40 saatten az olamaz.

Ýkinci þart; aile hekiminin 40 saatlik cetveli içerisinde girmiþ olduðu aksiyon kodlarýnýn (Aksiyon kodu Hekimin mesai saatleri içerisinde yaptýðý faaliyetlerin kodudur. Örneðin Hekim Çalýþma Saati, Gezici Saðlýk Hizmeti vb. ) analizi yapýlarak, MRS’ye açýlan hekim çalýþma cetveli süresi hesaplanýr. Bu hesap gereði, hekimin girmiþ olduðu ilgili çalýþma cetvelinde müstesna (kapatýlmasý uygun görülebilir alanlar) saatleri toplam çalýþma saatinden çýkartýlýp 2’ye bölündüðünde çýkan sayý kadar, hekimin randevulu çalýþma saatinin bulunup bulunmadýðý kontrol edilir.

Hekim Çalýþma Saati = (Toplam Cetvel Süresi – Müstesna Süresi)/2 olmalýdýr.

Örnek Çalýþma Cetveli;

Hekim 40 saatlik toplam çalýþma cetvelinde: 8 saat Gezici Saðlýk Hizmeti ve 4 saat Evde Bakým Hizmeti olarak toplamda 12 saat müstesna aksiyon kodlu çalýþma saati girmiþtir. Geriye kalan 28 saatin en az yarýsý olan 14 saat randevulu muayeneye açýlýr. (Bunun için Aksiyon Kodu olarak “Hekim Çalýþma Saati” seçilir.)

(Not: Müstesna ve Ýstisna Kavramlarý aþaðýda detaylýca anlatýlmýþtýr.)

Hekimin herhangi bir nedenle randevulu hasta kabul edemediði zaman dilimleri çalýþma cetvelinde gösterilir. Aile Hekimleri için sistemdeki Aksiyon Kodlarýna aþaðýdaki durumlar eklenmiþtir.

1. Koruyucu Saðlýk Hizmetleri
2. Evde Saðlýk Hizmetleri
3. Mobil (Gezici) Saðlýk Hizmetleri
4. Yerinde Saðlýk Hizmeti
5. Kapalý (Geçici)

Yukarýda altý çizili maddeler müstesna olarak hesaplamaya dâhil edilir. Birim zaman içinde verilebilecek randevu süre ve sayýsý Saðlýk Bakanlýðý tarafýndan belirlenir.Þayet mazeret sebebi sistemdeki listede yoksa bunun için en uygun diðer sebep bildirilerek (örneðin “Kapalý”), cetvel tanýmý zamanýnda yapýlmasý saðlanýr. Beraberinde mhrs@saglik.gov.tr adresine e-posta gönderilerek yeni seçeneðin eklenmesi talep edilebilir.

Hekim çalýþma cetvelinin geçici kapatýlmasý:

Hekimin açýk olan çalýþma cetveli; acil vaka, acil ameliyat, hastalýk izni, yakýn vefatý, öngörülemeyen kurum dýþý görevlendirmeler, kaza ve kurumlarýnca kabul edilebilir mazeret nedeni ile geçici olarak kapatýlabilir. Buna MRS’de “Ýstisna” (Beklenmeyen Durum) denir. Ýstisna durumlarýnda aþaðýdaki þekilde hareket edilir:

Mücbir sebepler dýþýnda MRS’ye istisna iþlemi girilmemelidir. Çünkü randevu saatine 72 saatten az kala geliþen mecburiyetler önce Toplum Saðlýðý Merkezi sonra Saðlýk Bakanlýðý tarafýndan onaylandýktan sonra ilgili zaman dilimi randevuya kapatýlýr. 72 saatten fazla zaman varsa sistem tarafýndan doðrudan onaylanýr. (Ýstisna iþlemleriniz için mhrs@saglik.gov.tr adresine e-posta gönderebilirsiniz.)

Geçici kapatmadan ötürü randevusu iptal edilecek olan vatandaþlar ALO182 Çaðrý Merkezi tarafýndan aranýp gerekli bilgilendirmeler sonrasý kendilerine icabýnda uygun yeni randevu verilir.

Cetvel Ýptali:

Hekim çalýþma cetvellerine hiçbir randevu alýnmamýþ ise çalýþma cetveli doðrudan iptal edilebilir. Ýptal edilecek çalýþma cetveline, iþlem anýndan itibaren 72 saat içerisinde randevu alýnmýþ ise aþaðýdaki durumlarda Aile Hekiminin, Toplum Saðlýðý Merkezi onaylý belgeyi mhrs@saglik.gov.tr adresine e-posta olarak göndermesi ile Saðlýk Bakanlýðý tarafýndan çalýþma cetveli iptal edilir.

1. Hekimin ASM dýþýnda uzun süreli görevlendirilmesi
2. ASM ile iliþiðinin kesilmesi
3. Diðer mücbir sebep (açýklamalý)

Detaylý bilgi için:

Aile Hekimi, teknik sorunlar için öncelikle hizmet aldýðý AHBS yazýlým firmasý ile irtibata geçmelidir. Çözüm saðlanamadýðýnda ya da süreçlerle ilgili durumlarda MRS Yardým Masasýna sorun iletilmelidir.

MRS Yardým Masasý irtibat:

Tel: (0 312) 258 50 05,
Mail:
mhrs@saglik.gov.tr