Ana Sayfa Görüşler AIDS ve Kansere Karþý Ýlaç

AIDS ve Kansere Karþý Ýlaç

Çalýþmalarýný bir süredir Almanya ve Kanada’da sürdüren Bahçeþehir Üniversitesi Týp Fakültesi Öðretim Üyesi Doç. Dr. Serdar Durdaðý, AIDS ve kanser hastalýðýnýn çözümünde etkili olabilecek ilaç geliþtirdi.

Bahçeþehir Üniversitesinden yapýlan yazýlý açýklamaya göre, Türkiye’nin ilk ‘milli ilacý’ olmaya aday ilacýn, 2023’te piyasa sürülmesi planlanýyor.

Yaklaþýk 10 yýldýr Karbon 60 ve analoglarýnýn üzerinde çalýþan ve bunlarýn, sözkonusu hastalýklarýn önlenmesinde etkili olabileceðini keþfeden Durdaðý, gelecek yýldan itibaren araþtýrmasýný Bahçeþehir Üniversitesi Týp Fakültesi bünyesinde sürdürecek. Durdaðý, ABD, Yunanistan, Kanada baþta olmak üzere Avrupa Birliði’nin desteðiyle sürdürülen araþtýrmaya baþkanlýk ediyor.

Son dönemde nanomalzeme olarak deðerlendirilen Karbon 60 molekülünü ilk kez bu amaçla kullanan Doç. Dr. Durdaðý, HIV’e yol açan virüsü bloke etmede olumlu sonuç aldý. Böylece farklý ülkelerden bilimsel çözüm ortaklýðý ve maddi destek alan Durdaðý, simülasyon teknikleri ile deðiþik moleküller geliþtirdi.

Açýklamada görüþlerine yer verilen Durdaðý, biyolojik test aþamasýnda olan ilaç için henüz hayvan ve insan üzerinde deney yapýlmadýðýný belirterek, þu bilgileri verdi:

‘Klinik çalýþmalar sonucunda AIDS ve kanser üzerinde etkili olduðunu gördük. Çalýþmamýz Amerikan Kimya Topluluðu’na (ACS) ait bilimsel dergilerde yayýmlanýnca dünyanýn dikkatini çekti. Bilgisayar ortamýnda 500 bin atomun simülasyonunu yapabiliyoruz. Bunun sonucunda da çok kýsa sürede sonuç alabiliyoruz. Ýlacýn biyolojik testleri Ýtalya’da yapýlýyor. Bundan sonraki aþamalarý Türkiye’den yürüteceðim. Projede Bahçeþehir Üniversitesi Týp Fakültesi öðrencileri de çalýþacak.’

haber7.com