Ana Sayfa Görüşler Aðýr Hastalara Deðil Griplilere Bakýyoruz!..

Aðýr Hastalara Deðil Griplilere Bakýyoruz!..

Bugün Gazetesi’nin dün çýkan ‘Özel hastaneler aðýr hastaya bakmýyor’ haberini sektör doðruladý. Medicine Hospital Yönetim Kurulu Baþkaný Dr. Cevat Þengül, “Paramýz nezleye gribe gidiyor. Sadece özellerde deðil, devlet hastanelerinde de benzeri bir durum var” diye konuþtu.

Özel Hastaneler Derneði Baþkaný Dr. Reþat Bahat’ýn “Artýk hasta seçmeye baþladýk. Saðlamlarý muayene ediyoruz” açýklamasý tartýþmaya yol açtý. Bugün’e konuþan Reþat Bahat’ýn sözlerine özel hastane platformlarýndan destek geldi. Medicine Hospital Yönetim Kurulu Baþkaný Dr. Cevat Þengül, bazý devlet hastanelerinde de benzeri durumun söz konusu olduðunu aktardý.

6 YILDIR ARTIÞ YAPILMADI

Aðýr problemli vakalarda maliyetin büyük olduðunu belirten Þengül, Saðlýk Uygulamalarý Tebliði (SUT) fiyatlarýnda son 6 yýldýr bir iki kalem dýþýnda artýþ yapýlmadýðýný hatýrlattý. Ancak kalp, böbrek ve karaciðer nakil fiyatlarýnda artýþ olduðuna dikkat çeken Þengül, ciddi problemli vakalarda ise maliyetini kurtarmayan SUT fiyatlarýyla karþý karþýya olduklarýný belirtti.

Þengül, “Aslýnda bizim paramýz nezleye gribe gidiyor. Bir iþte zarar ederek ne kadar devam edebilirsiniz? Bakamayýnca, aðýr hastalar maalesef ortada kalýyor. Genelde bu hastalar üniversite hastanelerine gidiyor. Çünkü onlarýn öðretim üyesi kadrolarý yoðun çalýþtýðý için hastaya bakma þanslarý oluyor” tespitinde bulundu.

AÐIR VAKALARA YENÝ FÝYAT

Dr. Þengül þöyle devam etti: “Bu hastalarda maliyet bazlý ödeme yapýlmasý lazým. Artýk SGK da SUT fiyatlarýyla ilgili artýþ yapýlmasý konusunda bizimle hemfikir. 6 ay önce SGK’yla maliyet bazlý bir çalýþma baþlattýk. Aðýr vakalarla ilgili komisyonlar kuruluyor. Böylece söz konusu vakalar için gerçekçi rakamlar tespit edilmeye çalýþacak. Yani onkoloji ameliyatýnýn veya tedavisinin bir hastaneye kaçamal olduðu belirlenip ona göre bir fiyat önerilecek. Çalýþmamýz 6 ay içinde bitecek.”

‘Devlete göndermezsek batarýz’

Özel Hastaneler Platformu Baþkaný Dr. Mehmet Altuð da uzun yýllardan beri artmayan SUT fiyatlarýna deðindi. Geçtiðimiz günlerde yoðun bakým servislerinde yüzde 10 indirim yapýldýðýný hatýrlatan Altuð, “Bu þu anlama geliyor; yapýyorsanýz yapýn, yapamýyorsanýz kapatýn.”

Altuð, defalarca yetkili kiþilerle görüþtüklerini ancak netice alamadýklarýný söyleyerek, “Bu iþi yapamama noktasýna geldik. Personel çalýþtýrýyoruz ve sonuçta biz de zam yapmak zorundayýz. Ama bu hizmeti yürütemiyorsanýz, hastalara zarar vermeyi kabul edemeyebilirsiniz.

Devletten destek aldýklarý için hastalarý devlet hastanesine yönlendirmek zorunda kalýyoruz. Aksi halde, ya batarýz ya da satar gideriz. Bu sektörün ölmesinin beklenmemesi ve yeniden insaflý fiyatlarýn belirlenmesi lazým” ifadelerini kullandý.

Nesrullah SONAY

Bugün